Category Archives: steornabhagh

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Thoisich sinn aig 11.30 sa mhadainn. B’ e clas sporsail a bh’ ann an-diugh. Rinn sinn clas drama le Anna Frater. Leugh sin a’ chiad da sealladh ann an pios drama le Alasdair Caimbeul leis an t-ainm ‘Omm’. Bha torr faclan a Leodhas san sgriobt.As deidh … Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 6

Bha clas comhraidh gle innineach le Angela. Leugh sinn pios as a’ phaipear le Aonghas Padraig Caimbeul air na duine og a bha an teas meadhain na h-upraid ann an Sassain.As deidh sin b’ e clas luadh a bh’ ann le Amy NicAmhlaigh. Gu mi fortunach, cha rob… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 6

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 5

Rinn sinn clas comhraidh agus buthan-obrach ann an ceol le Calum Martin. Chan eil sin gle fheumail air mo shon ach is toil le a’ mhor-cuid am buidheann iad. Bha sinn ag obair ann an 3 sgioban agus rinn sinn orain ur le fonn ur. Chuideachadh mi mo sgiob… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 5

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 4

Thoisich sinn le clas comhraidh ach bha clas goirid oir bha Morna bho BnaG ann agus bha coinneamh againn comla ri ise. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn structar na clasaichean is a ‘ chursa.As deidh sin, chuala sinn oraid le oighe Agnes Rennie. Tha i… Continue reading

Posted in cursa goirid, Leòdhas, Sgoil shamhraidh, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 4

Bainne a Steornabhagh!

Cheannaich mi bainne ur sa mhadainn gu bheil deante an seo! Continue reading

Posted in bainne, Leòdhas, steornabhagh | Comments Off on Bainne a Steornabhagh!

Cursa goirid ann an Gaidhlig – an treasamh latha

Thoisich sinn leis a’ chlas comhraidh Dihaoine. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn an turas a dh’ Uig agus de am bi sinn a’ deanamh aig dheireadh an sheachdain.As deidh cofaidh, chaidh sinn sa chlas ceol comhla ri Chalum Martin mar oide. Fhuair sinn facal-f… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, Sgoil shamhraidh, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – an treasamh latha

Turas a dh’ Uig – Bosta

Chaidh sinn dhan taigh lochlannach ann am Bosta. S e togaladh snog a th’ ann agus tha e gu math comfhurtail a-staigh comhla. Fhuir sinn failteachas math san taigh. Bha teine blath deante le moine ann! Continue reading

Posted in Bosta, Leòdhas, steornabhagh, Uig | Comments Off on Turas a dh’ Uig – Bosta

Turas a dh’ Uig – Uig

Gheibh sinn lon – brot deante aig an taighe is ceapaerichean – ann an Uig aig ionaid choimhearsneachd. Lorg mi a-mach mu dheidheinn bainnse Leodhais a thacairt ann an Glaschu! Tha am buth-cofaidh a’ reic ceic uabhasach math agus chan eil iad daor! Continue reading

Posted in Leòdhas, steornabhagh, Uig | Comments Off on Turas a dh’ Uig – Uig

Turas a dh’ Uig – Ardroil

Chaidh sinn gu Ardroil sa mhadainn, far an deach na Fir-Taileisg a lorg. ‘S e traigh snog a th’ ann agus bha an t-aimsir tioram is bha e grianach cuideachd! Cha robh cho teth ge-ta! Continue reading

Posted in Ardroil, Leòdhas, steornabhagh, Uig | Comments Off on Turas a dh’ Uig – Ardroil

Cursa goirid ann an Gaidhlig – an darna latha

B’ e Angela Nicfhionghuin an t-ainm a bh’ air an oide againn an-diugh. Tha i ag obair aig Reideo nan Gaidheal. Rinn sinn brainstorming airson beachdan airson proiseactan a dheanamh tron an cursa goirid. Tha 3 proiseactan a-nis agus ni sinn aon airson c… Continue reading

Posted in cursa goirid ann an Gaidhlig, Leòdhas, Sgoil shamhraidh, steornabhagh | Comments Off on Cursa goirid ann an Gaidhlig – an darna latha