Category Archives: faclan

Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Nan rachadh film euchd no gaisge, uabhais, àbhachdais, gaoir, msaa. a chur ann an riochd gàidhealach, dh’fhaodamaid tarraing à pailteas sgeulachdan, ach cuideachd à òrain, bàrdachd agus dàin de dh’iomadach seòrsa. Tha na filmichean Hollywood as soirbheachaile a’ gabhail brath air na rudan as aithnichte ann an cultar na Beurla, agus a’ toirt caochladh orra… Continue reading

Posted in abairtean, àbhachdas, blockbusters, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, drama, faclan, Faclan Feumail, Film, Fiolm, gnàthsan-cainnte, litreachas, ràdhan, riochd gàidhealach, TBh, tobar gnàth-fhaclan | Comments Off on Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops

Sgrìobh am facal dòigheil anns a’ bheàrn.   Màiri: An tèid sinn do na( _________) an-diugh? Sìne: (______). Tha mi ag iarraidh geansaidh ùr agus siampù. Màiri: (___________) ma-thà. Sìne: Seall an geansaidh uaine (_________) an uinneag! Nach eil e (_________)! Màiri: Na can rium g’eil thu dol (_____) (________)? Tha e dìreach (__________)! Sìne:… Read More Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops Continue reading

Posted in aodach, bùithtean, bùthan, ceannach, comhradh, Faclaireachd is gràmar, faclan, geansaidh, siampù | Comments Off on Còmhradh: Do na bùithtean / To the shops

from puxill 2014-12-27 01:44:40

Nuair a sgrìobh mi am post sin mu dheidhinn an sìthich Nollaig, bha facal a dhìth orm. ‘S e ‘màileachan’ a bha am facal sin; màileachan – fear dhen fhacal a ciallachadh “elf”. Thug sin orm a smaoineachadh … Cuir e nam cuimhne mu dheidhinn faclair a bha mi dèanta. Chan e faclair, gu dearbh. ‘S e liosta faclan. Liosta faclan beul-oideachais.

Lorg mi an liosta agus d’fhuair mi e. Bha mi air a bhith a chàradh agus a chòd agus an-diugh chuir mi e suas air an làrach-lìn agamsa. Am Faclair de Faclan Beul-oideachais Gàidhlig le puxill Continue reading

Posted in beul-aithris, faclan, fairy_lore, Gàidhlig | Comments Off on from puxill 2014-12-27 01:44:40

faclan tuaireamach – some random words

Tha mi a’ toirt sealladh aig sgeulachdan mu dheidhinn clann air a bha a ghoid leis na sìthichean agus shaoil mi … dè an facal airson clann air a bha a ghoid leis na sìthichean. Thug mi sealladh anns an Dwelly agus lorg mi an facal seo …
còineachan, còineachain nm child stolen by fairies

Agus an sìthiche a chuir iad air cùl? Seo faclan air na son …
gaoithean, gaoithein, gaoitheinean nm changeling (fop, superficial person, talkative fellow, windbag)
sianaiche nm one who shrieks, screams, roars or yells; changeling, fairy-child
tacharra n changeling, pygmy

Ach chan e cloinn a-mhain a ghoid na sìthichean, uaireagan ghoid iad daoine inbheach. Seo facal airson sin cuideachd.
sighideach, sighideich nf person taken away by fairies, (also nm spectre, fairy)

Agus aon facal eile –
taran, tarain, taranan nm ghost of an unbaptized child Continue reading

Posted in Dwelly, faclan | Comments Off on faclan tuaireamach – some random words

Far am bi mi fhìn, ’s ann a bhios mo ….ramaghall.

  Còig faclan Gàidhlig a tha còir a bhith againn uile! Thug Liam Alasdair dhuinn liosta de dh’fhaclan is abairtean àraidh a tha eadar-dhealaichte bhon Ghàidhlig stannardaichte san dòigh sa bheil iad air an cleachdadh ann an Ìle agus Diùra. Ach, anns an fharsaingeachd, ma dh’fheumas tu taghadh, dè na 5 faclan Gàidhlig a tha… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, faclaireachd, faclan, feumail, taghadh | Comments Off on Far am bi mi fhìn, ’s ann a bhios mo ….ramaghall.

