Category Archives: Àird nan Saighead

Bàrdachd | Àird nan Saighead

Maduinn chiùin fo shruth na deò, Air sliabh àrd sa bhaile mhòr, Dhearc mi nìos a-chum a glòir, A’ ghrian òg ‘s i ‘g èirigh suas; Mhaighdinn bhòidheach mhìn na tuar. Chaith mi an latha ann am thosd, I gam dhrùidheadh ri a bòsd. Chunna mi a saoghal bhàrr an tòrr’, Le fonn-smeòraich gam thoirt… Continue reading

Posted in Àird nan Saighead, Arthur's Seat, bàrdachd, dana, dànamag, dùn èideann, grian, Robert Frost, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | Àird nan Saighead