Category Archives: Stornoway

Lèirmheas leabhair | A Book of Death and Fish

A Book of Death and Fish, le Ian Stephen Ri fhaotainn an còmhdach cruaidh bho Saraband Press £18.99   O ’s daor, ’s daor, ’s daor e Màl na mara ’s daor e; Am muir oirnne ’s daor e. Tha daonnan ga àiteach – ‘Màl na Mara’, le Murchadh MacPhàrlain   Bàs agus iasg. Theagamh… Continue reading

Posted in a book of death and fish, Cànan & Cultar, dana, dànamag, death and fish, Eilean Leòdhais, Gàidhlig, ian stephen, iasgach, lewis, litreachas, steornabhagh, Stornoway | Comments Off on Lèirmheas leabhair | A Book of Death and Fish

Liam

Liam Alastair Crouse Halò, ‘s mise Liam; ‘s ann às a’ furthest Hebride a tha mi – an t-àite beag uaine, làn-chearcanach ris an abrar Rhode Island. Tha mi an seo gus greis-gnìomhachais a dhèanamh aig Acair ‘son cola-deug mar phàirt de chùrsa f… Continue reading

Posted in Acair, Comhairle nan Leabhraichean, Foghlam, Oilthigh Shruighlea, Publishing, Stirling University, Stornoway, student, work experience | Comments Off on Liam

Agnes

Co Thù?Agnes RennieInnis dhuinn beagan mu d’obair aig Acair…S mìse a manaidsear aig Acair bho chionn trì bliadhna. Se obair inntineach tha seo le ceud seòrsa rud a tuiteam air an deasc agam a h-uile latha. Tha sgioba beag làn ùine againn ach… Continue reading

Posted in Acair, Agnes Rennie, books, Duaisean na Gàidhlig, Edinburgh International Book Festival, Gaelic, Gàidhlig, Mòd Phàislig, profile, Publishing, Stornoway | Comments Off on Agnes

Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!

It’s beginning to look a lot like Christmas here at Acair and with snow starting to fall on Stornoway, our teddies are getting a little bit excited…  Ok, maybe we’re getting a little excited too. December is a really busy time for us… Continue reading

Posted in Acair, An Comunn Gaidhealach, books, Ceòl, Christmas, Gaelic, Gàidhlig, Isle of Lewis, leabhraichean, music, nollaig, Stornoway | Comments Off on Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!

Còisir nan Gunna

Is e 1940 a th’ann, agus tha an cogadh ann an Eòrpa a’ dol gu làidir, le airmean Hitler a’ dèanamh ionnsaigh air gach dùthcha agus feum aig Breatainn agus an Fhraing seasamh nan aghaidh. Uill, sin a shaoil Uilleam MacLeòid nuair a chaidh e don arm, co-dhiù. Anns an Fhraing chan eil càil a’ tachairt, agus chan eil ann an cogadh Uilleam ach sàirdseantan fiadhaich, bully beef a-mach a tionaichean, a’ seasamh faire ann an trainnse airson uairean-a-thìde fada – agus sabaid ghoirid gheur bho àm gu àm. Chan e seo na bha e a’ sùileachadh bhon chogadh, ach ’s dòcha gum fàsadh e cleachdte ris; mura biodh airmean a’ Ghearmailt ag ullachadh airson blitzkrieg mhòr ris nach eil an Fhraing neo Breatainn deiseil idir, agus a bheir Uilleam agus a charaidean sios an rathad iargalta a tha a’ stad aig baile beag air oir-thìr na Frainge: Saint Valéry-en-Caux.
Seo agaibh Còisir nan Gunna, a’ chiad leabhar bho Anndra Dunn agus cuideachd a’ chiad leabhar bhon t-sreath ficsean Gàidhlig ùr againn, Aiteal.  Tha sinn air seachdainn an launch a’ ruighinn mu thràth agus a-nisd a’ dèanamh deiseil airson turas a Dhùn Èideann! Tha sinn uile air a bhith trang aig Acair HQ o chionn ghoirid, a’ deasachadh an leabhar agus cuideachd ag obair air an ath leabhar san t-sreath Aiteal, ach tha sinn fìor thoilichte a radh gu bheil Còisir nan Gunna deiseil agus gum bi e a’ nochdadh ann an clò aig Fèis Leabhraichean Eadar-Nàiseanta Dhùn Èideann an t-seachdain-sa. Bidh tachartas againn  còmhla ri Comhairle nan Leabhreaichean airson an leabhar a chur air bhog air Diardaoin 22mh, aig am Party Pavilion, Charlotte Square Gardens, Dhùn Èideann eadar 2-4f.  Leughaidh Anndra earrannan bhon leabhar, bidh glainne fìon ann dhuibh agus bidh cuideachd cothrom an leabhar a cheannachd ann am bùth an Fhèis far am bi Anndra a’ deanamh signings!

Tha sinn an dòchas gun tèid agaibh a bhith ann, mur a bith e comasach dhuibh a bhith ann, seo blasad beag bhon leabhar air a leughadh le Anndra fhèin:

An t-Ùghdar

Rugadh Anndra Dunn ann an 1987 agus tha e air a bheatha a chaitheamh eadar Leòdhas  agus Obar-Dheathain, far an deach e don Oilthigh airson ceum a dhèanamh ann an Gàidhlig agus an uairsin for-cheum ann an sgrìobh  air caochladh de chuspairean agus smaoinich e mu dheireadh thall gun robh cho math dha leabhar a sgrìobhadh. ‘S e Còisir nan Gunna a’ chiad leabhar aige
adh cruthachail. Bidh e a’ dèanamh fada cus leughadh

  “Tha nobhail Anndra Dunn a’ toirt cothrom do luchd-leughaidh ceum a ghabhail gu starsnaich linn eadar-dhealaichte. Air a rannsachadh ann an doimhneachd agus le gibht airson còmhradh beòthail, tha e mar sgàthan air beatha òigridh eileanach tron Darna Cogadh – iongantach air leth a’ tighinn bho pheann fear cho òg.”

D. S. Moireach

Seo bhideo beag eile, bho agallamh a’ rinn Anndra dhuinn mìos sa chaidh nuair a thainig e a’ chèilidh oirnn san oifis…

  

 

Duais Dhòmhnaill Meek/Còisir nan Gunna Book Launch
2-4pm, Thursday 22nd August 2013
The Party Pavilion, Charlotte Square Gardens
Edinburgh

Continue reading

Posted in Acair, Aiteal, Anndra Dunn, Còisir Nan Gunna, Comhairle nan Leabhraichean, Edinburgh International Book Festival, festival, Gaelic, Gàidhlig, Isle of Lewis, Publishing, Stornoway | Comments Off on Còisir nan Gunna

Seachdain Heb Celt 2013

Oifis AcairPheeeew! Abair gu robh sinn trang(agus blàth) seachdain sa chaidh! Tha sinn nisd feuchainn ri beagan fois a ghabhail air ais san oifis as dèidh seachdain làn spòrs airson an fhèis Heb Celt 2013. Bho Diciadain sa chaidh, bha sinn tr… Continue reading

Posted in Acair, Ceòl, festival, Heb Celt 2013, Hebridean Celtic Festival, Isle of Lewis, music, Stornoway | Comments Off on Seachdain Heb Celt 2013

Catherine

Hello! Is mise Catherine agus tha mi dìreach air tòiseachadh bho chionn ghoirid mar neach-cuideachaidh foillseachaidh aig Acair. ‘S ann às an Eilean Sgitheanach a tha mi, ach bha mi a’ fuireach ann an Glaschu bho chionn còig bliadhna far an robh… Continue reading

Posted in Acair, books, Cothrom, dealbhachd, Gaelic, Gàidhlig, Isle of Lewis, Publishing, Stornoway | Comments Off on Catherine

Blog ùr Acair

Hello!  Hello agus fàilte chun am blog ùr againn, ‘An t-Seòlaid’! An seo, gheibhinn fios air gnothaichean co-cheangailte ri Acair, leabhraichean Gàidhlig, air tachartasan a bhios sinn a cuir air dòigh agus dè tha a’ dol san oifis. Tha sinn a… Continue reading

Posted in Acair, books, CnaG, e-books, Fàilte, Gaelic, Gàidhlig, Kindle, Publishing, Stornoway, welcome, Wimbledon | Comments Off on Blog ùr Acair

Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic

Thèid an dàrna ‘Latha na Pàrlamaid’ aig Pàrlamaid na h-Alba a chumail ann an Steòrnabhagh (15 Màrt 2013). Bidh an iomairt ùr ‘Latha na Pàrlamaid’ a’ toirt obair Pàrlamaid na h-Alba agus an luchd-phoilitigs aice a-steach ann an coimhe… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, Eilean Leòdhais, Eileanan an Iar, Eileanan Siar, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Leòdhas, Parliament day, steornabhagh, Stornoway | Comments Off on Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic