Category Archives: corporate Gaelic tweets

Bliadhna mhath eile ‘son na Gàidhlig. Well done everybody!

Well a chàirdean, b’ e bliadhna mhath a bh’ ann an 2019 airson na Gàidhlig, cha ghabh sin  bhreugnachadh air dòigh sam bith.

Bidh an roghainn agaibh fhèin, tha Gilleasbuig deimhinne às, ach seo feadhainn dhe na fìor lowlights a bu mhò c… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, inexorable rise of pseudogaelic | Comments Off on Bliadhna mhath eile ‘son na Gàidhlig. Well done everybody!

Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Well a chàirdean!

‘S e mìos glè glè thraing a bh’ anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twi… Continue reading

Posted in an tuiseal ginideach, another milestone/landmark/great stride, Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets | Comments Off on Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Na tweetichean corporra – sin agaibh an gibht Nollaige a tha sìor thoirt seachad!

Or, how Gilleasbuig learned to stop worrying and love corporate #Gàidhlig tweets! 

Oh ‘s fhada, cus ro fhada a chàirdean, bho nach tug sinn sùil aotrom còmhla ri chèile air na tweetichean as fhèarr leinn uile!

Tha Gilleasbuig às dèidh ùi… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, cur cuir air neo a' chuir?, Gaelic howlers | Comments Off on Na tweetichean corporra – sin agaibh an gibht Nollaige a tha sìor thoirt seachad!

Dè a’ Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?

Let me count the ways … 

A chàirdean chòire, 

Mun àm seo dhen a’ bhliadhna bidh ceist oirbh, tha Gilleasbuig deimhinne às, mu ciamar a chanas neach ‘sa Ghàidhlig "Happy Saint Andrew’s day to you!" – nì nach tuirt neach sam bith a bha beò a-riamh air uachdar na talmhainn.

Well, na biomaid fo iomcheist tuilleadh, a chàirdean, oir tha na tweets corparra Gàidhlig ga dhèanamh glè shoilleir Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Dè a’ Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?

Gilleasbuig: cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘.SF NS Text’; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}
span.s1 {font-kerning: none}

The real enemies of Gaelic 

Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a’ faireachdainn an tìde fada bhon t… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, cur cuir air neo a' chuir? | Comments Off on Gilleasbuig: cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

The real enemies of Gaelic revival

Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a’ faireachdainn an tìde fada bhon turas mu dheireadh a choinnich sinn!

Abair fhèin gu bheil an t-eadar-lìon air a bhith a’ chuir [lachan gàire] thairis le connspaid bho chion… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets, cur cuir neo a' chuir?, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

Sreath ùr airson 2018: a year in corporate Gaelic tweets

Gilleasbuig begins a new series, and finishes some old ones

Tweet corparra na mìos, àireamh a h-aon: am Faoilteach.

Meal a naidheachd oirbh, a mhuinntir Pàrlamaid na h-Alba!

Chun na h-ath mhìos, eh a chàirdean! Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Sreath ùr airson 2018: a year in corporate Gaelic tweets

Sreath ùr airson 2018: a year in corporate Gaelic tweets

Gilleasbuig begins a new series, and finishes some old ones

Tweet corporra na mìos, àireamh a h-aon: am faoilteach

Meal a naidheachd oirbh, a mhuinntir Pàrlamaid na h-Alba!

Chun na h-ath mhìos, eh a chàirdean!

@GilleAotrom
Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Sreath ùr airson 2018: a year in corporate Gaelic tweets

Iomcheist mu chur/cuir – tha sin cho an-uirigh!

Gilleasbuig and the difference that satire makes … erm!

Na tweets chorporra Gàidhlig a tha siud, eh, a chàirdean!!

Nach ann orrasan a thàinig an dà latha o chionn ghoirid!!! ‘S gann gu bheil guth air howlers, mo thogair double genitives!

Th… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, cur cuir neo a' chuir? | Comments Off on Iomcheist mu chur/cuir – tha sin cho an-uirigh!

Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta?

Well a chàirdean, mun àm seo dhen a’ bhliadhna bidh Gilleasbuig air bhioran, mar a shaoileadh sibh, agus sùil aige ri corporate tweets an dearbh latha seo fhèin [30mh Sàmhain].

Oir bha latha Naoimh Anndra a-riamh na rud tana, lom mus robh na twe… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Latha Naoimh Anndra, rampant quangocracy | Comments Off on Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta?