Category Archives: Ghetto na Gàidhlig

The government has a plan for gaelic and you won’t believe what it is

An important dimension that’s often missing from the debates about whether it’s worthwhile to support Gaelic or promote Scots in Scotland is why one would do such a thing in the first place. In today’s feverish political environment these things slide all too often into outright constitutional mudslinging or at least a debate that foregrounds […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on The government has a plan for gaelic and you won’t believe what it is

Orwell on the Coire a Bhreacain

COIRE A’ BHREACAIN Sgrìobh Seòras Orwell 1984 air Eilean Diùra. Chunnaic mi pìos mu a dhèidhinn air an tv o chionn greis. Thachair tubaist bàta ris aig Coire a’ Bhreacain. E fhèin, a mhac òg trì bliadhna dh’aois, agus dithis dhaoine eile san eathar a bha seo a chaidh a ghlacadh le sruthan-lìonaidh làidir ‘s […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Orwell on the Coire a Bhreacain

Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

‘Donald John MacDonald’s account, published bilingually in Gaelic and English, of the grim privation of prisoner of war camps during the Second World War resounds with the spirit, humour and sense of comradeship of men who refused to be cowed by their captors.’ Read it here on ISSUU. Likes(0)Dislikes(0) Continue reading

Posted in anti-fascism, europe, Gaelic, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

An Tango Mu Dheireadh am Partaig

Am mìos seo chaidh, bha mi toilichte an rathad-iarainn a thogail bho Dhùn Èideann gu taobh siar Ghlaschu gus an dealbh-chluich as ùire, ga chur air dòigh airson Pleidh Paidh is Pinnt aig Òran Mòr, fhaicinn. ’S e seo a’ chiad dhealbh-chluich sa Ghàidhlig a tha air bhith air an àrd-ùrlar chliùiteach seo o chionn […] Continue reading

Posted in Ghàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Pleidh Paidh is Pinnt | Comments Off on An Tango Mu Dheireadh am Partaig

Tìr Phoblach Aimeireaga: Dualchas fo Bhagairt

Cruth-tìre nan Stàitean Aonaichte, mòr agus drùidhteach ann an ìomhaigheachd na dùthcha, tìr a’ bheinn mhòir is na h-aibhne gile a tha fhathast saor o chuibhleachan gnìomhachais agus o làmh ghionach mac an duine. Agus o linn Roosevelt, ’s ann a tha na h-earrannan mòra dhith air a bhith saor o sheilbh phrìobhaideach. Nach mòr […] Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Land Ownership, neoliberalism, Private Ownership | Comments Off on Tìr Phoblach Aimeireaga: Dualchas fo Bhagairt

Crìoch air Seann Thraidisean Eòrpach: Luchd-ciùird Bhreatannach air a’ Mhòr Thìr

‘S ann ann an tuil a thàinig an rabhadh o Remain mu Bhrexit a’ bualadh air an eaconomaidh, mun chrìonadh air obair nam bancaichean agus institiuidean ionmhais ann an Lunnainn. Agus o thaobh Leave, beachdan aig luchd-ciùird is obair leth-sgileil – mar a chòrd e riutha a ràdh, ordinary people – a bha a’ nochdadh […] Continue reading

Posted in Brexit, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig, trades | Comments Off on Crìoch air Seann Thraidisean Eòrpach: Luchd-ciùird Bhreatannach air a’ Mhòr Thìr

Aoibhneas a Dhìth am Bliadhna na Camanachd is Sgòthan air Fàire Fhathast

Tha saoghal na camanachd aig crois-rathaid, no `s dòcha air cearcall-rathaid. Aig deireadh sèasan a mhair timcheall air dà fhichead seachdain (agus a chrìochnaich air an deireadh sheachdain seo chaidh le farpais òigridh chloinne fo aois seachd deug) tha an spòrs a’ coimhead air adhart ri bliadhna ùr gu math cugallach is mì-chinnteach. Cluinnidh na […] Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Sport | Comments Off on Aoibhneas a Dhìth am Bliadhna na Camanachd is Sgòthan air Fàire Fhathast

An Tèid Sruthan a Shaoradh o Sheann Dhìleab?

Beag air bheag, tha an abhainn ag atharrachadh. Gu h-àraidh fad mhìosan a’ gheamhraidh, tha an t-sruth ga cumadh, ga h-ùrachadh, a’ togail is a’ tuiteam dhòrlaich ghreabhail agus a’ dèanamh leapadh–cladha ùr don bhradan is don bhreac. Thèid na bruaichean a sgùradh, am poll ga shuidheachadh far am bu laige an t-sruth, agus thar […] Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on An Tèid Sruthan a Shaoradh o Sheann Dhìleab?

“Celts”, a review of the NMS exhibition

Duncan Sneddon is a PhD student who works on early medieval Scotland and Ireland. He blogs at Cruithneach and tweets @Cruithneach For those who haven’t yet been to see it, the Celts exhibition is still on at the National Museum of Scotland, and runs until the 25th of September. It’s been in Edinburgh since early […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on “Celts”, a review of the NMS exhibition

Gaoth Bhlàth bhon Ear

Is iomadh fear agus tè às na h-Eileanan an Iar a choisinn cliù dhaibh fhèin san t-saoghal. Smaoinich air Alasdair MacCoinnich à Steòrnabhagh, an taisgealaiche a thug ainm dha prìomh abhainn Chanada, Ruaraidh MacThòmais à Pabail, am bàrd agus sgoilear Gàidhlig ainmeil, agus Flòraidh NicNèill, an sàr sheinneadair Barrach a thug ceòl na Gàidhlig gu […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig, Uncategorised | Comments Off on Gaoth Bhlàth bhon Ear