Category Archives: Gaidhlig

Saothair obrach mhòr-chliùiteach!

DWELLY AIR LOIDHNESeo dhuibh DWELLY AIR LOIDHNE! Bidh fèill mhòr air seo buidheachas do na h-eòlaichean allail a shaothraich gu dìleas dìorrasach gus seo a chur air bhonn dhuinn uile. Continue reading

Posted in Beurla, Dwelly, Dwelly's, faclair, Gaelic, Gaidhlig | Comments Off on Saothair obrach mhòr-chliùiteach!

Comhradh sa Ghaidhlig

Comhradh airson Podcast Gaidhlig hosted by steafan28.Join nowChat about what’s on your mind. More about public chats. Continue reading

Posted in comhradh, conversation, Gaelic, Gaidhlig, scottish | Comments Off on Comhradh sa Ghaidhlig

Sgeulachd Bheag, Poileataigeach

Chunnaic mi an sgeulachd seo ann an litir “chain” a fhuair mi mar post-dealain (’sa Bheurla) an-uiridh. Smaoinich mi gun robh e gu math èibhinn (ach is docha gu bheil am poileataics agaibh eadar-dhealaichte ). Rinn mi eadar-theangachadh, agus dh’innse mi an sgeulachd aig tachartas Gàidhlig no dhà.
Tha an sgeulachd sgriobhte fon-a-seo, ach nach […] Continue reading

Posted in Gaidhlig | Comments Off on Sgeulachd Bheag, Poileataigeach

Mu mo Dheidhinn, ’s mo Bhlog

Is mise Rudy Ramsey. Tha mi a’ fuireach ann am Parker, Colorado, anns na Staitean Aonaichte. Thoisich mi Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn mu dheich bliadhna. Tha coimhearsnachd bheag de luchd-ionnsachaidh Ghàidhlig ann an-seo, agus innsidh mi dhuibh mu a deidhinn uaireagan.
Chur mise ’s mo bhean turus ann an Alba thugainn fhìn ann an 1992, […] Continue reading

Posted in Gaidhlig | Comments Off on Mu mo Dheidhinn, ’s mo Bhlog

An Tuirc agus Canan na Cruinne

‘S ann amharasach a bha mi ‘smi deanamh mo slighe don Tuirc. Chan ann mu chultar an duthaich fhein ach mu nadur na fir. Gu ruige sin, cha robh eolas agam air Mic an Tuirc ach ann an da dhoigh. Bha mo charaid, Serhat, leis an robh mi a siubhail air … Continue reading

Posted in an tuirc, ball-coise, football, Gaelic, Gaidhlig, Scotland, travel, Turkey, world language | Comments Off on An Tuirc agus Canan na Cruinne