Category Archives: Sùil air sgeulachdan

VOLTAIRE AGUS AN DIÙC DE ROHAN

.Le A. M. E. 1 B’e Voltaire aon de sgrìobhadairean mòra na Frainge. Bha e beò anns an ochdamh linn deug. Cha robh seòrsa litreachais ris nach do chuir e a làmh, agus bha e sònraichte seòlta, sgaiteach anns a’ bhardachd ris an canar an t-aoireadh. Chaidh a chliù gu clis air feadh na Roinn-Eòrpa […] Continue reading

Posted in diùc de rohan, Eachdraidh, sgeulachd, Sùil air sgeulachdan, voltaire | Comments Off on VOLTAIRE AGUS AN DIÙC DE ROHAN

VOLTAIRE AGUS AN DlÙC DE ROHAN

.Le A. M. E. 1 B’e Voltaire aon de sgrìobhadairean mòra na Frainge. Bha e beò anns an ochdamh linn deug. Cha robh seòrsa litreachais ris nach do chuir e a làmh, agus bha e sònraichte seòlta, sgaiteach anns a’ bhardachd ris an canar an t-aoireadh. Chaidh a chliù gu clis air feadh na Roinn-Eòrpa […] Continue reading

Posted in diùc de rohan, Eachdraidh, sgeulachd, Sùil air sgeulachdan, voltaire | Comments Off on VOLTAIRE AGUS AN DlÙC DE ROHAN

Cunntas air Donnchadh Mòr Làidir 3 (Sgeulachdan Ghleann Eilcheag, TGSI)

Le Donnchadh MacMhathain, Cinn Tàile, 25 Màrt 1988 Bha nise Donnchadh Mòr aig àm dhe bheatha gu robh e an treun a neart, agus bha an t-ainm aige air a dhol fada ‘s farsaing, is gun do chuir Uilleam Iarla Sìophort teachdaireachd e a thighinn air a bheulaibh gu Caisteal Bhrathainn gus gu faiceadh e […] Continue reading

Posted in Ach nan Gart, an Claman, caiptean-freiceadain, Caisteal Bhrathainn, Cinn an t-Sàile, Cinn Tàile, Donnchadh Mòr Làidir, gleann eilcheag, Gleanna Garadh, Gleanna Garradh, Loch Abar, Sùil air sgeulachdan, Uilleam Iarla Sìophort | Comments Off on Cunntas air Donnchadh Mòr Làidir 3 (Sgeulachdan Ghleann Eilcheag, TGSI)

Cunntas air Donnchadh Mòr Làidir 3 (Sgeulachdan Ghleann Eilcheag, TGSI)

Le Donnchadh MacMhathain, Cinn Tàile, 25 Màrt 1988 Bha nise Donnchadh Mòr aig àm dhe bheatha gu robh e an treun a neart, agus bha an t-ainm aige air a dhol fada ‘s farsaing, is gun do chuir Uilleam Iarla Sìophort teachdaireachd e a thighinn air a bheulaibh gu Caisteal Bhrathainn gus gu faiceadh e […] Continue reading

Posted in Ach nan Gart, an Claman, caiptean-freiceadain, Caisteal Bhrathainn, Cinn an t-Sàile, Cinn Tàile, Donnchadh Mòr Làidir, gleann eilcheag, Gleanna Garadh, Gleanna Garradh, Loch Abar, Sùil air sgeulachdan, Uilleam Iarla Sìophort | Comments Off on Cunntas air Donnchadh Mòr Làidir 3 (Sgeulachdan Ghleann Eilcheag, TGSI)

Taibhse ag innse mu ulaidh

*ulaidh – ionmhas, treasure (Naidheachd à Beinn na Fadhla) Bha mo mhàthair poile, nuair a bha i òg, ga cosnadh an Uisgebhagh* agus tha e coltach gun robh anabarr ann a shin de chèilidh ’s de stòireannan, de sgeulachdan ’s de dh’òrain, ’s de sheann rudan. Chuala mi i ag innse mar a chual’ i […] Continue reading

Posted in bean, Beinn na Fadhla, duine, Sùil air sgeulachdan, taibhse, Uisgebhagh, Ulaidh | Comments Off on Taibhse ag innse mu ulaidh

