Category Archives: Oi Polloi

Tha sinn air ais

2014 – abair bliadhna a bhios againn. Ged a tha gràin-cinnidh fhathast a’ nochdadh mu’r coinneamh is sgeulachdan eagalach feagalach air an sparradh oirnn le Bitter Together, tha fùil ùr nar cuislean is ar sùilean air saoghal nas fheàrr. Tha an cot… Continue reading

Posted in adhartas, ceol ur, cultar, Gaelic, luchd an Aonaidh, Oi Polloi, Yes Alba, Yes Scotland | Comments Off on Tha sinn air ais

Brookmyre sa Chas Chaolas agus Saidh-faidh na Gàidhlig

Thòisich an t-seachdainn le Christopher Brookmyre – sgrìobhadair de nobhailean ‘eucoir’ – a’ tighinn gu Leabharlann a’ Chas Chaolais. S gann gum b’urrainn dhomh a chreidsinn nuair a chaidh innse dhomh le caraid gun nochdadh Brookmyre sa sgire. Nach e… Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, Cas Chaolas, dùn èideann, leabhraichean, Oi Polloi, Punk | Comments Off on Brookmyre sa Chas Chaolas agus Saidh-faidh na Gàidhlig

Soitheach fànais

Nach e tha math nuair a tha tachartas inntinneach san amharc san sgìre agad. Agus leis an-sin, chan eil mi a’ ciallachadh àite air beulaibh bogs’ an amadain a’ coimhead air tuilleadh ceòl dùthchail air a chluich air beulaibh bodaich is cailleachan … Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, ceol ur, dùn èideann, leabhraichean, Lìte, na gathan, Oi Polloi | Comments Off on Soitheach fànais

Ròc na Gàidhlig 2009

Dà bhliadhna air adhart is tha RnG #2 romhainn. Gu mi-fhortanach, chan e turas fad’ a tha seo ach aon oidhche ann an Dùn Eideann. Co-dhiù, chan eil sin na adhbhar ghearain idir. Gu h-àraidh nuair a gheibhear Oi Polloi, Na Gathan agus Atomgewitter a… Continue reading

Posted in ceol ur, na gathan, Oi Polloi | Comments Off on Ròc na Gàidhlig 2009

Ùr Nòs, Ar Nòs

Air an t-seachdainn-sa, chìthear farpais ùr beòthail – tha sinn an dòchas! – aig Eden Court ann an Inbhir Nis. Se fath ‘Nòs Ùr’ òrain a chur air adhart dha farpais Eòrpach a tha na nàdar de Eurovision airson mion-chànain. Gheibhear farp… Continue reading

Posted in ceol ur, cultar, nòs ùr, Oi Polloi | Comments Off on Ùr Nòs, Ar Nòs

Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008

Seo agaibh bhidiothan bho Na Gathan a’ cluich sa Spirit Bar, Glaschu.
“Ruigidh Sinn Mars” 

“Mo Nighean Dubh Bhoidheach”

“Cò an sradag a-nochd?”

“Cho Seachd Searbh dhe na SAA!” (òran a’ Chlash)

Continue reading

Posted in 2008, armstrong, cànan, Ceòl, ceilteach, Gaelic, garage, garaids, gathan, Gàidhlig, music, na gathan, Oi Polloi, ròc, rock, tùras, tim, tim armstrong, tour | Comments Off on Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008

Turas Roc nan Cànan Cèilteach 2008

Nach bochd nach tachradh rudan mar seo na bu trice! Ach tha tri comhlanan ciùil a tha Cèilteach gu cul an impis turas beag ann an Alba a gabhail os laimh. Siad Oi Polloi, Na Gathan agus nas inntinniche buileach ‘s docha, Les Ramoneurs de Menhirs as a… Continue reading

Posted in ceol ur, dùn èideann, na gathan, Oi Polloi | Comments Off on Turas Roc nan Cànan Cèilteach 2008

Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008

Continue reading

Posted in 2008, Ceòl, ceilteach, dùn èideann, garaids, Gàidhlig, glaschu, indie, les ramoneurs de menhirs, na gathan, obar dheathain, Oi Polloi, pùns, ròc | Comments Off on Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008

Dealbhan Rapach Eile bho Roc na Gàidhlig

Tàing mhòr do Frau Hilgen airson nan tuilleadh dealbh a tha seo bhon a’ chiad oidhche de Ròc na Gàidhlig ann an Dùn Eideann an là roimhe. Chìthear an-seo Raonaid agus Gill’ òg an t-Sagairt à LL agus na meabanan àbhaisteach à Polloi – a… Continue reading

Posted in Henry's Cellar Bar, Iomairt Cholm Chille, Oi Polloi | Comments Off on Dealbhan Rapach Eile bho Roc na Gàidhlig

Roc na Gàidhlig – breabadh is beothail an Dùn Eideann

Thòisich Oi Polloi is Là Luain air turas ‘Roc na Gàidhlig’ air Didomhnaich ann an Seana Bhaile na Smuid, prìomh bhaile ar dùthcha. Ann an àite teann, ach iomchaidh, ris an canar Henry’s Cellar Bar, chuir Là Luain air dòigh caibideal ùr a… Continue reading

Posted in ceol ur, Gaelic, Gàidhlig, Iomairt Cholm Chille, Oi Polloi, Punk | Comments Off on Roc na Gàidhlig – breabadh is beothail an Dùn Eideann