Category Archives: Gaelic churnalism

Caismeachd ‘son neo-eisimeileachd: cha robh e ‘cudromach’ gu leòr

BBC Naidheachdan Gàidhlig looked away  

Sin sibh fhèin a chàirden! Nach ann aig Gilleasbuig a’ chorrag air a’ bhuille-chuisle! Oir an-diugh tha e dol a chur às a chorp mu rud a’ bh’ ann o chionn cola-deug: caismeachd ‘son neo-eisimeileachd ann an Inbhir Nis.

Chaidh Gilleasbuig agus an cuilean a-null, abair fhèin gu robh e aibhiseach.

Bha e mòr – 

Bha e "posataibh" mar a chanas iad ‘sa Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, Gaelic churnalism, neo-eisimeileachd | Comments Off on Caismeachd ‘son neo-eisimeileachd: cha robh e ‘cudromach’ gu leòr

Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – fhathast a’ dol bho neart gu neart

(Thèid sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig a chur ris a’ bhlog seo mar a nochdas i)

Bha Gilleasbuig (agus am peann dearg aige) air a bheò-ghlacadh leis an aithisg naidheachd seo a nochd ‘sa Phàipear Bheag 5.8.2016

Ooooh la la! Erm …

Continue reading

Posted in am Pàipear Beag, Gaelic churnalism, Gaelic howlers | Comments Off on Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – fhathast a’ dol bho neart gu neart

TurasG – exploring and enjoying the culture of Scotland’s “Gàidhealtacdh” (it says here)

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
4
25
NM locum solutions
1
1
28
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Continue reading

Posted in Gaelic churnalism, rampant quangocracy, wonderful Gaelic websites | Comments Off on TurasG – exploring and enjoying the culture of Scotland’s “Gàidhealtacdh” (it says here)

Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement from the West Highland Free Press

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, Vol III

Gilleasbuig was proud to see the Royal National Mòd back in Inverness, for it is an imaginative, inspiring and innovative festival which has done so much to make the Gaelic language what it is toda… Continue reading

Posted in am Mòd, Gaelic churnalism, Gaelic howlers | Comments Off on Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement from the West Highland Free Press

Head of Gaelic broadcasting to reflect on effectiveness of Gaelic broadcasting

Saoil dè na co-dhùnaidhean a bhios aice?

Thèid òraid-cuimhnachail Aonghais "Ease" MhicLeòid a chumail Diardaoin le cathraiche MG Alba, Magaidh Cunningham. Beachdaichidh i air mar a tha an luchd-amharc aig BBC Alba a’ sìor dhol am meud (it says here).

"This year the lecture will be given in Gaelic (with simultaneous translation into English)".
Gilleasbuig:

Saoil an atharraich i gu Beurla Continue reading

Posted in BBC Alba, Gaelic churnalism, oh what a stitch up | Comments Off on Head of Gaelic broadcasting to reflect on effectiveness of Gaelic broadcasting

Bonn òir airson ‘Illeasbuig!

One of our finest bards blogs on the "Mòd for the Twitter generation"

Most preposterous "Gaelic" press release at this year’s Mòd: step forward Alasdair Allan!

“Tha àireamhan luchd-labhairt ann an coimhearsnachdan Gàidhealach agus Gallda air a bhith fàs gu cunbhallach agus tha seo na dheagh chomharra air an ùidh a th’aig daoine anns a’ chànan …"

Beul na Fìrinne – Allan’s Ministry of Truth Continue reading

Posted in am Mòd, Gaelic churnalism, Gaelic press releases, rampant quangocracy | Comments Off on Bonn òir airson ‘Illeasbuig!

Meal a naidheachd Alig Shalmond!

First Minister fails to convince on land reform, but wins prestigious Gilleasbuig award in process with this gem

Am prìomh mhinistear – only the finest pseudo-Gaelic

Shìos mun t-Sabhal Mhòr an t-seachdain sa chaidh, far nach tuirt e mòran mu ath-leasachadh fearainn, fhathast choisinn Mgr Salmond duais ‘Illeasbuig airson "most unsayable soundbite na bliadhna"
leis an t-sàr eisimpleir seo ( Continue reading

Posted in Alig Salmond, Eastwick Big Barn, Gaelic churnalism, inexorable rise of pseudogaelic | Comments Off on Meal a naidheachd Alig Shalmond!

Sabhal Mòr Ostaig ga coimeas ri Ì Chaluim Chille (a rèir muinntir na colaiste)

SMO and the art of self-effacing understatement

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
111
636
NM locum solutions
5
1
746
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Continue reading

Posted in air at le pròis, Eastwick Big Barn, Gaelic churnalism, Sàr-ionad na Gàidhlig, Somhairle Beag a' brosnachadh na Gàidhlig | Comments Off on Sabhal Mòr Ostaig ga coimeas ri Ì Chaluim Chille (a rèir muinntir na colaiste)