Category Archives: Coitcheann

Tha ceòl beò fhathast ann an Los Angeles

Fear òg ealanta
http://www.thedouglaslee.com/videos.html
Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Tha ceòl beò fhathast ann an Los Angeles

Làidir teòm thu, neo-thais ann an spàirn

Cailean aig na geamaichean X ann L.A.
Beannachd leat, a Chailein – bidh ionndrainn mhòr ort ann an L.A. cuideachd.
Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Làidir teòm thu, neo-thais ann an spàirn

Uamhas

Hollywood Hills Brush Fire

Originally uploaded by nailmaker.

A’ bheinn as fhearr leam ann an L.A. – Beinn Cahuenga – a’ losgadh an-diugh

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Uamhas

Càite bheil an t-uisge?

Latha Sgòthach

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

‘S e a’ chiad latha dhen Earrach a bh’ann o chionn ghoirid. A bheil sibh a’ smaoineachadh gum bi a’ ghrian ann an L.A. gu brath? Cha bhi. ‘S e latha gruamach sgòthach fuar a bh’ann an-sin. ‘S docha gun robh […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Càite bheil an t-uisge?

L.A. Marathon

march07 150

Originally uploaded by Lord Jim.

Bha Marathon Mòr L.A. ann an-diugh. Tha e coltach gu bheil am balach beag seo coma co-dhiu. Cha robh mi ann, ach bha luchd-Flickr gu leòr ann. Tha e furasda a’ deanamh blog còmhla ri luchd-Flickr. Taing mhòr do […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on L.A. Marathon

Tha an t-Oscar a’ dol do…

Ruairidh MacIlleathain! Meal ur naidheachd, A Ruaridh, air taisbeanadh Litir do Luchd-Ionnsachaidh aireamh a-400!! Agus taing mhòr mhòr o luchd-ionnsachaidh air feadh an t-saoghal.

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Tha an t-Oscar a’ dol do…

Na Filmichean Goirid

Na Filmichean Goirid

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Chaidh mi a dh’fhaicinn na filmichean goirid oidhche Domhnaich. Bha iad glè inntinneach. Chord dà fhilm glè mhath rium : Our Savior à Astralia agus The Good Idea à Senegeal.

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Na Filmichean Goirid

Tha rionnag ùr aig… The Doors

Tha rionnag ùr aig… The Doors

Cò eile? Faighibh a-mach an seo:
http://hollywoodchamber.net/icons/walk_fame.asp

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Tha rionnag ùr aig… The Doors

Clàr taobh a-muigh Ionad Hollywood ’s Highland

Clàr taobh a-muigh Ionad Hollywood ’s HighlandOriginally uploaded by AlasdairFitheach.
Dè chì sinn taobh a-staigh?

Lean gu dlùth ri cliù do shinnsre
– ars Fionn gu Oscar

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Clàr taobh a-muigh Ionad Hollywood ’s Highland

Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard

Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Nach bu Oscar mac Oisein ic Fhinn? Uill, ’se àm na h-Oscars an-dràsda ann an LA, agus ’se àm glòir ar gaisgeach fhìn a th’ann.
Seo lùchairt na h-Oscars air madainn chiùil, abhaisteach aig deireadh an Fhaoillich. […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Lùchairt na h-Oscars air Hollywood Boulevard