Category Archives: drama

Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Nan rachadh film euchd no gaisge, uabhais, àbhachdais, gaoir, msaa. a chur ann an riochd gàidhealach, dh’fhaodamaid tarraing à pailteas sgeulachdan, ach cuideachd à òrain, bàrdachd agus dàin de dh’iomadach seòrsa. Tha na filmichean Hollywood as soirbheachaile a’ gabhail brath air na rudan as aithnichte ann an cultar na Beurla, agus a’ toirt caochladh orra… Continue reading

Posted in abairtean, àbhachdas, blockbusters, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, drama, faclan, Faclan Feumail, Film, Fiolm, gnàthsan-cainnte, litreachas, ràdhan, riochd gàidhealach, TBh, tobar gnàth-fhaclan | Comments Off on Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Lèirmheas air Cèilidh – Theatre gu Leòr

  Bha mi air mo dhòigh an dealbh-cluich as ùire aig Theatre gu Leòr fhaicinn ann an Ionad Nàiseanta a’ Bheul-aithris ann an Dùn Èideann o chionn ghoirid; dealbh-cluich air ùr-leasachadh is a cho-sgrìobhadh le seòd na companaidh, Catrìona Leagsaidh Chaimbeul, is a màthair, Màiri Sìne. Chaidh am pròiseact ùr a leasachadh le taic an eòlaiche-dràma Lynda Radley,… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, drama | Comments Off on Lèirmheas air Cèilidh – Theatre gu Leòr

Lèirmheas | An Sealladh bho Chreag a’ Chaisteil

‘S e cuspair a sheasas gu làidir an inntinn nan Albannach; eilthireachd; cuspair a bheanas rinn uile. Ach ciamar as urrainear dèiligeadh ri cuspair a thug uiread de bhuaidh oirnn ann an dòigh a nì feum no a dh’innseas rud nach cualas roimhe. Seo a’ cheist a bha gam fhàgail teagmhach nuair a chaidh mi a shealltainn… Continue reading

Posted in Alice Munro, Alice Rothach, Cànan & Cultar, Castle Rock, drama, eilthireachd, lèirmheas, Na Crìochan, Sealladh bho Chreag a' Chaisteil, Srath Eadraig, Stellar Quines, Strath Ettrick, The View from Castle Rock | Comments Off on Lèirmheas | An Sealladh bho Chreag a’ Chaisteil

Lèirmheas | Fragility aig Iomall Fèis Dhùn Èideann

Ma bhios tu ann an Dùn Èideann am mìos seo cha b’ e gainnead thachartasan a bhios na thrioblaid dhut ach ùine gu leòr gus a h-uile rud anns a bheil ùidh agad fhaicinn. Seo moladh dhuibh o Rhona. Tha an t-uabhas de dhleabhan-chluich gan cur air dòigh sa bhaile san Lùnastal agus mar sin… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, drama, Fèis Dhùn Èideann, Rhona NicDhùghaill | Comments Off on Lèirmheas | Fragility aig Iomall Fèis Dhùn Èideann

Ròin agus Uighean na Faoileige | Lèirmheas dràma

Còmhradh le Caitríona Ní Mhurchú, le Marcas Mac an Tuairneir Am bliadhna, tha dealbh-chluich sònraichte aig Iomall na Fèise ann an Dùn Èideann, a dhèiligeas, gu dlùth, ri cùis a tha aig fìor chridhe na h-aigne Gàidhealaiche. Tha ‘Eating Seals and Seagulls Eggs’, stèidhichte air beatha Pheig Sayers, behemot litreachas na Gàidhlig ann an Èirinn. Air… Continue reading

Posted in Caitríona Ní Mhurchú, Cànan & Cultar, drama, eating seals and seagulls' eggs, Marcas Mac an Tuairneir | Comments Off on Ròin agus Uighean na Faoileige | Lèirmheas dràma

FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Tha e coltach gun lean MG ALBA agus BBC Scotland orra le fo-thiotalan loisgte seach feadhainn a ghabhas cur am falach; ach fhuair luchd-iomairt gaidhlig.tv dearbhadh bhon BhBC an Lunnainn nach leig iad a leas.   Le Liza Storey Tha sinn mothachail gu bheil MG ALBA, am buidheann a tha os cionn BBC Alba còmhla ri… Continue reading

Posted in BBC Alba, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, dearbhadh, drama, Film, Fiolm, fo-thiotalan Beurla, fo-thiotalan loisgte, gaidhlig.tv, Liza Storey, MG Alba, Naidheachdan & Poileataigs, TBh, Teicneòlas | Comments Off on FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

“Leanamaid” – Lèirmheas air Sequamur

Chaidh Alannah Pheutan a choimhead air an dealbh-chluich Sequamur a tha air a bhith a’ siubhal na dùthcha o chionn mìos – seo beachd no dhà bhuaipe air a’ phròiseact as ùire o Phròiseact nan Ealain agus an iomairt “Gairm nan Gàidheal”. Làn neart is an fhìrinn, ’s e dealbh-chluich cumhachdach gu dearbh a th’… Continue reading

Posted in Alannah Pheutan, Cànan & Cultar, drama, Sequamur | Comments Off on “Leanamaid” – Lèirmheas air Sequamur

Lèirmheas air Fantom: Ma ghleidheas mi Beanntan Ùige…

Chaidh Alannah Pheutan a Ghlaschu airson dealbh-chluich ùr Gàidhlig “Fantom” fhaicinn agus e a-mach air an t-seann mhurtair, Mac an t-Srònaich. Seann sgeul air innse iomadh turas, ach thug an càradh ùr seo buaidh oirre. Tha a’ mhòr chuid eòlach air sgeul Mhic an t-Srònaich, fear a bha ainmeil anns na h-Eileanan Siar mar dhuine… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, drama | Comments Off on Lèirmheas air Fantom: Ma ghleidheas mi Beanntan Ùige…

Gàidhlig aig Fèisean Dhùn Èideann

A bheil àite sam bith ann an Alba a tha nas trainge na Dùn Èideann anns an Lùnastal? Tha prògram nam Fèisean loma-làn comadaidh, chuirmean-ciùil agus dràma –  agus tachartasan Gàidhlig nam measg. A bheil càil agaibh ri cur ris an liosta?  Leig fios dhuinn! Fèis Dhùn Èideann aig Summerhall Tha stiùiriche Summerhall, Rupert Thomson,… Continue reading

Posted in Aonghas MacNeacail, Cànain, Cànan & Cultar, Catrìona Lexie Chaimbeul, Ceòl, Daibhidh Walker, Donnchadh MacGillÌosa, drama, featured, Fèis Dhùn Èideann, Fèis nan Leabhraichean, litreachas, MacBheatha, Màrtainn Mac an t-Saoir | Comments Off on Gàidhlig aig Fèisean Dhùn Èideann

Buaidh na Sgeulachd | Còmhradh le Chrisella Ross

Am mìos ‘s a chaidh, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ri Chrisella Ross, bana-sgrìobhadair Leòdhasach, a bha a’ siubhail bhon taigh aice air taobh tuath an eilein gu Dùn Èideann. ’S ann airson prìomh shealladh ‘Bannan’, sreath-dràma son telebhisein a sgrìobh i fhèin, is a tha na chiad sreath den leithid a chaidh a chruthachadh… Continue reading

Posted in Bannan, Cànan & Cultar, Chrisella Ross, drama, featured, litreachas, Marcas Mac an Tuairneir, TBh | Comments Off on Buaidh na Sgeulachd | Còmhradh le Chrisella Ross