Category Archives: saorsa

Bu Chòir

Smaoinich. Tha nabaidh coir agad. Tha sibh rèidh. Gu ire air choireigin co-dhiù. Ach, tha e fada nas motha na thu agus se an dleastanas agad an tuarastal gu lèir agad a thoirt dhasan. Gheibh thu beagan air ais.Chan e siud a-mhàin ach nuair a dh’fh?… Continue reading

Posted in Independence, neo-eisimeileachd, saorsa, Yes Alba, Yes Scotland | Comments Off on Bu Chòir

An Deasbad Mòr

Se a-nochd an oidhche. Thig e gu a h-aon is gu a dhà eadar an dà cheannard. Ach. chan iad na ceannardan. Chan eil Darling ach a’ riochdachadh gràisg de BhritNats. Thathar a’ meas ge-tà nach eil anns an Luchd-Buidhe (Orange Order), Ukip agus am BNP … Continue reading

Posted in luchd an Aonaidh, saorsa, SNP, Telebhisean, Yes Alba, Yes Scotland | Comments Off on An Deasbad Mòr

Oigridh air na sràidean…

…is tòrr a bharrachd, eadar cnapach is cailleach. Se caismeachd na bliadhnasa airson neo-eisimealachd na h-Alba Disathairne sa tighinn. Bha còrr is 10000 ann an-uiridh – nach dèan sinn cinnteach gu bheil an tè seo nas motha?Gheibhear an tuilleadh… Continue reading

Posted in dùn èideann, Independence, Independence 1st, iomairtean, neo-eisimeileachd, saorsa, Yes Scotland | Comments Off on Oigridh air na sràidean…

Iomairt na Saorsa – Cà bheil a’ Ghàidhlig?

Mar a thuirt Dwelly, “se obair là toiseachadh…ach se obair bheatha crìochnachadh”. Ann an saoghal pholataigs canar gur e ùine fhada a th’ann an seachdainn. Co-dhiù no co-dheth, tha mi a’ saoilsinn gun robh ùine gu leòr aig an iomairt ‘Yes’ rude… Continue reading

Posted in Alasdair Allan BPA, Gàidhlig, Independence, Pàdraig Harvie, saorsa, Yes Scotland | Comments Off on Iomairt na Saorsa – Cà bheil a’ Ghàidhlig?

Comann nan Dùthchannan Ceilteach?

No, mar a thuirt Alaig Salmond, “a Celtic Alliance”. S mathaid gun robh esan a-mach air co-obrachadh eadar a’ Chuimrigh agus Alba, mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte ach carson nach bu choir dhuinn an-dràsta barrachd a dhèanamh eadar Eirinn, … Continue reading

Posted in ceilteach, cultar, Independence, neo-eisimeileachd, saorsa | Comments Off on Comann nan Dùthchannan Ceilteach?

‘S Trom Uallach an Aineolais

No, ma chanas tu an dòigh eile e…. ‘s trom an ceann a tha làn chac. Tha sinn gu math cleachdte ri beachdan claon nan aona-chànanach is iad gun sgot air sealladh eile den t-saoghail ach am fear cruaidh Sasannach. Ach, seo e a-nis bho bhall den Phà… Continue reading

Posted in Gallaibh, heads full of cac in Caithness, saorsa, SNP | Comments Off on ‘S Trom Uallach an Aineolais

MacConnail a’ sireadh taigh ùr?

Chunnacas am bodach seo a’ taisbeanadh a bheachd mu choinneamh a’ chaismeachd mu dheireadh aig Independence 1st (is a’ Ghàidhlig àiteigin as a dèidh?) bho chionn ghoirid. A-rèir nan cunntas-beachd an-dràsta, tha a h-uile coltas ann gun breab… Continue reading

Posted in Independence 1st, Jakey, saorsa, SNP | Comments Off on MacConnail a’ sireadh taigh ùr?