Tuilleadh ath-sgrùdaidh : Faclan às Leasanan 2 – 11

{more review : Vocabulary from Lessons 2 – 11}

FACLAN – Leasanan 2 – 11; MacLaren

Gnìomhairean {verbs}
a’ dol (eh dawl) = going (56)
ag ràdh (ek ra) = saying (56)
a’ tighinn (eh chee-un) = coming (56)
thuirt (hoo-urcht) = said (70)

Co-gnìomhairean {adverbs}
air ball (ar paul) = immediately (86)
a-màireach (eh-maruk) = tomorrow (80)
an-diugh (an joo) = today (56)
an-dràsta (an drasteh) = presently, (just) now (104)
an-earar (un yar-ur) = the day after tomorrow (91)
a-nis (a nys) = now (44)
a-nochd (a-nochk) = tonight (86)
an-seo (an sho) = here (44)
an-sin (an sheen) = there (44)
an-siud (an shoott) = yonder (44)
a-raoir (eh ro-yr) = last night (62)
fathast (fa-hust) = yet
glè (klay) = very {lenites the following word} (91)
an làthair (an lla-aher) = present (someplace), the act of being present (short for anns an làthair) (104)

Ainmearan (singilte) {nouns (singular)}
baile (baleh) = town (56)
am bàta (um bpah-teh) = the boat (86)
(bpo) = cow (104)
(koo) = dog (62)
an ciobair (an keepur) = shepherd (86)
dachaigh (tach-aye) = home (56)
doras (torus) = door (62)
an duine (an doon-neh) = the man, the person (44)
an t-each (an tchyac) = the horse
am feasgar (am fes-kur) = the evening {feasgar – without any preposition or article – can mean “in the evening”.} (91)
an gille (an geel-eh) = the lad, the boy (44)
an là (an lla-a) = the day (44)
oidhche (oyckeh) = night (91)
an sgian (an skee-un) = the knife (75)
sgoil (skoll) = school (80)
an tuathanach (an tooanuch) = the farmer (86)
an uinneag (an oonyak) = the window (75)

Ainmearan (iolra) {nouns (plural)}
na ba (na bpa) = the cows (104)
na caoraich (na ko-rych) = the sheep (104)
na coin (na ko-yn) = the dogs (62)
na daoine (na doy-neh) = the men, the people (62)
na h-eich seo/sin (na hayk sho/sheen) = these/those horses (86
na feidh (na fay-yeh) = the deer (104)
na gillean (na keelyun) = the lad, the boys (62)

Buadhairean {adjectives}
anmoch (un-eh-moch) = late (75)
blàth (bpla-ah) = warm (44)
briste (breestcheh) = broken (75)
caillte (kayl-tcheh) = lost (70)
crùbach (kroo-buc) = lame (56)
deas (djess) = ready (44)
dorcha (dtorucha) = dark (86)
duinte (dtoon-tcheh) = closed, shut (101)
fliuch (flooch) = wet (44)
fosgailte (foshkyltcheh) = open (101)
fuar (foo-ur) = cold (44)
lag-chridheach (lah khree-ukh) = faint-hearted (101)
leisg (llayshk) = lazy (70)
luath (lloo-ah) = fast, quick, swift (44)
mall (maull) = slow (56)
òg (ogk) = young (56)
samhach (savukh) = quiet (101)
sgìth (skee) = tired (44)

Buadhairean comharrachaidh {demonstrative adjectives}
seo (sho) = these, this {near to hand, here} (91)
sin (sheen) = that, those {further away, there} (91)
ud (oodt) = yon {much further away, yonder} (91)

Naisgearan {conjunctions}
ach (ac) = but (56)
agus (a-ghus) = and (56)
noor (104)
nuair (noo-ur) = when {non-interrogative} (62)

Riochdair ceisteach {interrogative pronoun}
cò? (ko) = who? (62)

Roimhearan agus Abairtean roimhearaichte {prepositions and prepositional phrases}
aig (ak) = at (62)
aig an doras (ak an torus) = at the door (62)
aig an taigh (ak an tay) = at the house, at home (62)
air = on
air a’ mhonadh (ar a vonugh) = on the hill (104)
ann (aun) = in; there (62)
anns an (auns an) = in the (91)
anns an achadh (auns an achugh) = in the field (104)
anns a’ bhaile (auns eh valleh) = in the town, in town (62)
anns a’ bhàta (auns eh vateh) = in the boat (80)
anns a’ choille (auns eh choil-yeh) = in the woods (70)
anns an fheasgar feasgar = in the evening (80)
anns an fhang (auns an ank) = in the {animal} pen (104)
an làthair (an llay-ur) = present (in a place), there, here (104){contraction of anns an làthair/ san làthair} (104)
sa mhadainn (seh vattynn) = in the morning {contraction of anns a’ mhadainn} (104)
anns a’ phàirc (auns eh fah-yrk) = in the park (70)
don bhaile (ton valeh) = to the town (56)
leis (llaysh) = with him/ his (91) Continue reading

