Category Archives: corporate Gaelic tweets

Cur/cuir confusion na seachdaineach

A chàirdean, a bheil an iomcheist mu chur/chuir ‘gur "cuir" [sitrich gàire] droll, mar a tha e Gilleasbuig??

Nach buidhe dhan a’ Ghàidhlig gu bheil na buidhnean a leanas air an achd aca sgioblachadh suas!!

@GilleAotrom Continue reading

Posted in chuir air neo chur?, corporate Gaelic tweets | Comments Off on Cur/cuir confusion na seachdaineach

On this most significant of days, time to pause and reflect …

… on further cur/cuir confusion at bbcnaidheachdan-fuadain!

Gilleasbuig:

Mo thogair naidheachdan fuadain, ‘s e mi-chinnt aca mu chur/chuir as mò a th’ air m’ aire!

@GilleAotrom
Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, chuir air neo chur?, corporate Gaelic tweets | Comments Off on On this most significant of days, time to pause and reflect …

Foghnaidh na dh’ fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil na corporate tweeters air an achd aca a sgioblachadh suas, agus an duslach a chrathadh dheth an cuid Gàidhlig.

(Lachan a’ ghàire, air an làr a’ rolaigeadh).

"Chur" air neo "chuir"? Chan e saidheans rocaid air a bheil sinn a’ bruidhinn an seo! Continue reading

Posted in chuir air neo chur?, corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Foghnaidh na dh’ fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

Gilleasbuig: B’ àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

Another St Andrew’s Day is graced by corporate Gaelic tweets  

Well a chàirdean chòire, an robh Latha Naoimh Anndra sona agaibh?

Bha agus aig Gilleasbuig cuideachd, agus abair fhèin gun do chuir na tweets chorparra Gàidhlig ris an latha aige!… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, inexorable rise of pseudogaelic, rampant quangocracy | Comments Off on Gilleasbuig: B’ àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue

An tuiseil ginideach – uaill is moit ar cànain

A chàirdean, dh’ fhaodamaid a bhith moiteil às ar cànan agus an tuiseal ginideach aice, rud a tha ga sònrachadh agus ga comharrachadh air leth bho chàich!

Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue

Soraidh slàn leis … an tuiseal ginideach, bithidh Gilleasbuig ga ionndrainn

Another great stride for Gaelic as the Bòrd abolishes troublesome genitive case

@GilleAotrom
Continue reading

Posted in Ceud soraidh slàn le ..., corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers, rampant quangocracy | Comments Off on Soraidh slàn leis … an tuiseal ginideach, bithidh Gilleasbuig ga ionndrainn

Nach ann air na corporate Gaelic tweets a thàinig an dà latha!

Good to see that corporate Gaelic tweets have cleaned up their act … erm!

Bidh cuimhn’ agaibh, a chàirdean chòire, gun robh Gilleasbuig rud beag diombach dhe na tweets corporra Gàidhlig bho chionn bliadhna neo timcheall, agus gun deach am meas?… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Nach ann air na corporate Gaelic tweets a thàinig an dà latha!