Category Archives: Soillse

Gilleasbuig and the difference that satire makes

A’ comharrachadh ceud blog ‘Illeasbuig Aotruim 

A chàirdean, bidh ceud blog aig Gilleasbuig còir san aithghearrachd, agus nach e bhiodh math sùil aithghearr a thoirt air ais air an iomadach buaidh a thug guth sgaiteach, geur-chùiseach ‘Illeasbui… Continue reading

Posted in cho soilleir ri gathan na grèine, Soillse | Comments Off on Gilleasbuig and the difference that satire makes

Gilleasbuig còir a’ sìneadh a-mach làimh-cuideachaidh do mhuinntir Shoillse

Rannsaich seo! Soillse/UHI advertise for something-or-other, but don’t bother to proofread their ad

Bha e na thlachd do ‘Illeasbuig an sanas-obrach seo fhaicinn air-loidhne, agus shaoil leis gum biodh e cho math beagan cuideachadh a thoirt dhaibh a thaobh na Gàidhlig, nuair a cheadaicheadh an tìde dha:

"Tha pròiseact Shoillse a’ cur air adhart goireas susbainteach
rannsachaidh Continue reading

Posted in academic elite, Cultural appropriation, Gaelic howlers, Soillse | Comments Off on Gilleasbuig còir a’ sìneadh a-mach làimh-cuideachaidh do mhuinntir Shoillse

Gilleasbuig salutes the achievements of Soillse

Neach-rannsachaidh Gilleasbuig a’ rannsachadh na tha de rannsachadh a rannsaich a-mach Soillse gu ruige seo

Chaidh pròiseact Soillse a chur air bhog ann an 2009.

Stiùiriche a’ phròiseact Rob Dunbar:

"Bha dà rud mòr san amharc an toiseach: a’ togail comasan-rannsachaidh Oilthigh na Gàidhealtachd gu h-àraid, agus lìonra luchd-rannsachaidh a chur air chois a’ gabhail a-steach luchd-rannsachaidh Continue reading

Posted in rannsachadh, Soillse, £5.29 millean air an deagh chosg | Comments Off on Gilleasbuig salutes the achievements of Soillse

Oraidean Shoillse air ais.

Chì mi gu bheil sreath de dh’òraidean a’ toiseachadh as ùr aig Oilthigh Dhùn Eideann an t-seachdainn-sa leis an t-seann sheinneadair bho Mhill a h-Uile Rud agus Na Gathan – Tim Armstrong – a’ tighinn a bhruidhinn air ‘Ionnsachadh Cànain mar Ghnìo… Continue reading

Posted in An Comann Gaidhealach, ceol ur, cultar, na gathan, Soillse | Comments Off on Oraidean Shoillse air ais.