Category Archives: axel koehler

Sgeulachd ghoirid | ‘Mallachd a’ Mhaighstir-Chiùil’ (1/3)

Sgeulachd le Axel Koehler, air a roinn ’na trì pàirtean. Tha Ùisdean MacLeòid air droch-naidheachd fhaotainn a tha ga thoirt air ais a Dhùn Èideann air tòir nan daoine a mhurt ’athair ’s a chur a bhràthair san taigh-chuthaich. Ach, air dha tilleadh, tha naidheachd eile a’ cur a’ chùis-rannsachaidh bun os cionn. I. Bha e mu… Continue reading

Posted in axel koehler, cò rinn e, dana, dànamag, lovecraft, murt, Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Sgeulachd ghoirid | ‘Mallachd a’ Mhaighstir-Chiùil’ (1/3)