Category Archives: gaeilge

A’ lorg na Muice Duibhe! #gàidhlig

‘S e an dà chuid deagh latha agus droch latha a bh’ anns a’ chiad latha den Fhaoilleach 1947. B’ e an deagh naidheachd gun d’rugadh m’ athair, Bill McCallum nach maireann air an latha sin.  B’ e an droch … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in An Mhuc Dhubh, Èire, Èirinn, caol-gheidse, Cathail O Searcaigh, Donegal, Dun na nGall, Dun nan Gall, gaeilge, Gaoith Dobhair, Gàidhlig, Muc Dhubh, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Tir Chonaill | Comments Off on A’ lorg na Muice Duibhe! #gàidhlig

The Prehistoric Animal Brigade – Baile Átha Cliath-Caergybi-Manchester #gàidhlig

Nuair a bha mi ann an Èirinn aig deireadh an Ògmhios air an t-seachdain ron reifreann air Brexit, bha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ris an turas air ais à Baile Àtha Cliath. An àite a bhith a’ … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, Èirinn, Caergybi, Cymraeg, Cymru, gaeilge, Llanfair PG, Sasainn, Syd Barrett | Comments Off on The Prehistoric Animal Brigade – Baile Átha Cliath-Caergybi-Manchester #gàidhlig

Na Gaidheil an guaillibh a chèile #gàidhlig #gaeilge

Thadhail buidheann à Èirinn oirnn an-diugh bho Bhord na Gaeilge UCD bhon Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliatha. Tha iad air turas gu Dùn Èideann mar phàirt de sgeama-iomlaid airson oileanaich Gàidhlig agus Gaeilge. Thug sinn turas agus seisean dhaibh ann am … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Èirinn, gaeilge, Gaelic, Seanadh Eireann a Tuath, UCD | Comments Off on Na Gaidheil an guaillibh a chèile #gàidhlig #gaeilge

Fo sgàil Bheinn Ghulbain: Yeats agus a’ Ghaeilge

Yeats, bàrd mòr na Beurla à Èirinn, ach dè a bh’ aige ri ràdh mu Ghàidhlig na h-Èireann? Cunntas fiosrachail, ùidheil aig Alison Ní Dhorchaidhe ma dheidhinn. Fo sgàil Bheinn Ghulbain, agus Banrigh Meabh air mullach Chnocan-Riabhach, Gleann Sìth, dheasaich mi gnothaichean airson bùth-obrach ann an Gàidhlig na h-Èireann a thoirt seachad.  Thàinig daoine bho fhad… Continue reading

Posted in Èirinn, bàrdachd, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, eachdraidh-bheatha, gaeilge, Gàidhlig na h-Èireann, litreachas, Yeats | Comments Off on Fo sgàil Bheinn Ghulbain: Yeats agus a’ Ghaeilge

Dearg le fearg an Èirinn

Bho chionn ghoirid tha luchd na Gaeilge an Èirinn a’ fulang buille an dèidh buille: measgachadh mì-chàilear de ghearraidhean, crathaidhean agus ‘ath-leasachaidhean’ a tha a’ milleadh saothair agus adhartas a rinneadh thar mòran bhliadhnaichean. Tha cuid a-nis ‘dearg le fearg’. Chaidh na mìltean a-mach air sràidean Bhéal Feirste airson deamo mòr air 12 Giblean, An… Continue reading

Posted in a' Ghaeilge, Èirinn, Cànain, Cànan & Cultar, cor na Gaeilge, Dearg le Fearg, featured, gaeilge, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Dearg le fearg an Èirinn

Caraid à Corcaigh – greis-gniomhachais sa Phàrlamaid #gàidhlig #gaeilge

Bha caraid à Èirinn còmhla ruinn aig toiseach na Sultain. Thàinig Eoghan Lyng à Oilthigh Chorcaigh dhan Phàrlamaid air greis gnìomhachais fad seachdain gus ionnsachadh mu ar cuid obrach. Tha Gaelige aig Eoghan agus tha e a’ dèanamh Gaeilg… Continue reading

Posted in Corcaigh, Eoghan Lyng, gaeilge | Comments Off on Caraid à Corcaigh – greis-gniomhachais sa Phàrlamaid #gàidhlig #gaeilge

Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann.Bha mi a’ leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn È… Continue reading

