Category Archives: an t-Eadar-lìon

Briathrachas eadar-lìn: leabhran ùr

Dh’aithris sinn an latha roimhe gun robh sinn ag obair air làrach-lìn ùr na Pàrlamaid. Bhon uair sin, fhuair sinn leabhran inntinneach tron phost: Briathrachas eadar-lìn/Internet Terminology, a chaidh a sgrìobhadh leis a’ bhuidhinn An Seotal…. Continue reading

Posted in an seotal, an t-Eadar-lìon, anseotal, briathrachas, Corpus Planning, faclairean, Gàidhlig, Planadh Corpais, terminology | Comments Off on Briathrachas eadar-lìn: leabhran ùr

Google+

‘S e Google+ an t-ainm a th’ air an t-sèirbheis ùr sòilseata a th’ aig Google. Tha mi air a bhith ga chleachdadh fad na seachdain seo agus mar thà, tha mi cinnteach nach bi mi a’ tadhal air Facebook tuilleadh, ‘s mi a’ beachdachadh air Twitter a th… Continue reading

Posted in an t-Eadar-lìon, Facebook, Google, Google Plus, Plus, Social, Social network, Teicneòlas, twitter | Comments Off on Google+

Google+

‘S e Google+ an t-ainm a th’ air an t-sèirbheis ùr sòilseata a th’ aig Google. Tha mi air a bhith ga chleachdadh fad na seachdain seo agus mar thà, tha mi cinnteach nach bi mi a’ tadhal air Facebook tuilleadh, ‘s mi a’ beachdachadh air Twitter a th… Continue reading

Posted in an t-Eadar-lìon, Facebook, Google, Google Plus, Plus, Social, Social network, Teicneòlas, twitter | Comments Off on Google+

Google+

The Google+ project aims to make sharing on the web more like sharing in real life.‘S e Google+ an t-ainm a th’ air an t-sèirbheis ùr sòisealta a th’ aig Google. Tha mi air a bhith ga chleachdadh fad na seachdain seo agus mar thà, tha mi cinnteach nach bi mi a’ tadhal air Facebook tuilleadh, ‘s mi a’ beachdachadh air Twitter a thrèigsinn cuideachd.

San fharsaingeachd, tha mi a’ smaointinn gu bheil Google+ a’ toirt na comharran as fheàrr à Facebook a bharrachd air na comharran eile (a leithid prìobhaideachd) leasachadh agus dèanamh ann an dòigh nas ùire agus nas fhasa ri chleachdadh.

Tòiseach-tòiseachaidh

Mura h-eil sibh air a fheuchainn fhathast, tha e gu math furasta ri thòiseachadh, gu h-àraidh ma tha sibh air Facebook a chleachdadh. Ma tha sibh air cuid dhe na sèirbheisean eile aig Google, a leithid Picasa air neo Buzz a chleachdadh, thèid am fiosrachadh a th’ aig na sèirbheisean seo mu ur deidhinn agus an susbaint a tha sibh air a chur riutha a thoirt a-steach gu Google+ gu fèin-ghluasadach, ach fhathast le bhith a’ leanntainn na riaghailtean prìobhaideach a tha sibh air a chur an gnìomh.

Cearcaill

Nuair a tha sibh air tòiseach-tòiseachaidh a dhèanamh, bidh an t-àm ann airson ur càirdean a lorg. A-rithist bidh Google+ a’ toirt a-steach na càirdean a th’ agaibh ann an Gmail gu fèin-ghluasadach ach faodar càirdean eile a lorg le bhith a’ dèanamh ceangal eadar Google+ ‘s Yahoo agus Hotmail. A bharrachd air seo faodaidh sibh ainmean rannsachadh air Google+ fhèin gus faighinn a-mach ma tha ur càirdean ann mar thà.

Nuair a tha sibh air ur càirdean a lorg, bidh agaibh ri gan cur ann an ordugh ann an Cearcaill. ‘S e seòrsa de bhuidhnean a th’ ann an Cearcaill mar eisimpleir faodaidh sibh cearcall a dhèanamh airson ur càirdean, fear eile airson ur teaghlach agus m.s.a.a.

