Category Archives: Eastwick Big Barn

Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Ceud soraidh slàn leis an tuiseal ghinideach a chàirdean (vol. VXIII)  

Tuiseal na mallachd – nach buidhe dhuinn gu bheil e dol às anns a’ Ghàidhlig ùr.

Nach smaoinich sibhse – ainmearan ag atharrachadh an crutha a rèir riaghailtean nach tuig… Continue reading

Posted in an tuiseal ginideach, Ceud soraidh slàn le ..., Eastwick Big Barn | Comments Off on Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

SMO agus a’ Chill Bheag a’ leasachadh na cànain agus na sgìre, a rèir SMO

A great stride for self-congratulatory press releases

Tha e coltach gun do thadhail prìomh mhinistear air choireigin air Ionad Nàiseanta na Gàidhlig an t-seachdain-sa. 

Predictably …

Tha e coltach [a rèir nam brathan-naidheachd a leugh Gilleasbuig] gun d’rinn i moladh, ‘sa Ghàidhlig aice fhèin, air na ceanglaichean eadar ath-bheothachadh cànan is cultar na Gàidhlig agus dùsgadh Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, Gaelic press releases, self-validation | Comments Off on SMO agus a’ Chill Bheag a’ leasachadh na cànain agus na sgìre, a rèir SMO

Mar a chaidh sàr-bhàrdachd ‘Illeasbuig a leughadh air beulaibh Joshua Fishman

Soraidh slàn le Joshua Fishman, an duine mòr. Chan fhaic sinn a leithid tuilleadh, saoilidh Gilleasbuig. Nach e Reversing Language Shift a tha coimhead nas cumhachdaiche, nas subversive, a h-uile bliadhna agus tha copaidh dheth taisgte ann an cridhe ‘Illeasbuig.

A chàirdean, thachair Gilleasbuig ris an duine chòir aon uair agus, creid gus nach creid e, fhuair e cothrom a chuid bàrdachd a Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, Joshua Fishman, na creative industries | Comments Off on Mar a chaidh sàr-bhàrdachd ‘Illeasbuig a leughadh air beulaibh Joshua Fishman

Grammarian’s corner: latest SMO press release

Sàr-ionad struggles with inverted nominal phrases, and loses  

Chaidh aire ‘Illeasbuig a ghlacadh an t-seachdain-sa le brath-naidheachd mu Bhail’ Ùr na Cille Bige, ga thogail shìos ann an Slèibhte

And there’s more …

Bail… Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, Gaelic howlers, inverted nominals, Kilbeg Highland Village | Comments Off on Grammarian’s corner: latest SMO press release

Grammarian’s corner: latest SMO press release

Sàr-ionad struggles with inverted nominal phrases, and loses  

Chaidh aire ‘Illeasbuig a ghlacadh an t-seachdain-sa le brath-naidheachd mu Bhail’ Ùr na Cille Bige, ga thogail shìos ann an Slèibhte

And there’s more …

Bail… Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, Gaelic howlers, inverted nominals, Kilbeg Highland Village | Comments Off on Grammarian’s corner: latest SMO press release

Làrach-lìn na seachdaineach: CeangalG

CeangalG – all about improving the effectiveness of public agency support of Gaelic, or something  

A luchd-leughaidh chòire, saoil am faca neach sam bith nur measg an làrach-lìn seo? Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis.

"Co dhiubh a tha sibh ag iarraidh a bhith comasach air fàilte a chur an luchd-aoigheachd no air an luchd-chleachdaidh agaibh ann an Gàidhlig no a tha sibh ag Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, inexorable rise of pseudogaelic, wonderful Gaelic websites | Comments Off on Làrach-lìn na seachdaineach: CeangalG

Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

A’ phrìomh mhinistear agus obair iongantach an t-Sabhail Mhòir 

‘S e Gilleasbuig a bh’ air a dhòigh an t-seachdain-sa nuair a leugh e mu leasachadh bail’ ùr na Cille Bige agus na thuirt Mghr Salmond fhèin, a rèir coltais, mu dheidhinn:

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
50
291
NM locum solutions
2
1
340
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0 Continue reading

Posted in Alig Salmond, Eastwick Big Barn, inexorable rise of pseudogaelic, no plans for Gaelic in Kilbeg | Comments Off on Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

LearnGaelic.net? Learn some punctuation, ‘s e bu chòir!

LearnGaelic, SMO and their innovative new approach to  punctuation in press releases

‘S fhìor thoil le Gilleasbuig na dòighean ùr-nòsach seo, oir tha beàrnan eadar facail a’ coimhead cho sean-fhasanta, nach eil? 

Air a thogail bhon duilleag LearnGaelic aig Facebook

Is math an obair a rinn Sabhal Mòr (neo "ant-Sabhail" mar a th’ aig a’ bhrath-naidheachd) agus LearnGaelic an seo. Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, Gaelic howlers | Comments Off on LearnGaelic.net? Learn some punctuation, ‘s e bu chòir!

Sàr-obair ‘Illeasbuig a’ faighinn moladh mòr … agus sanas-obrach na seachdaineach

Gilleasbuig Aotrom – winning hearts and minds is what he does

An t-seachdain-sa tha annas-làimhe ‘Illeasbuig ri fhaicinn an seo air Bella Caledonia.

Gum meal sibh e! Ach bithibh gentle with him …

Sùil air na pàipearan-naidheachd

Tha sàr-ionad na Gàidhlig a’ sireadh cuideigineach airson … er … dè?

"Tha sinn a’ sireadh neach le comasan aig àrd-ìre agus le eòlas farsainneann a Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, Gilleasbuig agus na trolls | Comments Off on Sàr-obair ‘Illeasbuig a’ faighinn moladh mòr … agus sanas-obrach na seachdaineach

Meal a naidheachd Alig Shalmond!

First Minister fails to convince on land reform, but wins prestigious Gilleasbuig award in process with this gem

Am prìomh mhinistear – only the finest pseudo-Gaelic

Shìos mun t-Sabhal Mhòr an t-seachdain sa chaidh, far nach tuirt e mòran mu ath-leasachadh fearainn, fhathast choisinn Mgr Salmond duais ‘Illeasbuig airson "most unsayable soundbite na bliadhna"
leis an t-sàr eisimpleir seo ( Continue reading

Posted in Alig Salmond, Eastwick Big Barn, Gaelic churnalism, inexorable rise of pseudogaelic | Comments Off on Meal a naidheachd Alig Shalmond!