Category Archives: Gàidhlig high-register

Gàidhlig high-register – nach i tha mìorbhaileach?

Well a chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan, mar a shaoileadh sibh, gu bheil a’ Ghàidhlig high-register a’ fàs cho uile-làthaireach.

B’ fhìor thoil leis feadhainn de na h-eisimpleirean a bu mhò chòrd ris a thoirt fa ‘r comhair, le ‘r… Continue reading

Posted in Gàidhlig high-register, MG Alba, rampant quangocracy | Comments Off on Gàidhlig high-register – nach i tha mìorbhaileach?

Tuilleadh mu shàr-obair a’ Bhùird

Och nan och, tha Gilleasbuig fo lèireadh, fhuair Aonghas Phàdraig a chàineadh bho mhuinntir Iomairtean Gàidhlig air facebook – far am faigh neach "poileataigs, connspaid agus strì!" (it says here) – airson leudachadh a rinn e sa Phàipear Bheag air blog ‘illeasbuig "And these folk want to give us a Gaelic Language Academy" .

Nise, dh’fhaodadh e bhith gu bheil muinntir Iomairtean dha-rìribh a Continue reading

Posted in Aonghas Phàdraig Caimbeul, brolais a' Bhùird, Gàidhlig high-register, Iomairtean Gàidhlig | Comments Off on Tuilleadh mu shàr-obair a’ Bhùird