Posted in ath-sgrùdadh, english, faclan, Gàidhlig, recap | Comments Off on Tuilleadh ath-sgrùdaidh : Faclan às Leasanan 2 – 11

an t-Alt Comharraichte “AN”

{the Definite Article “AN”}

Tha an clàr seo bhon leabhar An Elementary Course of Gaelic le Duncan Reid. Tha e a’ nochdadh an gnàth de aon dòigh dhen alt comharraichte.
{This table is from Elementary Course of Gaelic by Duncan Reid. It illustrates the usage of one of the forms of the definite article.}

Faclan leis an alt comharraichte “AN”

Beurla Gàidhlig comharraichte singilte comharraichte iolra
dog an cù na coin
cat cat an cat na cait
head ceann an ceann na cinn
step ceum an ceum na ceuman
hill cnoc an cnoc na cnuic
cairn càrn an càrn na càirn
fort dùn an dùn na dùin
man duine an duine na daoine
bramble dreas an dreas na drisean
berry dearc an dearc na dearcan
ox damh an damh na daimh
roe earb an earb na h-earban
swan eala an eala na h-ealan
lad gille an gille na gillean
eagle iolair an iolair na iolairean
hand làmh an làmh na làmhan
floor làr an làr na làir
ship long an long na longan
loch loch an loch na lochan
filly loth an loth na loghan
calf laogh an laogh na laoigh
seal ròn an ròn na ròin
rat radan an radan na radain
paw spòg an spòg na spògan
hole toll an toll na tuill
bull tarbh an tarbh na tairbh
fire teine an teine na teintean
heat teas an teas
sea-rock sgeir an sgeir na sgeirean
apple ubhal an ubhal * na h-ùbhlan
cave uaimh an uaimh na h-uamhan

* Tha seo an dòigh a bha am facal anns an leabhar (cur a-mach anns an 1913) ach tha am facal ubhal ainmear fireanta agus bu choir dhan ainmear comharraichte a bhith an t-ubhal. {This is the way the word was in the book (published in 1913) but the word ubhal – apple – is a masculine noun, the definite noun should be an t-ubhal.} Continue reading

Posted in faclan, reid | Comments Off on an t-Alt Comharraichte “AN”

Tòimhseachan – Car mu Chnoc – Vocabulary 2 – 5

Faclan Lesanan 2 – 5

vocab2-7

a’ dol
ag ràdh
agus
aig an taigh
a’ màireach
an-dè
an diugh
a-nis
anmoch
anns a’ bhàta
anns a’ choille
an-seo
an-sin
an-siud
an t-each
         a-raoir
a’ tighinn
blàth
briste
caillte
coin
crùbach

dachaigh
daoine
deas
do’n bhaile
duine
fathast
 
         feasgar
fliuch
fuar
gillean
leisg
luath
mall
nuair
òg
sgian
sgìth
sgoil
thuirt
uinneag
 


Nota Bene: Gabh mo leisgeul ach cha b’ urrain am prògram tòiseachain a chleachdadh stràcan no beàrnan. Mar seo, ged a bha mi a’ sgrìobhadh na faclan leotha, chan eil iad anns a’ thòiseachan.
(My pardon but the puzzle program is not able to use accent marks nor spaces. Therefore, although I wrote the words with them, they are not in the puzzle.)

Agus, cha robh mi a’ sgrìobhadh an abairt “anns a’ phàirc” ceart, mar seo, chan eil i anns a’ thòiseachan. {Uill… tha ‘annsaphair’ ann ach chan eil ‘annsaphairc’.}
(Also, I didn’t spell the phrase “anns a’ phàirc” correctly, so it isn’t in the puzzle. {Well … ‘annsaphair’ is, but not ‘annsaphairc’.}) Continue reading

Posted in faclan, Gàidhlig, toimhseachain | Comments Off on Tòimhseachan – Car mu Chnoc – Vocabulary 2 – 5