Category Archives: Mod naiseanta

Trì làithean aig a’ Mhòd

Bha mi ag obair saor thoileach aig stannd a chur fiosrachadh a-mach mun comann oileanaich a tha mi an sàs an am bliadhna.  Bha e ma ri fhaicinn alt sna naidheachdan BBC an-de mu dheidhinn sin.  Bha mi cuideachd a’ sireadh taic agus a’ lorg beachdan airson an iomairt agam fhèin – Là Twitter – […] Continue reading

Posted in Comann Oileanaich Ceiltis, Gàidhlig, Là Twitter, Mod naiseanta | Comments Off on Trì làithean aig a’ Mhòd

@CelticStudents Launch – Cur air bhog @CelticStudents

Seo dealbhan a thog mi an-diugh agus an-dè aig a’ Mhòd Nàiseanta. Tha dealban ann air vur air bhog de Chomunn Oileanaich Cheiltis agus cuideachd de tadhal de Phàislig le Bana-phrìonnsa Anna.
@CelticStudents Launch – Cur air bhog @Celti… Continue reading

Posted in Comann Oileanaich Cheiltis, Cur air bhog, Mod naiseanta | Comments Off on @CelticStudents Launch – Cur air bhog @CelticStudents

Invitation to the Launch of the Association of Celtic Students | Cuireadh don Chur air Bhog de Chomann Oileanaich Cheiltis na h-Èireann agus Bhreatainn

  Invitation to the Launch of the Association of Celtic Students | Cuireadh don Chur air Bhog de Chomann Oileanaich Cheiltis na h-Èireann agus Bhreatainn. slighe Invitation to the Launch of the Association of Celtic Students | Cuireadh don Chur air Bhog de Chomann Oileanaich Cheiltis na h-Èireann agus Bhreatainn. Continue reading

Posted in Celtic Students Association, Comann Oileanaich Cheiltis, Gàidhlig, Mod naiseanta, Social Media Alba | Comments Off on Invitation to the Launch of the Association of Celtic Students | Cuireadh don Chur air Bhog de Chomann Oileanaich Cheiltis na h-Èireann agus Bhreatainn

Cà bheil Gàidhlig aig a’ Mhòid Nàiseanta Rioghail 2012 ann an Dùn Omhain?

 Chunnaic mi ceist air Facebook sa mhadainn a dh’fhaighneachd mi an-uiridh aig àm na Mòd ann an Steòrnabhagh agus chuir mi e a-mach a-rithist an-diugh: Have you seen the logo for the Royal National Mòd in Dunoon 2012? Am faca tu an dealbh airs… Continue reading

Posted in Gaelic policy, Gàidhlig, iomairt, Mod naiseanta | Comments Off on Cà bheil Gàidhlig aig a’ Mhòid Nàiseanta Rioghail 2012 ann an Dùn Omhain?

Ag obair saor-thoilich aig a Mhod

Bha mi ag obair aig a’ Mhod ann an Steornabhagh an-de airson a’ chiad latha na co-fharpaisean. Thoisich mi obair mar stiubhard fo Iain Norman trath sa mhadainn aig 8.30. Ro-laimh sin, dhuisg mi aig 7.15m, leum mi a-mach as an leapaidh agam aig Hebhoste… Continue reading

Posted in Mod naiseanta, obair saor-thoilich, steornabhagh | Comments Off on Ag obair saor-thoilich aig a Mhod