Posted in Co-labhairt, dùn èideann, gaeilge, Gàidhlig, Oileanaich Cheilteach, Oilthigh Dhùn Èideann, UHI | Comments Off on Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach


Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann.
Bha mi a’ leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn Èideann agus bha mi airson a chur taic ris an iomairt seo. Chuir mi mo ainm ris an athchuinge nuair a chunnaic mi ceangal air Facebook. Dh’ ionnsaich mi an-dèidh gun cur ‘An Comunn Cheilteach’ a’ Chiad Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach seo air dòigh a chur taic ris an Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba. 
Fhuair mi fiosrachadh mu dheidhinn an co-labhairt mìos air ais agus bha mi airson pàirt a’ gabhail, gun teagamh – a dhol agus a dh’èisteachd ris na pàipearan. Ma tha e freagarrach, tha mi airson pàipear a’ sgrìobhadh airson co-labhairt an ath-bhliadhna, ‘s docha mu dheidhinn cleachdadh nam Meadhanan Sòisealta ann an Gàidhlig no air fèin-leasachadh airson coimhearsnachdan Gàidhlig, no cò aig a tha fios! Bha mi nam bheachd gum bhiodh e math dìreach a bhi bhith am bliadhna.
Ràinig mi ann an Dùn Èideann mu còig uairean agus thug mi tacsi gu flat aig Stiùbhairt, far an robh mi a’ fuireach airson dà oidhche. Feumaidh mi ràdh gu bheil mi glè thaingeil dhà airson a’ toirt àite dhomh fo a chabar.

Chaidh sinn a-mach na h-oidhche siud, agus às dèidh dìnnear anns ‘The Library’, choinnich sinn muinntir bho Èirinn, a’ Chuimrigh, an t-Eilean Mhanainn, Alba (gu dearbh) agus fiù ‘s an Òlaind ann an Captain’s Bar air Sràid Colaiste a Deas! ‘S e icebreaker a bh’ ann mus toisich an co-labhairt, agus fhaigh mi e glè feumail is spors. ‘S e deagh bheachd a bh’ ann gun teagamh!

Fàilte!

n ath latha, dhùisg mi tràth agus chaidh mi air a’ bhus don Oilthigh Dùn Èideann còmhla ri Stiùbhairt chun a’ cho-labhairt. Bha e math aodainnean ùra is seann dh’fhaicinn – bha a math a bhith a’ bruidhinn ri Wilson McLeod airson a’ chiad àm! Bha 40 oileanaich ann agus luchd-obrach. Thoisich an co-labhairt rud beag anmoch air sgàth gun deach an dealan dheth air feadh an sgìre EH1! Dh’ èisteachd sinn ri triùir nach robh feum airson taisbeanadh-dealain dhèanamh agus an dèidh srùbag, chaidh sinn gu togalach ùr far am fuirich sinn airson an latha.

Bha an latha trang le daoine is gnothach

Posted in Co-labhairt, dùn èideann, gaeilge, Gàidhlig, Oileanaich Cheilteach, Oilthigh Dhùn Èideann, UHI | Comments Off on Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Deagh oidhche aig CCA a-raoir!

Bha mi sgith ach dh’innse dhomh a dhol chun a’ cheilidh sa CCA. S e oidhche a bh’ ann a bha cuir air doigh le Evin is Conradh na Gaeilge Ghlaschu. Agus rinn e obair math!Bha ceol is bardachd ann. Bha am bardachd air leughadh a-mach mar dain is orain an… Continue reading

Posted in òrain, bàrdachd, CCA, conradh na gaeilge ghlaschu, gaeilge | Comments Off on Deagh oidhche aig CCA a-raoir!

Turas gu Seanadh Èireann a Tuath

Bho chionn dà sheachdain, chaidh mi air turas gu Èirinn a Tuath gus pàirt a ghabhail ann an co-labhairt agus gus ionnsachadh mu Sheanadh Èireann a Tuath (Tionól Thuaisceart Éireann). Air an turas don t-seanadh, fhuair mi cothrom coinneachadh ri &… Continue reading

Posted in Alasdair McDonnell MLA, Alliance, DUP, Èireann a Tuath, gaeilge, Martin McGuinness MLA, Northern ireland, Peter Robinson MLA, Scottish Parliament Gaelic blog, SDLP, Seanadh Eireann a Tuath, Sinn Fein, , Tom Elliott MLA, Tuaisceart Eireann, UUP | Comments Off on Turas gu Seanadh Èireann a Tuath