Category Archives: Sgrìobhadh Cruthachail

Mairead Bhàn Ailleanach

Chaidh an dàn seo a sgrìobhadh bho chionn ceud bliadhna aig àm a’ Chogaidh Mhòir le saighdear à Arainn. ‘Na chuid bhàrdachd chuir an t-ùghdar an cèill na faireachdainnean aige ma dhachaidh is ma leannan agus mar a bha iad seo ga chumail a’ dol tro oillt a’ chatha. B’ e measgachadh de Bheurla is Gàidhlig a… Continue reading

Posted in An Cogadh Mor, bàrdachd, Gàidhlig Arainn, òran gaoil, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Mairead Bhàn Ailleanach

Bàrdachd a’ Mhàirt | Eòghan

Àth-aoil   Thig ciaradh air mo chuimhne, Blas an aoil air mo theangaidh. A dh’aindeoin gach searbhachd, Air mo ghaol, cha tig seargadh.     Am Màrt   Thig leis a’ Mhàrt làithean soilleir uisgeachan fuara cridheachan faoin briste athraichean gam buain ro ghrad.   – @eoghanuig     Roinn Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd a’ Mhàirt | Eòghan

’S Nach Goirid ar Sùgradh le Chèile air Eilean a’ Cheò | Marcel Gurillo

Bhuannaich an dàn seo le Marcel Gurillo Duais Bàrdachd a’ Chomuinn Oiseanaich 2016 A-rithist, tha sinn fada an comann a’ Chomuinn Oiseinich a bhith a’ foillseachadh nam buannaichean aca am-bliadhna-sa. ’S Nach Goirid ar Sùgradh le Chèile air Eilean a’ Cheò  Ò ainnir mo ghaoil nach tùrsach tha mise o dh’fhalbh thu bhuam, Cha ghabh… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on ’S Nach Goirid ar Sùgradh le Chèile air Eilean a’ Cheò | Marcel Gurillo

Às a Dhèidh | Tormod MacLeòid

Choisinn an sgeulachd ghoirid seo Duais Litreachais a’ Chomuinn Oiseanaich 2017 Tha sinn fada an comann a’ Chomuinn airson an cothrom seo fhoillseachadh Rìgh nan speur gar toirt gu tuath. Bha a’ chlann ga mo leantainn air mo chùlaibh ’s iad sgìth às dèidh dhomh an dùsgadh am meadhan na h-oidhche. Dh’fheumadh sinn falbh ge-tà.… Continue reading

Posted in Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Às a Dhèidh | Tormod MacLeòid

Faoileag Mhòr | Bàrdachd

le Eòghan Stiùbhart B’ àbhaist dhan fhaoileig mhòir na tuinn a riaghladh ’s a’ creachadh stòras nan cuantan ’s i a’ sgiathlaich ’s ged bha i ceart cho làn de chac ’s tha an-diugh innte bha beagan glòir fhaoin ann am meud a sgiathan   A-nist bidh i a’ riaghladh nan sìtigean a’ biathadh a… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Faoileag Mhòr | Bàrdachd

An Diùc Agus A Phìobaire | Alasdair Paul

Is iomadh tachartas a chaidh ann an doillearachd tro thìm. Is iomadh sgeul a thèid iomrall air teanga mac an duine; agus thèid cuid dhiubh a chuir trulainn a dh’aona-ghnothach gus an fhìrinn a chleith. Cò am fear dhiubh sin as motha a thug buaidh air freastal an sgeòil seo? Chan fhiosraich do dhuine. Ach… Continue reading

Posted in Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on An Diùc Agus A Phìobaire | Alasdair Paul

Rabhd na Bliadhn’ Ùir

An turas roimhe a bha mi fada a’ fuireach san Iapan, thill mi a dh’ Alba airson – mar a bha mi an dùil aig an àm – an uair mu dheireadh dhem bheatha. Bha mi a’ dol a-steach do dh’obair ùr daingeann sa Ghàidhealtachd, agus bha mi am beachd (ann am mòr-bheachd, a dh’innse… Continue reading

Posted in adhbhachas, fìor ghàidheal, gàidhealach, Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Rabhd na Bliadhn’ Ùir

Iomairt nan Sgiath-Dheargan | Bàrdachd

Iomairt nan Sgiath-Dheargan Lùb a geugan fo eallach mheasan A’ chraobh chaorainn dhaingeann Leugan deàlrach gach aon na ulaidh A’ frasadh bho chlò òr-bhuidhe Fiar-ghathan na camhanaich Dh’fhuadaich sgleò is driùchdain À meangan is duilleach brisg Nochdte am fianais latha bric Gu sgeilmeil a laigh an t-eun Gu ladarna a thog e cheann Coinnealta, uallach… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Iomairt nan Sgiath-Dheargan | Bàrdachd

Bàrdachd | Là a’ Bhuidheachais

A’ guidhe Là a’ Bhuidheachais sona dhuibh, ge brith cà bheil thu san t-saoghal. Ged is duilich leam gun d’ fhàg mi, Grunn làitheachan air ais, Air sgàth iomadh dragh is èiginn Gum b’ fheudar dhomh dhol às. Is gun robh na deòir nam shùilean Nuair shiubhail mi thar sàil, Dh’aidichinn gu bheil mi àigh’reach Aig… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | Là a’ Bhuidheachais

Speactram

Speactram Le Marcas Mac an Tùirneir Cùm do bhrataichean fuadain Air falbh bhuam a-nochd. Chan fhaic mi dathan an speactraim sin, Ach fuil air an ùrlar-dannsa.   Craiceann ga liathadh le làmh a’ bhàis, Na bilean binn a’ briosgadh, a’ sireadh A’ phòig mu dheireadh; Rud a spreag murt na splaoid.   Na h-aodainn sgàinte… Continue reading

Posted in bàrdachd, dathan, fasgadh, Marcas Mac An Tuirneir, Sgrìobhadh Cruthachail, speactram | Comments Off on Speactram