AM FIGHEADAIR CROTACH (Loch Raonasa, Eilean Arainn)

http://www.tobarandualchais.co.uk/gd/play/8949;jsessionid=3D34466F52A5F16911AED1DDCBCA50FF Bho chionn fada nan cian bha figheadair beag, crotach a’ còmhnaidh an Loch Raonasa. Latha agus e a’dol don bheinn a bhuain rainich, thainig e gu h-obann air buidheann shìbhrich agus iad mu theinn a’ damhsadh ann an lagan uaine, grianach, uaigneach. Làn neònachais laigh e sìos aig cùl garaidh-balla a chum ‘s gum […] Continue reading

Posted in crotach, Eilean Arainn, figheadair, Loch Raonasa, Sgeulachdan à Arainn, sithichean, Sùil air sgeulachdan | Comments Off on AM FIGHEADAIR CROTACH (Loch Raonasa, Eilean Arainn)

Cunntas air Donnchadh Mòr Làidir

  Le Donnchadh MacMhathain, Cinn Tàile, 25 Màrt 1988 (TGSI)   Sgeul a h-Aon (Donnchadh MacMhathain) Dha sgeulaiche a rugadh ‘s a thogadh an Cinn t-Sàile ‘s aig a bheil càirdeas mòr do Chlann Mhic Rath, cha bhiodh e iongantach ged a bhiodh a’ mhòr-chuid de a chuid sgeulan mu dheidhinn daoine den fhine sin […] Continue reading

Posted in Achadh nan Giùran, Cinn Tàile, Donnchadh Mòr Làidir, Gleann Seile, Gleanna Cuaich, Gleanna Garadh, Inbhir Lòchaidh, Loch Arcaig, mèirlich, Sùil air sgeulachdan | Comments Off on Cunntas air Donnchadh Mòr Làidir

SGEULACHDAN À SIORRAMACHD INBHIR NIS

HUISDEAN BARAN – Air an 22mh là den Ghiblean, 1988 (TGSI) Stòiridh a bhuineas do Ghàdhaig, Bàideanach Sna seann làithean bha mòran a’ creidsinn gu robh sìthichean agus bana-bhuidseachean ann an Gàdhaig, frìth-fhiadh ainmeil am Bàideanach, agus bha stòraidhean gun àireamh air an aithris umpa.Chualas cuideachd am measg nan seann daoine gu robh leannan-sìth aig […] Continue reading

Posted in Bàideanach, Bean an Lagain, Ceann a' Ghiùthsaich, Clann Mhuirich, Clann Mhuirich a' Bhrochain, eilid, Gàdhaig, Gàig, Lagan, leannan-sìth, Muireach, Siorrachd Inbhir Nis, sìthiche, Sùil air sgeulachdan | Comments Off on SGEULACHDAN À SIORRAMACHD INBHIR NIS

PALLA NA MAIGHDINN

  Tha, ann an Loch Claidh, air an taobh a tuath, mar a thèid sibh a-staigh gu uachdar an locha, lèanag ghorm fo bhonn creigeadh ris an canar Palla na Maighdinn. Is iongantach gu bheil fhios aig mòran dhaoine mar a fhuair an t-àite-sa an t-ainm; agus seo mar a chuala mise mar a fhuair […] Continue reading

Posted in àirigh, eud, gaol-falaich, maighdeann, na Hearadh, Sùil air sgeulachdan, tallan | Comments Off on PALLA NA MAIGHDINN

AN TÀILLEAR AGUS TAIBHSE CHILL AN IUBHAIR

    O chionn fhada bha mòran a’ creidsinn gun robh cuid de na seann chladhan le làraichean sheann eaglaisean annta air an tathaich le taibhsean agus le bòcain gun àireamh. An dèidh tuiteam na h-oidhche, bu tearc iad le ‘m b’àill dol seachad air aon dhiubh, gu sònraichte ma bha e fad air falbh […] Continue reading

Posted in Cill an Iubhair, Earra-Ghàidheal, Fionnchuirn, Loch Obha, Sùil air sgeulachdan, taibhse, tàillear | Comments Off on AN TÀILLEAR AGUS TAIBHSE CHILL AN IUBHAIR