Category Archives: cursa goirid ann an Gaidhlig

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 11 is 12

B’ e clas ciuil a bh’ ann a-rithist air Diardaoin le Calum Martin as deidh clas comhraidh. Rinn e claradh nan orain aig na tri buidheannan.Sa latha mu dheireadh, b’ e oraid a bh’ ann le Storlann Naiseanta agus fhuair sinn leabhar is freebies eile. As d… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 11 is 12

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Rinn sibh clas comhraid sa mhadainn. Leugh agus bhruidhinn sinn mu dheidheinn pios as An Gaidheal Ur. As deidh an clas sin, b’ e buth-obrach a bh’ ann air proiseact mu dheidheinn mion-canan le Angela NicFhionghuin. An uair sin, chaidh sinn dhan craolad… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Bha clasaichean comhraidh a h-uile latha an-de. Chaidh sinn gu Rubha an Fhitheach (Ravenspoint) an-diugh agus chunnaic sinn tasglann is taigh-tasgaidh. As deidh sin, chuala sinn oraid le Tormod MacGriogair bho Chomunn Eachdraidh Steornabhaigh. Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Thoisich sinn aig 11.30 sa mhadainn. B’ e clas sporsail a bh’ ann an-diugh. Rinn sinn clas drama le Anna Frater. Leugh sin a’ chiad da sealladh ann an pios drama le Alasdair Caimbeul leis an t-ainm ‘Omm’. Bha torr faclan a Leodhas san sgriobt.As deidh … Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 6

Bha clas comhraidh gle innineach le Angela. Leugh sinn pios as a’ phaipear le Aonghas Padraig Caimbeul air na duine og a bha an teas meadhain na h-upraid ann an Sassain.As deidh sin b’ e clas luadh a bh’ ann le Amy NicAmhlaigh. Gu mi fortunach, cha rob… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 6

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 5

Rinn sinn clas comhraidh agus buthan-obrach ann an ceol le Calum Martin. Chan eil sin gle fheumail air mo shon ach is toil le a’ mhor-cuid am buidheann iad. Bha sinn ag obair ann an 3 sgioban agus rinn sinn orain ur le fonn ur. Chuideachadh mi mo sgiob… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 5

Cursa goirid ann an Gaidhlig – an treasamh latha

Thoisich sinn leis a’ chlas comhraidh Dihaoine. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn an turas a dh’ Uig agus de am bi sinn a’ deanamh aig dheireadh an sheachdain.As deidh cofaidh, chaidh sinn sa chlas ceol comhla ri Chalum Martin mar oide. Fhuair sinn facal-f… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, Sgoil shamhraidh, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – an treasamh latha

Cursa goirid ann an Gaidhlig – an darna latha

B’ e Angela Nicfhionghuin an t-ainm a bh’ air an oide againn an-diugh. Tha i ag obair aig Reideo nan Gaidheal. Rinn sinn brainstorming airson beachdan airson proiseactan a dheanamh tron an cursa goirid. Tha 3 proiseactan a-nis agus ni sinn aon airson c… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, Sgoil shamhraidh, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – an darna latha

Cursa goirid ann an Gaidhlig – a’ chiad latha

Rinn mi a’ chiad latha mo cursa goirid ann an Gaidhlig an-de. Cha robh toisich nas fhearr airson mi-fhein oir bha mi sgith, ach co-dhiu cha robh latha garbh san clasaichean!Ann am buidheannan, dh’obraich sinn air bardachd sa chlas aig Anna Frater. Tha … Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Sgoil shamhraidh, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – a’ chiad latha