Category Archives: Leughadh Fiosrachaidh

Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn”

This is an extract taken from the newsletter of An Comunn Gàidhealach Ameireaganach, “An Naidheachd Againn” Làithean m’ Òige ann an Cùl nan Cnoc le Ailig “Bhaltos” Dòmhnallach   Read about the kind of work Ailig and members of his family were involved in. Bha m’ athair nach maireann ri croitearachd ach cuideachd an ceann… Read More Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn” Continue reading

Posted in Ailig Bhaltos, An Comunn Gàidhealach Ameireaganach, An Naidheachd Againn, An t-Eilean Sgitheanach, Cùl nan Cnoc, Eadar-mheadhanach, Leughadh, Leughadh Fiosrachaidh, Tuigse | Comments Off on Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn”

Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba

Buidheachas do Fhlòrag Nicilleathain, ban-Uibhisteach, a thug cead dhomh a guth a chlàradh agus seo a sgaoileadh do luchd-ionnsachaidh. Many thanks to Flora Maclean, who gave permission to use this recording.  http://www.ipadio.com/embed/v1/embed-352×200.swf?phlogId=50080&phonecastId=406004 RAIBEART BRUS – Rugadh e sa bhliadhna 1274, agus dh’eug e sa bhliadhna 1329, agus chaidh a thìodhlacadh ann an Dùn Phàrlain. Ged a… Read More Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba Continue reading

Posted in Balliol, blàr allt a' bhonnaich, Eachdraidh, eachdraidh na h-Alba, Eideard II Shasainn, Fèillire, Iain Cuimein, Ìomhair II, Leughadh Fiosrachaidh, Raibeart Brus | Comments Off on Geàrr-eachdraidh air Raibeart Brus, sàr-rìgh is gaisgeach na h-Alba

CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

 O Oideas na Cloinne “Am Madadh Ruadh,” no “A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan.” Anns a’ chluich seo sònraichear dithis bhalach no dithis chaileagan làidir, aon “Am Madadh Ruadh ” agus an t-aon eile “A Chearc.” Cuirear  “na h-eiseanan ” ‘nan sreath, aon an dèidh aoin. Beiridh iad an sin air a chèile agus an neach […] Continue reading

Posted in cearc-ghuir, clann, cleas cloinne, cleasan cloinne, cluich, geama, geamaichean, iseanan, Leughadh Fiosrachaidh, madadh-ruadh, sionnach | Comments Off on CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

 O Oideas na Cloinne “Am Madadh Ruadh,” no “A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan.” Anns a’ chluich seo sònraichear dithis bhalach no dithis chaileagan làidir, aon “Am Madadh Ruadh ” agus an t-aon eile “A Chearc.” Cuirear  “na h-eiseanan ” ‘nan sreath, aon an dèidh aoin. Beiridh iad an sin air a chèile agus an neach […] Continue reading

Posted in cearc-ghuir, clann, cleas cloinne, cleasan cloinne, cluich, geama, geamaichean, iseanan, Leughadh Fiosrachaidh, madadh-ruadh, sionnach | Comments Off on CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

Seumas MacGriogair, D.D. (Bhon Fhèillire)

SEUMAS MACGRIOGAIR, D.D. – Rugadh an Gàidheal seo aig Taobh Loch Èireann faisg air Coimrigh an siorrachd Pheairt, sa bhliadhna 1762. Ged nach robh a phàrantan saoibhir rinn iad luim air deagh sgoil a thoirt dha: fhuair e ionnsachadh ministeir. An dèidh dha barantas-teagaisg fhaotainn, ghabh e ri gairm bho a luchd-dùthcha ann an Alba […] Continue reading

Posted in Albainn Nuadh, Baisteach, Ceap Breatann, Coimrigh, Eilean Phrionns' Edward, Leughadh Fiosrachaidh, Loch Èireann, ministear Gàidhealach, Pictou, Seumas MacGriogair, Siorrachd Pheairt, Taobh Loch Èireann | Comments Off on Seumas MacGriogair, D.D. (Bhon Fhèillire)

Seumas MacGriogair, D.D. (Bhon Fhèillire)

