Category Archives: An t-Eilean Sgitheanach

Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig

A bheil thu ag iarraidh do ghuth a thogail ann am Pàrlmaid na h-Alba – tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil thu airson coinneachadh ri Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Ken Mac an Tòisich BPA agus ceistean a chur air? Thig dhan choinneimh againn! Bidh sinn a’ cumail coinneamh ann an Sabhal Mòr Ostaig Diaoine 27/09/2019 … Leugh an corr de Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig Continue reading

Posted in An t-Eilean Sgitheanach, cànan, Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, smo, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig

Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn”

This is an extract taken from the newsletter of An Comunn Gàidhealach Ameireaganach, “An Naidheachd Againn” Làithean m’ Òige ann an Cùl nan Cnoc le Ailig “Bhaltos” Dòmhnallach   Read about the kind of work Ailig and members of his family were involved in. Bha m’ athair nach maireann ri croitearachd ach cuideachd an ceann… Read More Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn” Continue reading

Posted in Ailig Bhaltos, An Comunn Gàidhealach Ameireaganach, An Naidheachd Againn, An t-Eilean Sgitheanach, Cùl nan Cnoc, Eadar-mheadhanach, Leughadh, Leughadh Fiosrachaidh, Tuigse | Comments Off on Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn”

Na thuirt MacMhàrtainn mu èisg is maorach timcheall an Eilein Sgitheanaich (à duilleagan Eaglais na h-Alba)

“Tha sgadan gu leòr ri fhaotainn anns na lochan a tha mun cuairt air an eilean Sgitheanach. Tha gach seòrsa èisg eile a’ leantainn an sgadain agus an t-sìl, on mhuc-mhara gus an t-iasg as lugha anns a’ chuan; am fear as motha ag itheadh an fhir as lugha. Dh’ innis na h-iasgairean agus feadhainn […] Continue reading

Posted in An t-Eilean Sgitheanach, Eachdraidh, Eaglais na h-Alba, Iasg, Leughadh Fiosrachaidh, MacMhàrtainn, maorach | Comments Off on Na thuirt MacMhàrtainn mu èisg is maorach timcheall an Eilein Sgitheanaich (à duilleagan Eaglais na h-Alba)

A’ Phìob Mhòr ann an Caisteal Dhùn Bheagain

Leugh an earrann seo mu dheidhinn pìoban mòra ainmeil a bha aig Clann Mhic Cruimein ann an Caisteal Dhunbheagain san Eilean Sgitheanach. Tha dà phìob mhòr anns a’ chaisteal a bhuineadh do na pìobairean measail a bha ann an Dùn Bheagain. Tha aon dhiubh sin ris an canar “a’ phìob bhreac,” a chaidh a dhèanamh […] Continue reading

Posted in a' phìob bhreac, a' phìob mhòr, An t-Eilean Sgitheanach, Dùn Bheagain, Eachdraidh, Leughadh Fiosrachaidh, MacCruimein, pìob mhòr | Comments Off on A’ Phìob Mhòr ann an Caisteal Dhùn Bheagain

Blàr a’ Chumhaing agus Napier (7/7)

IAIN A. MACDHÒMHNAILL 1 Bha tro-chèile a’ Bhràighe a-nise air fhoillseachadh don t-saoghal mhòr. Bha pàipearan-naidheachd na dùthcha a-nis a’ toirt am beachd-san air cor nan croitear. Cha b’ ann san Bhràighe a-mhàin a chuir na croitearan an cèill am mì-ghean agus ri linn ‘s na thuirt gach fear-sgrìobhaidh is gach fear-labhairt, bha suidheachadh nan […] Continue reading

Posted in Achadh na h-Anaid, Achd nan Croitear, am Baile Meadhonach, An t-Eilean Sgitheanach, Aonghas Stiùbhart, bàillidh, blàr a' chumhaing, Comhairle Napier, croitearan, Dòmhnall Bochanan, Eachdraidh, Eanraig George, Fàidh San Francisco, gabhaltas tèarainte, Gead an t-Sailleir, Gladstone, Iain MacMhathain, Inbhir Nis, Ioseph Chamberlain, Leughadh Fiosrachaidh, màl, Napier, Niall Mac a' Phearsain, Olach, pàrlamaid, Peighinn a' Chorrain, Somhairle MacNeacail, Taigh nan Cumantan, uachdaran | Comments Off on Blàr a’ Chumhaing agus Napier (7/7)

Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 6/7)

Co-dhiù air feadh an t-saoghail mhòir rinneadh gàirdeachas ris mar a chaidh le muinntir a’ Bhràighe. Sheas iad an còraichean agus mheal iad an còraichean. Am measg nan òran a rinneadh gus cuimhne a chumail air an gaisge agus air an treibhdhireachd tha aon aig Màiri Mhòr nan Òran far a bheil i ag ràdh […] Continue reading

Posted in a' Bhan-Mhorair NicDhòmhnaill, am Bràighe, An t-Eilean Sgitheanach, Beinn Lì, blàr a' chumhaing, Eachdraidh, Leughadh Fiosrachaidh, Màiri Mhòr nan Òran, muinntir a' Bhràighe, Olach Shuas | Comments Off on Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 6/7)

Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 5/7)

IAIN A. MACDHÒMHNAILL Bha a’ chùirt ri seasamh air an dara latha deug den Chèitean agus b’ fheudar do na fir dèanamh air Inbhir Nis a-rithist. Bha sluagh mòr cruinn am Port Rìgh gus gach beannachd fhàgail aca ach ‘s ann a ghabh fir a’ Bhràighe an t-aiseag a Ratharsaigh, agus, an sin, am bàta, […] Continue reading

Posted in Am Bràigh, An t-Eilean Sgitheanach, binn, blàr a' chumhaing, càin, croitearan, Eachdraidh, feurach Bheinn Lì, Ivory, Leughadh Fiosrachaidh, muinntir a' Bhràighe, prìosan | Comments Off on Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 5/7)

Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 4/7) – le mìneachadh Gaeilge air cuid de na faclan

Bha deagh fhios sa Bhràighe dè thachradh do na fir a bha sa phrìosan am Port Rìgh agus ‘s e a’ bhruidhinn a bha ann a-nise gum bu chòir dèanamh air Port Rìgh agus ionnsaigh a thoirt air a’ phrìosan agus an càirdean a shaoradh. Rinneadh deiseil gu sin a dhèanamh agus bha gealltanas air cuideachadh o bhailtean eile cuideachd. Continue reading

Posted in Am Bràigh, An t-Eilean Sgitheanach, blàr a' chumhaing, Eachdraidh, glaschu, Inbhir Nis, MacCalmain, mailisi, Port Rìgh, prìosanaich | Comments Off on Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 4/7) – le mìneachadh Gaeilge air cuid de na faclan

Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 3)

IAIN A. MACDHÒMHNAILL Bha madainn ann a bha doirbh le uisge is gaoth an ear-dheas ach chùm a’ bhuidheann orra a dh’aindeoin an t-sìde. Bha iad uile bog fliuch mun d’ràinig iad an t-Olach ach bha iad a-nis an làn dùil gun nochdadh sluagh a’ Bhràighe shuas gus bacadh a chur orra. Bha an Siorram […] Continue reading

Posted in Allt nan Gòbhlag, am Baile Meadhonach, Am Bràigh, An t-Eilean Sgitheanach, blàr a' chumhaing, Eachdraidh, Leughadh Fiosrachaidh, muinntir a' Bhràighe, polasmain, Siorram Ivory | Comments Off on Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 3)

Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 2)

Iain A. MacDhòmhnaill Cuir Gàidhlig eile air na leanas:   Cha mhòr èisteachd a fhuair iad – A’ toirt foghar às An cuid sprèidhe – A’ maoidheadh bàirligeadh air – 9 Air an t-seachdamh latha den Ghiblean chunnacas an triùir fhear a’ nochdadh aig Bealach Achadh na h-Anaid agus cha luaithe sin na thog an […] Continue reading

Posted in An t-Eilean Sgitheanach, Beinn Lì, blàr a' chumhaing, còraichean fearainn, croitearachd, croitearan, Eachdraidh, gabhaltas tèarainte, ionnsachadh, Leughadh Fiosrachaidh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, sgoilearan, Sloc nan Leatman, teagasg | Comments Off on Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 2)