Category Archives: litreachas

Lèirmheas | Beul-fo-bhonn

Lèirmheas air bileag bhàrdachd ùr thrì-cànanach far am bi Marcas Mac an Tuairneir agus Stuart Paterson a’ dèanamh car-a-mhuiltein tro na trì cànanan Albannach. Tha Beul-Fo-Bhonn/Heelster-Gowdie le Marcas Mac an Tuairneir agus Stuart Paterson air nochdadh le Tapselteerie anns an t-sreath Biggin Brigs aca. Cruinneachadh goirid, ach fear a tha tarraingeach agus inntinneach a leughadh.… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, litreachas | Comments Off on Lèirmheas | Beul-fo-bhonn

Far An Do Thachair Sear Ri Siar; Alba Is Bengal

Thug Albannaich buaidh air iomadh ceàrn dhen t-saoghal, ach ’s ainneamh a chluinnear iomradh air an dlùth cheangal a bh’ann eadar Alba agus Bengal.            Rabindranath Tagore                                                    … Continue reading

Posted in Bengal, Cànan & Cultar, Ceòl, Eachdraidh, litreachas, Na h-Innseachan, Rabindranath Tagore, Raibeart Burns | Comments Off on Far An Do Thachair Sear Ri Siar; Alba Is Bengal

Lèirmheas Air Gaelic Gold, Faclair Pòcaid do Luchd-Ionnsachaidh

Tha Alistair a’ toirt sùil air faclair beag a chaidh a chur ri chèile le Steaphan MacRisnidh againn fhèin. A dh’aindeoin a h-uile goireas a tha ri fhaotainn do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san latha a th’ann, air an eadar-lìon is eile, tha e fhathast feumail dhaibh faclair beag a bhith maille riutha. Tha a leithid… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, faclair Gàidhlig, Foghlam, litreachas | Comments Off on Lèirmheas Air Gaelic Gold, Faclair Pòcaid do Luchd-Ionnsachaidh

Duilleagan Ùra air Craobh an Litreachais | Comann Litreachas Ghlaschu

Garry Patrick Cooke agus Marcas O Siadhail Meinnearach ag innse dhuinn mun chaibideil ùir airson litreachas na Gàidhlig ann am Baile Mòr Ghlaschu. Chaidh comann litreachais ùr a stèidheachadh ann an Glaschu o chionn ghoirid le grunnan charaidean aig a bheil ceanglaichean ri Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh Glaschu is “Inbhich gu Fileantas”, prìomh bhuidheann luchd-ionnsachaidh… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, litreachas | Comments Off on Duilleagan Ùra air Craobh an Litreachais | Comann Litreachas Ghlaschu

Ceann-cinnidh nam maragan uile

Mùirneach, cridheil ’s a tha d’ aodann Ceann-cinnidh mòr nam maragan uile, Os an cionn, tha thu nad shuidhe, Maodal, sgamhan, mionach no caolan, ‘S tu tha airidh air an altachadh daonnan Cho fada rim làimh ’s rim ghàirdean. Tàth-chuid 1 mhaodal caora Mionach na caora (ʼs e sin: an t-adha, an cridhe, na sgamhanan)… Continue reading

Posted in bàrdachd, biadh, Burns, Cànan & Cultar, còcaireachd, litreachas, Raibeart Burns, reasabaidh, taigeis | Comments Off on Ceann-cinnidh nam maragan uile

Lèirmheas | Lus na Tùise le Marcas Mac an Tuairneir

Chaidh an dàrna leabhar bàrdachd le Marcas Mac an Tuairneir, Lus na Tùise, fhoillseachadh san t-Samhain. Tha Rhona air a bhith ga leughadh. Do chuideigin coltach rium fhìn – cuideigin a tha air a bhith a’ leughadh gach leabhar Beurla air an d’ fhuair mi greim bhon a bha mi nam nighean bheag ach aig… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, litreachas, Marcas Mac an Tuairneir, Rhona NicDhùghaill | Comments Off on Lèirmheas | Lus na Tùise le Marcas Mac an Tuairneir

Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

          cathair na cuibeige, 2009 thig a’ cheist sin thugam fhathast nuair a smaoinicheas mi air, agus air an t-samhradh ro ghoirid far nach robh sinn còmhla, agus far an robh an dithis againne a-muigh fo uisge an fheasgair ud, fhaclan ann an cànan nach do bhuin dha, agus, às an… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, Gun roinn-seòrsa, litreachas, Nathaniel Harrington | Comments Off on Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

Sgeulachd cloinne Iapanach : Comain na corra-ghrithich

Air eadar-theangachadh bhon Iapanais le Steaphan MacRisnidh   Bha siud ann o chionn fhada seann duine, agus dh’fhalbh e a reic fiodh-connaidh air latha fuar, sneachdail. Air a shlighe dhachaigh, thachair e ri corra-ghritheach air a glacadh ann an ribe. Mar a bu mhotha a ghluais an t-eun bochd, ’s ann na bu teinne a… Continue reading

Posted in an Iapan, beul-aithris, Cànan & Cultar, clò, corra-ghritheach, cultar, fighe, Iapanach, litreachas, Rosg, sgeulachd cloinne, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Sgeulachd cloinne Iapanach : Comain na corra-ghrithich

Fo sgàil Bheinn Ghulbain: Yeats agus a’ Ghaeilge

Yeats, bàrd mòr na Beurla à Èirinn, ach dè a bh’ aige ri ràdh mu Ghàidhlig na h-Èireann? Cunntas fiosrachail, ùidheil aig Alison Ní Dhorchaidhe ma dheidhinn. Fo sgàil Bheinn Ghulbain, agus Banrigh Meabh air mullach Chnocan-Riabhach, Gleann Sìth, dheasaich mi gnothaichean airson bùth-obrach ann an Gàidhlig na h-Èireann a thoirt seachad.  Thàinig daoine bho fhad… Continue reading

Posted in Èirinn, bàrdachd, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, eachdraidh-bheatha, gaeilge, Gàidhlig na h-Èireann, litreachas, Yeats | Comments Off on Fo sgàil Bheinn Ghulbain: Yeats agus a’ Ghaeilge

Ri breabadh an aghaidh nan dealg: càit am faigh a’ Ghàidhlig forcadh nan cas a-nis?

Tha an Scotsman às aonais duilleig Ghàidhlig Disathairne an-dràsta bho thàinig orra crìoch a chur air cùmhnant an deasaiche ionmholta, Raghnall MacilleDhuibh. Chan eil a’ choire ri cur orra, oir tha iad ann an staing ionmhasail, ach càit am faigh a’ Ghàidhlig forcadh nan cas agus na Gàidheil an t-àite dligheach aca ann an saoghal… Continue reading

Posted in An t-Albannach, Cànain, Cànan & Cultar, crìoch, cultar, dùnadh, duilleag Ghàidhlig, fiachail, litreachas, luachmhor, Naidheachdan & Poileataigs, prìseil, Raghnall MacilleDhuibh | Comments Off on Ri breabadh an aghaidh nan dealg: càit am faigh a’ Ghàidhlig forcadh nan cas a-nis?