SEUMAS MACGRIOGAIR, D.D. – Rugadh an Gàidheal seo aig Taobh Loch Èireann faisg air Coimrigh an siorrachd Pheairt, sa bhliadhna 1762. Ged nach robh a phàrantan saoibhir rinn iad luim air deagh sgoil a thoirt dha: fhuair e ionnsachadh ministeir. An dèidh dha barantas-teagaisg fhaotainn, ghabh e ri gairm bho a luchd-dùthcha ann an Alba […] Continue reading

Posted in Albainn Nuadh, Baisteach, Ceap Breatann, Coimrigh, Eilean Phrionns' Edward, Leughadh Fiosrachaidh, Loch Èireann, ministear Gàidhealach, Pictou, Seumas MacGriogair, Siorrachd Pheairt, Taobh Loch Èireann | Comments Off on Seumas MacGriogair, D.D. (Bhon Fhèillire)

EOGHANN MacLACHAINN (bhon Fhèillire)

– Rugadh e ann an Coir’ Uanain an Loch Abar sa bhliadhna 1775. Dh’eug e ann an Obar Dheathain sa bhliadhna 1822. Thugadh a chorp dhachaigh ‘s chaidh a thìodhlacadh ‘na ùir dhùthchasaich an Àird Ghobhar. Bha a shinnsir rè iomadh linn an seilbh ‘s Coir’ Uanain. Thàinig iad an tùs às a’ Mhorbhairne do […] Continue reading

Posted in Cille Mhaodain, eòghan, eoghann, Eoghann MacLachlainn, Iliad, Leughadh Fiosrachaidh, Loch Abar | Comments Off on EOGHANN MacLACHAINN (bhon Fhèillire)

EOGHANN MacLACHAINN (bhon Fhèillire)

– Rugadh e ann an Coir’ Uanain an Loch Abar sa bhliadhna 1775. Dh’eug e ann an Obar Dheathain sa bhliadhna 1822. Thugadh a chorp dhachaigh ‘s chaidh a thìodhlacadh ‘na ùir dhùthchasaich an Àird Ghobhar. Bha a shinnsir rè iomadh linn an seilbh ‘s Coir’ Uanain. Thàinig iad an tùs às a’ Mhorbhairne do […] Continue reading

Posted in Cille Mhaodain, eòghan, eoghann, Eoghann MacLachlainn, Iliad, Leughadh Fiosrachaidh, Loch Abar | Comments Off on EOGHANN MacLACHAINN (bhon Fhèillire)

Cànanan agus Nàiseanan – An elementary level worksheet for teachers and students of Scottish Gaelic

Seo sainnseal (preusant na Bliadhn’ Ùir’) do thidsearan agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha mi an dòchas gum bi e gu feum. Briog air a’ cheangal gu h-ìosal airson am pdf fhaighinn. Cànain is Nàiseantachd.pdfAir a chur ann an: Leughadh Fiosrachaidh Tagged: cànanan, dùthchannan, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, nàiseantachd, teanga, teangannan Continue reading

Posted in cànanan, dùthchannan, Leughadh Fiosrachaidh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, nàiseantachd, teanga, teangannan | Comments Off on Cànanan agus Nàiseanan – An elementary level worksheet for teachers and students of Scottish Gaelic

Eàrrann à Sgeulachdan Ghleann Eilcheag (TGSI) – Iain Breac

Bha sia mic aig an Urramach Fearchar MacRath, ministear Chinn t-Sàile a chaochail ‘sa bhliadhna sia ceud deug agus trì fichead ‘s a dhà. ’Se Iain Breac an t-ainm air a mhac a b’òige a bha aige agus airson mòran bhliadhnachan bha tac aig dhe Achadh nan Gargain an Gleann Eilcheag. ‘Se tuathanach dìcheallach a […] Continue reading

Posted in Achadh nan Gargain, Allt Cam, Allt na Leitreach, Caisteal Brathain, ceann t-sàile, ceann tàile, Cinn t-Sàile, Cinn Tàile, Clann MhicAoidh, Coinneach Iarla Sìophortach, Fearchar MacRath, fiosrachail, Glean Eilcheag, gleann eilcheag, Gleann Seile, Iain Breac, Leughadh Fiosrachaidh, Màm Atadail, sgeulachdan, Sìophort, Taral MacAoidh, TGSI, Transactions of the Gaelic Society of Inverness | Comments Off on Eàrrann à Sgeulachdan Ghleann Eilcheag (TGSI) – Iain Breac