Category Archives: glasgow’s gaelic meetup

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhi… Continue reading

Posted in Ceòl, ceilidh, crannchur-gill, dannsa, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, nollaig, oran, Seinn | Comments Off on A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

Tha mi air faicinn fàsmhorachd fhallain ann an oidean (no mar a chuala mi o chionn goirid ‘tutaran’) Ghàidhlig. Mar eisimpleir tha Ùlpan ann an inbhe mhath am-bliadhna. ’S e rud a th’ ann uabhasach math, ach tha an t-eagal orm! Às dèidh d?… Continue reading

Posted in glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Oidean | Comments Off on Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

Oidhche mhath a bha a-raoir aig Ceol is Craic

Rainig mi beagan fadalach aig cothrom comhraidh agus dh’ionnsaich mi as deidh gun robh fion an-asgaidh aig an toiseach an oidhche… Cha d’fhuir mi glainne! Och uill, co-dhiu gheibh mi pairt ann an cearcal comhraidh fo stiuriche de Sine aig CnaG. Bha s… Continue reading

Posted in bàrdachd, CCA, Ceòl, Ceol is Craic, glaschu, glasgow's gaelic meetup | Comments Off on Oidhche mhath a bha a-raoir aig Ceol is Craic

Seachdain sa chaidh

Bha seachdain gle thrang! Rinn mi coinneamh comhla ri mo dhotair trath madainn Diluain agud fhuair mi prescriptions airson mo phalsy. As deidh sin, rinn mi lethbhreacain mo thaisbeanadh aig an taigh airson coinneamh bhliadnail aig Meetup Gaidhlig Ghlas… Continue reading

Posted in glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Mo Bheatha, slàinte, Social Media Week Glasgow | Comments Off on Seachdain sa chaidh

Tha mi nam runaire a-rithist!

Bha coinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu am feasgar. Thoisich e le ti is cofaidh, shortbread is jaffa cakes!Rinn taisbeanadh mu dheidheinn ar buidheann bho Iuchar 2009 gu an-diugh agus air ar aithisg bhliadhnail cuideachd. As deidh sin, t… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu | Comments Off on Tha mi nam runaire a-rithist!

Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Bha mi ag obair air taisbeanadh a-nochd airson a’ choinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu. Tha ar Coinneamh Bhliadhnail air Diluain 8mh den Lunastal aig 2f san Leanag ann am Partaig. Larach-lin: leadership.gaelicglasgow.org.ukAm feasgar bha… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Skype | Comments Off on Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype