Category Archives: Gaelic howlers

Foghnaidh na dh’ fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil na corporate tweeters air an achd aca a sgioblachadh suas, agus an duslach a chrathadh dheth an cuid Gàidhlig.

(Lachan a’ ghàire, air an làr a’ rolaigeadh).

"Chur" air neo "chuir"? Chan e saidheans rocaid air a bheil sinn a’ bruidhinn an seo! Continue reading

Posted in chuir air neo chur?, corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Foghnaidh na dh’ fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Làrach-lìn a’ Hootsmon, dìreach an-dè:

Gilleasbuig:

Youthful & vibrant eh?? Hmmm …

Ar laochan:

I’m convinced!

The West Highland Free Press hails the Mòd (Dihaoine 14mh):

Gilleasbuig a-rithist:

Dè ur beachd a chàirdean? ‘Eil sibh fhèin "misneachd"?!

@GilleAotrom Continue reading

Posted in am Pàipear Beag, Gaelic howlers, Mòd Nàiseanta Rìoghail, the v-word | Comments Off on Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue

An tuiseil ginideach – uaill is moit ar cànain

A chàirdean, dh’ fhaodamaid a bhith moiteil às ar cànan agus an tuiseal ginideach aice, rud a tha ga sònrachadh agus ga comharrachadh air leth bho chàich!

Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on The genitive case – jewel in the crown of our ancient celtic tongue

Soraidh slàn leis … an tuiseal ginideach, bithidh Gilleasbuig ga ionndrainn

Another great stride for Gaelic as the Bòrd abolishes troublesome genitive case

@GilleAotrom
Continue reading

Posted in Ceud soraidh slàn le ..., corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers, rampant quangocracy | Comments Off on Soraidh slàn leis … an tuiseal ginideach, bithidh Gilleasbuig ga ionndrainn

Nach ann air na corporate Gaelic tweets a thàinig an dà latha!

Good to see that corporate Gaelic tweets have cleaned up their act … erm!

Bidh cuimhn’ agaibh, a chàirdean chòire, gun robh Gilleasbuig rud beag diombach dhe na tweets corporra Gàidhlig bho chionn bliadhna neo timcheall, agus gun deach am meas?… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Nach ann air na corporate Gaelic tweets a thàinig an dà latha!

Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – fhathast a’ dol bho neart gu neart

(Thèid sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig a chur ris a’ bhlog seo mar a nochdas i)

Bha Gilleasbuig (agus am peann dearg aige) air a bheò-ghlacadh leis an aithisg naidheachd seo a nochd ‘sa Phàipear Bheag 5.8.2016

Ooooh la la! Erm …

Continue reading

Posted in am Pàipear Beag, Gaelic churnalism, Gaelic howlers | Comments Off on Sàr Ghàidhlig a’ Phàipeir Bhig – fhathast a’ dol bho neart gu neart

Gaelic worth £81.6M, predictably says report spelling "Gàidhlig" wrongly throughout

Aithisg "chudromach" eile a bheir gàire air gamhainn (agus Gilleasbuig)  

Tha Gilleasbuig a’ moladh dhuibh na h-aithisg iongantach seo, Gàidhlig mar so-mhaoin Eaconomach is Shòisealta, a thàinig an rathad an t-seachdain-sa. Cha do sguir e ghaireachdainn fhathast.

"Considering, evaluating and robustly evidencing the current and potential use of Gaelic" (it says here)

Dìreach, Continue reading

Posted in colonised Gaelic, Gaelic howlers, rampant quangocracy | Comments Off on Gaelic worth £81.6M, predictably says report spelling "Gàidhlig" wrongly throughout

Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement from the West Highland Free Press

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, Vol III

Gilleasbuig was proud to see the Royal National Mòd back in Inverness, for it is an imaginative, inspiring and innovative festival which has done so much to make the Gaelic language what it is toda… Continue reading

Posted in am Mòd, Gaelic churnalism, Gaelic howlers | Comments Off on Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement from the West Highland Free Press

Brath-naidheachd eile a chuireas ri cliù is inbhe na Gàidhlig

Unforgettable press release whets appetite for new Gaelic Thesaurus  

Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan nuair a leugh e am brath-naidheachd seo aig Alba Aosmhor mun cho-fhaclair Gàidhlig ùr aca, anns am faighear briathrachas co-cheang… Continue reading

Posted in Alba Aosmhor, Gaelic howlers, Gaelic press releases, inverted nominals | Comments Off on Brath-naidheachd eile a chuireas ri cliù is inbhe na Gàidhlig

Cànan is Cultar na Gàidhlig beò an làmhan Coimisean na Croitearachd

Comission’s Annual Report showcases vibrant, thriving Gaelic  

Well, tha sin seachad a chàirdean. Buill-ùird a bh’ anns a’ bhòt do ‘Illeasbuig, ach a bheil fhios agaibh, tha e nas deimhinne às gun tig i fhathast, latha breagha air choireigin.

S… Continue reading

Posted in colonised Gaelic, Gaelic howlers | Comments Off on Cànan is Cultar na Gàidhlig beò an làmhan Coimisean na Croitearachd