Category Archives: inexorable rise of pseudogaelic

Bliadhna mhath eile ‘son na Gàidhlig. Well done everybody!

Well a chàirdean, b’ e bliadhna mhath a bh’ ann an 2019 airson na Gàidhlig, cha ghabh sin  bhreugnachadh air dòigh sam bith.

Bidh an roghainn agaibh fhèin, tha Gilleasbuig deimhinne às, ach seo feadhainn dhe na fìor lowlights a bu mhò c… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, inexorable rise of pseudogaelic | Comments Off on Bliadhna mhath eile ‘son na Gàidhlig. Well done everybody!

Gilleasbuig: B’ àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

Another St Andrew’s Day is graced by corporate Gaelic tweets  

Well a chàirdean chòire, an robh Latha Naoimh Anndra sona agaibh?

Bha agus aig Gilleasbuig cuideachd, agus abair fhèin gun do chuir na tweets chorparra Gàidhlig ris an latha aige!… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, inexorable rise of pseudogaelic, Latha Naoimh Anndra, rampant quangocracy | Comments Off on Gilleasbuig: B’ àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

Aren’t corporate Gaelic tweets wonderful?

Sreath ùr, anns a bheil Gilleasbuig còir a’ toirt sùil gheur air sàr-Ghàidhlig nam buidhnean chorporra 

(just for a change)

(Gilleasbuig’s 100th blog – definitely not cynically knocked together in five minutes)

Thoiribh an aire gu bheil a’ blog seo, a chaidh a chur air dòigh san iuchar, ‘ongoing" agus Gilleasbuig a’ sìor chur na tweets chorparra as fhèarr leis ris. Ma thogras sibh, gheibhear Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers, inexorable rise of pseudogaelic, rampant quangocracy | Comments Off on Aren’t corporate Gaelic tweets wonderful?

Cho soilleir ri gathan na grèine vol. III: Gilleasbuig hails outstanding additions to the pseudo-Gaelic canon

Google translate: who needs it anyway?

Well a chàirdean, dè an saoghal a th’agaibh?

Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil an t-earrach air tighinn agus gu bheil saoghal na Gàidhlig oifigeil a’ cur thairis le brathan-naidheachd dhen a… Continue reading

Posted in cho soilleir ri gathan na grèine, inexorable rise of pseudogaelic, oh what a stitch up | Comments Off on Cho soilleir ri gathan na grèine vol. III: Gilleasbuig hails outstanding additions to the pseudo-Gaelic canon

Làrach-lìn BBC Alba – no languages other than Gaelic were harmed

BBC Alba: Your language is of so little importance, we can’t even be bothered to spell it correctly on our website

Tha seachdain fada, riaslach, air a bhith aig Gilleasbuig bochd, agus ‘s ann aig amannan mar seo as toil leis beagan fois a ghabhail, … Continue reading

Posted in inexorable rise of pseudogaelic, wonderful BBC Alba, wonderful Gaelic websites | Comments Off on Làrach-lìn BBC Alba – no languages other than Gaelic were harmed

Isn’t the University of Edinburgh’s Gaelic language plan wonderful?

Impertinent Gaelic blogger firmly put in place by august institution  

As is well known, Gaelic language plans can claim so much of the credit for the great strides recently made by our ancient Celtic tongue.

This is especially true of those prepar… Continue reading

Posted in colonised Gaelic, Cultural appropriation, inexorable rise of pseudogaelic, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Isn’t the University of Edinburgh’s Gaelic language plan wonderful?

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

A new series in which Scotland’s acclaimed satirical Gaelic blog takes a look at shining examples of corporate Gaelic at its most outstanding.

An t-seachdain-sa:

Plana Gàidhlig Siorrachd Lannraig a Deas!

"Tha Goireasan Ionmhais is Corporra an urra ri raon sheirbheisean, nam measg an
t-seirbheis-phearsanra [sic] chorporra a threòraicheas obair-leasachaidh
luchd-obrach na
Comhairle ann an Continue reading

Posted in cho soilleir ri gathan na grèine, inexorable rise of pseudogaelic, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

Làrach-lìn na seachdaineach: CeangalG

CeangalG – all about improving the effectiveness of public agency support of Gaelic, or something  

A luchd-leughaidh chòire, saoil am faca neach sam bith nur measg an làrach-lìn seo? Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis.

"Co dhiubh a tha sibh ag iarraidh a bhith comasach air fàilte a chur an luchd-aoigheachd no air an luchd-chleachdaidh agaibh ann an Gàidhlig no a tha sibh ag Continue reading

Posted in Eastwick Big Barn, inexorable rise of pseudogaelic, wonderful Gaelic websites | Comments Off on Làrach-lìn na seachdaineach: CeangalG

‘Draft Guidance on Language Plans’ – another great leap backward

Tuilleadh phlanaichean Gàidhlig còig-bhliadhna, sin a tha dhìth oirnn gun teagamh  

Tha e coltach gu bheil e na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig an dreachd seo dhen "Stiùireadh airson a bhith [sic] dealbh phlanaichean Gàidhlig" a chur air ar beulaibh.

"Chuireamaid fàilte air ur beachdan", tha iad ag ràdh rinn.

Gilleasbuig:

Gu sealladh Sealbh orm, càit’ an tòisich mi? 

"Ann a Continue reading

Posted in inexorable rise of pseudogaelic, Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on ‘Draft Guidance on Language Plans’ – another great leap backward

Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

A’ phrìomh mhinistear agus obair iongantach an t-Sabhail Mhòir 

‘S e Gilleasbuig a bh’ air a dhòigh an t-seachdain-sa nuair a leugh e mu leasachadh bail’ ùr na Cille Bige agus na thuirt Mghr Salmond fhèin, a rèir coltais, mu dheidhinn:

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
50
291
NM locum solutions
2
1
340
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0 Continue reading

Posted in Alig Salmond, Eastwick Big Barn, inexorable rise of pseudogaelic, no plans for Gaelic in Kilbeg | Comments Off on Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite