Category Archives: Seinn

Aiseag a’ seòladh air Fàire na Tionnsgalachd

Airson a chiad artaigil aige son Dàna, tha Marcas Mac an Tuairneir air a bhith a’ bruidhinn ri Màiri Anna NicUalraig air pròiseact ùr aice – fear de na pròiseactan as cliùitiche a bha i riamh an sàs ann – stèidhichte air sgeulachd nan aiseagan Gàidhealach is am buaidh air ionnanachd is ealain nan Gàidheal. ’S i Màiri Anna… Continue reading

Posted in aiseig, Canada, Cànan & Cultar, Ceòl, coisir, Ealain, featured, Màiri Anna NicUalraig, Marcas Mac an Tuairneir, Seinn | Comments Off on Aiseag a’ seòladh air Fàire na Tionnsgalachd

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhi… Continue reading

Posted in Ceòl, ceilidh, crannchur-gill, dannsa, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, nollaig, oran, Seinn | Comments Off on A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Seachdain sa chaidh

An seachdain sa chaidh rinn mi cursa Ulpan mar phairt dhen phrogram Gaidhlig aig Oilthigh Ghlaschu. Rinn sinn aonad Ulpan le Fiona Dunn, clas sonraichte (mar clas a’ seinn le Linda NicLeoid, seisean fhiosrachaidh le Fiona agus clasaichean drama le Daib… Continue reading

Posted in Clas comhraidh, drama, Glaschu Beo, Oilthigh Ghlaschu, Seinn, Ulpan | Comments Off on Seachdain sa chaidh