Category Archives: nollaig

Sgeulachd Ghoirid | Aoigh na Nollaig

“do bhrìgh nach robh àit’ aca san taigh-òsta” – Lucas 2:7 Sgeulachd bheag o Eòghan airson an t-àm seo den bhliadhna a chòmharrachadh – beannachdan na raithe dhaibh uile bhuainne uile aig Dàna. Bha an oidhche fuar a-muigh, an latha a bu ghiorra den bhliadhna ’s an t-uisge a’ tighinn na ghaileannan. Bha flin an-siud… Continue reading

Posted in nollaig, Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | Aoigh na Nollaig

Soraidh leis an Nollaig Ùr?

A’ chiad phìos o bhan-Sgitheanach òg bheachdail, Ceitidh Dhòmhnallach, agus ise a’ beachdachadh air an aidmheint fhada a tha againn na làithean-sa – cò as coireach? Tha mi cinnteach nach e mise an aon tè a tha air mothachadh gu bheil àm na Nollaig air tighinn oirnn gu math luath am-bliadhna. Ach a bheil? Neo… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, coimeirsealta, cultar, nollaig, preusantan, sanasachd, TBh | Comments Off on Soraidh leis an Nollaig Ùr?

Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!

It’s beginning to look a lot like Christmas here at Acair and with snow starting to fall on Stornoway, our teddies are getting a little bit excited…  Ok, maybe we’re getting a little excited too. December is a really busy time for us… Continue reading

Posted in Acair, An Comunn Gaidhealach, books, Ceòl, Christmas, Gaelic, Gàidhlig, Isle of Lewis, leabhraichean, music, nollaig, Stornoway | Comments Off on Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!

Rugadh Buachaille nan Treud

Oidhche sin a dhealraich an reult, Rugadh Buachaille nan treud,Le Òigh nan ceudaibh beus,Moire Mhathar.An Trianaid shiorraidh r’ a taobh,Ann am frasach fuar, faoin.Thig ‘s thoir deachamh de d’ mhaoin,Dh’ an t-Slan-fhear.An cobhrach, ciochrach, caomh,G… Continue reading

Posted in beannach, carmina gadelica, nollaig | Comments Off on Rugadh Buachaille nan Treud

An Oigh agus an Leanabh (Virgin and Child)

Chunnacas an Oigh, Criosda gu h-og ‘na h-uchd.A Mhoir Oighe, agus a Mhic, Beannaich an taigh agus a luchd.Beannaich am biadh, beannaich am bord,Beannaich an dias, an triall ‘s an stor.An trath bha oirnn a raithe gann, is tu fèin, Oighe, bu mhathair d… Continue reading

Posted in beannach, carmina gadelica, nollaig | Comments Off on An Oigh agus an Leanabh (Virgin and Child)

Dannsa Nollaig

bhon Litir do Luchd-Ionnsachaidh #701 (21/12/12) agus bhon Litir Bheag #397 (17/12/12)(Tha fios agam an stoiridh seo mar a thachairt air Oidhche Shamhna, cha do thachairt air oidhche na Nollaig).[an stoiridh]Dh’fhalbh dà ghille òg air oidhche na Noll… Continue reading

Posted in nollaig, sgeulachdan, story | Comments Off on Dannsa Nollaig

A’ Phàrlamaid aig an Nollaig #gaidhlig #gaelic #nollaig

Bidh Pàrlamaid na h-Alba na fosadh eadar Disathairne 21 Dùbhlachd is Diluain 6 Faoilleach 2013. Seo teachdaireachd Nollaig bhideo bhon Oifigear Riaghlaidh, Tricia Marwick BPA. Ged nach bi gnothaichean na Pàrlamaid a’ dol air adhart, bidh cothrom a… Continue reading

Posted in fosadh, Gabhail pàirt, nollaig, nollick, Oifigear Riaghlaigh, presiding officer, recess | Comments Off on A’ Phàrlamaid aig an Nollaig #gaidhlig #gaelic #nollaig

Nollaig ann an Lios MoChuda

Chord Nollaig rium aig an teaghlach agam ann an Lios MoChuda. Ràinig mi air Oidhche na Nollaige leis an X74 a Glaschu direach as deigh thainig mi dachaigh bho Faro, Portugal.Cha d’rinn mi moran air a’ chiad nochd. Dh’ith mi dinnear agus choimhead mi b… Continue reading

Posted in Lios MoChuda, nollaig, teaghlach | Comments Off on Nollaig ann an Lios MoChuda

Nollaig chridheil is bliadhna mhath ùr #gaidhlig

Tha na h-oifigearan Gàidhlig a-nis air làithean saora airson na Nollaig. Bidh am blog Gàidhlig a’ tòiseachadh a-rithist san t-seachdain a’ tòiseachadh 9 Faoilleach 2012. Tha a’ Phàrlamaid na fosadh a-nis gu 8 Faoilleach 2012. Ai… Continue reading

Posted in fosadh, nollaig, recess | Comments Off on Nollaig chridheil is bliadhna mhath ùr #gaidhlig

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhi… Continue reading

Posted in Ceòl, ceilidh, crannchur-gill, dannsa, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, nollaig, oran, Seinn | Comments Off on A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow