Category Archives: CCA

Lèirmheas; Oidhche Gaelic-tronica, CCA Glaschu, 17mh Ògmhios

Nuair a thig brath bhon bhuidheann Ceòl is Craic gum bi iad a’ cumail tachartais tha fhios gun tig rudeigin inntinneach às.   Tha Ceòl is Craic air cliù a chosnadh dhaibh fhèin son a bhith a’ piobrachadh cultar na Gàidhlig agus ga thoirt còmhla ri cultaran eile, gu sònraichte a thaobh cìuil. An turas sa… Continue reading

Posted in Ainsley Hamill, Alasdair MacIlleBhàin, CCA, Ceòl, Ceòl 's Craic, ceòl eilteactronaigeach, dannsa, Ela Orleans, Gun roinn-seòrsa, INYAL, Whyte | Comments Off on Lèirmheas; Oidhche Gaelic-tronica, CCA Glaschu, 17mh Ògmhios

Deagh oidhche aig CCA a-raoir!

Bha mi sgith ach dh’innse dhomh a dhol chun a’ cheilidh sa CCA. S e oidhche a bh’ ann a bha cuir air doigh le Evin is Conradh na Gaeilge Ghlaschu. Agus rinn e obair math!Bha ceol is bardachd ann. Bha am bardachd air leughadh a-mach mar dain is orain an… Continue reading

Posted in òrain, bàrdachd, CCA, conradh na gaeilge ghlaschu, gaeilge | Comments Off on Deagh oidhche aig CCA a-raoir!

Oidhche mhath a bha a-raoir aig Ceol is Craic

Rainig mi beagan fadalach aig cothrom comhraidh agus dh’ionnsaich mi as deidh gun robh fion an-asgaidh aig an toiseach an oidhche… Cha d’fhuir mi glainne! Och uill, co-dhiu gheibh mi pairt ann an cearcal comhraidh fo stiuriche de Sine aig CnaG. Bha s… Continue reading

Posted in bàrdachd, CCA, Ceòl, Ceol is Craic, glaschu, glasgow's gaelic meetup | Comments Off on Oidhche mhath a bha a-raoir aig Ceol is Craic