Category Archives: obair saor-thoilich

Ag obair saor-thoilich aig a Mhod

Bha mi ag obair aig a’ Mhod ann an Steornabhagh an-de airson a’ chiad latha na co-fharpaisean. Thoisich mi obair mar stiubhard fo Iain Norman trath sa mhadainn aig 8.30. Ro-laimh sin, dhuisg mi aig 7.15m, leum mi a-mach as an leapaidh agam aig Hebhoste… Continue reading

Posted in Mod naiseanta, obair saor-thoilich, steornabhagh | Comments Off on Ag obair saor-thoilich aig a Mhod