Prìobhaideachd

Mar a thuirt mi mar thà, tha Google+ air prìobhaideachd a leasachadh agus a neartachadh. Mar eisimpleir ma rinneas sibh Cearcall airson ur co-obraichean agus fear eile airson ur teaghlach faodaidh sibh susbaint, a leithid bhido èibhinn, a sgaoileadh le Cearcall ur teaghlach chan fhaic ur co-obraichean e.

A dh’aindeoin cho math ‘s a tha an oidhirp a rinn Google+ a-thaobh prìobhaideachd, chan eil e foirfe fhathast. Cho fad ‘s as aithne dhomh, chan eil dòigh ann airson a bhith a’ taghadh fo-chearcaill de chàirdean taobh a-staigh cearcaill airson a bhtih a’ conaltradh. Ach ghabhas seo a dhèanamh le bhith a’ cleachdadh ainmean-cleachdaidh mar eisimpleir +Crìstean MacMhìcheill (air neo @Crìstean MacMhìcheil)

Sgaoileadh

‘S e sgaoileadh susbaint a th’ aig cridhe Google+ coltach ris an ‘News Feed’ a th’ aig Facebook agus an ‘Twitter stream’.

Air Google+ bidh sibh a’ sgaoileadh susbaint anns an ‘Stream’ agaibh. San fharsaingeachd tha seo co-ionann ris an ‘News Feed’ aig Facebook, ach tha e rud beag diofraicte air sgàth ‘s gum faod sibh taghadh cò leis a bhios sibh a’ sgaoileadh susbaint ach mar as tric air Facebook bidh sibh a’ sgaoileadh susbaint leis a h-uile duine. Faodar susbaint sgaoileadh le Google+ air fad, le cearcal/cearcaill sònraicte air neo le caraid/càirdean sònraicte ‘s fiù ‘s faodaidh sibh sgaoileadh le daoine nach eil air Google+ le bhith a’ cur post-d thuca.

Co-dhùnadh

Seo agaibh ro-ràdh do Google+. Dè ur beachd air? Am bidh sibh ga chleachdadh? A bheil sibh an dùil Facebook no Twitter a thrèigsinn? Faodaidh sibh freagairt a’ sgrìobhadh ann a sheo air neo tadhal orm air Google+: +Crìstean MacMhìcheil Continue reading

Posted in an t-Eadar-lìon, Teicneòlas | Comments Off on Google+

AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

Bidh Ning ag ùrachadh a h-uile lìon-sòisealta 23mh agus 26mh Màrt. Tha sinn an dùil gum bi AbairThusa air loidhne fhad ‘s a tha iad ag obair ach mura bhios chì sibh duilleag gleidhidh Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, appearance, chat, coltas, seòmar-còmhraidh, themes, ùrachadh | Comments Off on AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

Bidh Ning ag ùrachadh a h-uile lìon-sòisealta 23mh agus 26mh Màrt. Tha sinn an dùil gum bi AbairThusa air loidhne fhad ‘s a tha iad ag obair ach mura bhios chì sibh duilleag gleidhidh Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, appearance, chat, coltas, seòmar-còmhraidh, themes, ùrachadh | Comments Off on AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

Bidh Ning ag ùrachadh a h-uile lìon-sòisealta 23mh agus 26mh Màrt. Tha sinn an dùil gum bi AbairThusa air loidhne fhad ‘s a tha iad ag obair ach mura bhios chì sibh duilleag gleidhidh.Bidh iad ag obair air coltas AbairThusa a-nochd (23mh). Air sg… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, appearance, chat, coltas, seòmar-còmhraidh, themes, ùrachadh | Comments Off on AbairThusa: Ùrachadh 23mh & 26mh Màrt

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc.Agus fhad ‘s a th… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, Facal an Latha, Gaelic Online, gOnline, Learning Gaelic, Naidheachdan, naidheachdan pinc, ruighean, twitter | Comments Off on @AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc. Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, Facal an Latha, Gaelic Online, gOnline, Learning Gaelic, Naidheachdan, naidheachdan pinc, ruighean, twitter | Comments Off on @AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc. Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, abairthusa, an t-Eadar-lìon, Facal an Latha, Gaelic Online, gOnline, Learning Gaelic, Naidheachdan, naidheachdan pinc, ruighean, twitter | Comments Off on @AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter