Category Archives: Ulpan

What is it makes the Bòrd’s annual report so vibrant, so thriving?

– asks Gilleasbuig, poring over aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2014-15 – hot off the press!

Is it the CEO’s review (td8), which omits to mention that the CEO has resigned?

Is it the authoritative way in which the massively unproductive spend on Ulpan has been buried?

The single reference to Ulpan/Ùlpan (td72)

Is it the open and frank way in which the Bòrd’s new chair, Continue reading

Posted in BBC Alba, Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, Ulpan | Comments Off on What is it makes the Bòrd’s annual report so vibrant, so thriving?

Fèill mhòr ga dhèanamh air ro-innleachd ùr Bòrd na Gàidhlig, a rèir Bòrd na Gàidhlig

What a difference a ro-innleachd makes! Er, fuirich thusa mionaid …

Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil ceannard, air no an e cathraiche a th’ ann?, ùr aig Bòrd na Gàidhlig agus gu bheil ro-innleachd ùr aige, ris an canar "Organisation with no oversight is completely unable to police itself".

Thuirt neach-labhairt a’ Bhùird:

"Bidh sinn ag amas air obrachadh nas dlùithe air a’ Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, Ulpan | Comments Off on Fèill mhòr ga dhèanamh air ro-innleachd ùr Bòrd na Gàidhlig, a rèir Bòrd na Gàidhlig

Clach-mhìle eile ann an "leasachadh" na Gàidhlig – £1.1M air chall an turas-sa

Nach math an obair a tha am Bòrd a’ dèanamh, improbably says Gilleasbuig agus e a-mach air Ulpan a-rithist

Aidh a chàirdean, nach math an obair a tha Bòrd na Gàidhlig
a’ dèanamh na làithean-sa, a’ tionndachadh chòrnairean agus a’ comha… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, oh what a stitch up, rampant quangocracy, Ulpan | Comments Off on Clach-mhìle eile ann an "leasachadh" na Gàidhlig – £1.1M air chall an turas-sa

Carson a thug am Bòrd a’ Bhròg Mhòr do Dheiseal is Ùlpan?

Bòrd na Gàidhlig must continue with
astonishingly successful and self-sustaining teaching method, says Gilleasbuig

Ùlpan le Deiseal – we love it!(Air a tharraing bho làrach-lìn Ùlpain)

A chàirdean, nach buidhe dhan a’ Ghàidhlig
gun t… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, Ulpan | Comments Off on Carson a thug am Bòrd a’ Bhròg Mhòr do Dheiseal is Ùlpan?

Clasaichean Ùlpan and their fan; agus mìle pageviews airson ‘illeasbuig

Aig a’ Mhòd am-bliadhna.
"’S fhèarr caraid sa chùirt na £700,000 san sporan"
– seanfhacal

Fhuair Gilleasbuig Aotrom còrr is 1,000 pageviews gu ruige seo. Mòran taing dhuibh uile a thadhail a-staigh. Continue reading

Posted in Alasdair Allan, Ulpan | Comments Off on Clasaichean Ùlpan and their fan; agus mìle pageviews airson ‘illeasbuig

Seachdain sa chaidh

An seachdain sa chaidh rinn mi cursa Ulpan mar phairt dhen phrogram Gaidhlig aig Oilthigh Ghlaschu. Rinn sinn aonad Ulpan le Fiona Dunn, clas sonraichte (mar clas a’ seinn le Linda NicLeoid, seisean fhiosrachaidh le Fiona agus clasaichean drama le Daib… Continue reading

Posted in Clas comhraidh, drama, Glaschu Beo, Oilthigh Ghlaschu, Seinn, Ulpan | Comments Off on Seachdain sa chaidh