Category Archives: gha

GHA is Gàidhlig – Pàirt a dhà!

A rèir litir a fhuair mi ann an Dùbhlachd, ‘s urrainn do luchd-gabhaltais aig Corporaid Taigheadais Ghlaschu (GHA) Gàidhlig chleachdadh mar phàirt an sgèama Happy to Translate. Chan eil poileasaidh Gàidhlig sonraichte aca ge-tà.Litir do GHA (10… Continue reading

Posted in Corporaid Taigheadais Ghlaschu, Gaelic policy, gha, glaschu, Glasgow Housing Association, poileasaidh Gàidhlig | Comments Off on GHA is Gàidhlig – Pàirt a dhà!

GHA is Gàidhlig – Siuthad fhèin!

Bha mi toilichte a ghahhail pàirt ann an adhartachadh de Glasgow Gold [Glaschu Òir] aig GHA (Glasgow Housing Association) [Corporaid Taigheadais Ghlaschu] ann an Damhair am-bliadhna-seo.Seo an t-Alt air an loidhneSeo an Iris ‘The Key’, an Damhair 201… Continue reading

Posted in Corporaid Taigheadais Ghlaschu, Gaelic policy, Gàidhlig, gha, Glasgow Housing Association, poileasaidh Gàidhlig | Comments Off on GHA is Gàidhlig – Siuthad fhèin!

Bileagan!

Bha mi gu math trang an-diugh. Bha mi aig coinneamh sa meadhan a’ bhaile an uair sin, fhuir mi na bileagan bho Clydeside Press air High Street agus as deidh sin chaidh mi dhan oifisean aig GHA airson foirm iarrtais airson taic airgid airson proiseact u… Continue reading

Posted in clydeside press, gha, glaschu, Seachdain nam meadhanan Soisealta | Comments Off on Bileagan!