Category Archives: Gun roinn-seòrsa

Fàilte Air Na Màbhraich

O chionn seachdain fhuair mi an cothrom is an urram a bhith a’ cur fàilte air buidheann de 40 Màbhrach as leth Club Gàidhlig a’ Ghealbhain. ‘S ann a bha iad air chuairt a dh’Alba gus eòlas a chur air an dualchas is a’ mhion-chànan againne. B’ e oidhche air leth a bh’ ann, is sinn… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, Gun roinn-seòrsa, Màbhraich, Maoiri | Comments Off on Fàilte Air Na Màbhraich

Strì is Buaidh – Sàr-òrain is sàr-sgeulachdan

  Mar a thàinig fèis mhòr Celtic Connections gu crìch sa Gheamhradh, bha mi air mo dhòigh an t-astar a shiubhail thar meadhan na h-Alba son cuirm a chomharraich is a bhrosnaich ceòl is cultar na Gàidhlig. Tha An Lòchran – buidheann leasachadh ealain na Gàidhlig, stèidhichte air taobh siar Ghlaschu – air a bhith… Continue reading

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Strì is Buaidh – Sàr-òrain is sàr-sgeulachdan

Dàn | Marcas

Bha trioblaidean againn le puist-dealain o chionn mios no dhà agus mar sin, cha d’ ràinig dà phios le Marcas Mac an Tuairneir gus an latha eile. Tha sinn gam foillseachadh an seo gus an cur fa ur comhair. Seo dàn a sgrìobh mi son là eadar-nàiseanta nam ban. Thug thu bhuat do speuclairean, an dùil… Continue reading

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Dàn | Marcas

An luath-ruith, Tóiceó | Bàrdachd

le Steaphan MacRisnidh An luath-ruith, Tóiceó. air ar dinneadh le taistealaich a bhrùchd don charbad mar dhlùth-chàirdean aig daoine a bu daoine le daoin’ eile. a’ fulang an fhàsgaidh air cruachainn is lurgainn, uileann air sgeilp gualainn, ’s fón-làimh’ air uachdar cinn. gun dìochuimhnichear d’àrdan ged a dh’fhaodadh tu bhith glacte eadar druim fir is… Continue reading

Posted in bàrdachd, Gun roinn-seòrsa, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on An luath-ruith, Tóiceó | Bàrdachd

Ceisteachan-ciùil | Joy Dunlop

Uill, tha sinn glè fhortanach bana-renaissance na Gàidhlig, Joy Dunlop, a bhith cuide rinn an turas seo leis na h-òrain a bheir buaidh orra – bho “Thoir mo shoraidh” gu “Hairspray” – agus ma tha thu airson a pòsadh, tha comhairle aice dhut…. ’S e a’ chiad òran air a bheil cuimhne agam… ’S cinnteach… Continue reading

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Ceisteachan-ciùil | Joy Dunlop

Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

          cathair na cuibeige, 2009 thig a’ cheist sin thugam fhathast nuair a smaoinicheas mi air, agus air an t-samhradh ro ghoirid far nach robh sinn còmhla, agus far an robh an dithis againne a-muigh fo uisge an fheasgair ud, fhaclan ann an cànan nach do bhuin dha, agus, às an… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, Gun roinn-seòrsa, litreachas, Nathaniel Harrington | Comments Off on Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

E-Sgoil no E-Sguabadh?

“na biodh eagal oirbh, a luchd-stiùiridh an fhoghlaim a chomhairlichean na siorrachd, ’s a Bheurla cho math agaibh – a’ fàs – siud sibh, sguabaibh a’ chlann a Steòrnabhagh – nas braise.” Ceud Bliadhna San Sgoil – Ruaraidh MacThòmais Bha E-Sgoil nan Eilean Siar ga cur air bhog an t-seachdain seo, agus mar phàirt de… Continue reading

Posted in Foghlam, Gun roinn-seòrsa, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on E-Sgoil no E-Sguabadh?

Beachdan cronail aig daoine aineolach

Le Eilidh NicDhonnchaidh Chunnaic mi rud an-diugh air Facebook a chur an dà chuid fearg agus gàire orm. Chan ann tric a thig an dà ghluasad-inntinn a tha sin aig an aon àm. Bha fear an siud a’ gearan air cho cunnartach ‘s a tha rathaidean air a’ Ghàidhealtachd san latha an-diugh. ‘S e puing… Continue reading

Posted in aineolas, amadain, beachdan aineolach, gearan, glaoic, Gun roinn-seòrsa, soidhnichean Gàidhlig | Comments Off on Beachdan cronail aig daoine aineolach

“Ris a’ Bhriuthais” | Uisge-Beatha Tiristeach

Tha an neach-ciùil Tiristeach ainmeil Iain Mac a’ Ghobhainn air a làmh a chur ri gnothach ùr – ath-nuadhachadh gniomhachas an uisge-bheatha ann an “Tir an Eòrna”. Bhruidhinn Dàna ris.   Hallo Iain, saoil am minich dè thug oirbh companaidh uisge-beatha a thòiseachadh ann an Tiriodh? Bha fhios aig mi-fhìn agus Ailean Caimbeul, a tha… Continue reading

Posted in biadh, Cànain, Cànan & Cultar, Gun roinn-seòrsa | Comments Off on “Ris a’ Bhriuthais” | Uisge-Beatha Tiristeach

Sgeulachd Ghoirid | Rug am Pioraid Ugh

Sgeulachd Ghoirid stèidhichte aig àm an Dara Chogaidh le Alistair Paul Rug am Pioraid Ugh Ruith Màiri a-steach don chidsin, a’ tilgeil còta na sgoile aice air cùl seithir. ‘Mhamaidh, Mhamaidh’ ghlaodh i ‘Rug am pioraid ugh!’ Phut i a baga suas air bòrd a’ chidsin agus am bogsa beag ceàrnagach leis a’ mhasg gasa… Continue reading

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | Rug am Pioraid Ugh