Category Archives: Meetup Gaidhlig Ghlaschu

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhi… Continue reading

Posted in Ceòl, ceilidh, crannchur-gill, dannsa, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, nollaig, oran, Seinn | Comments Off on A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

Tha mi air faicinn fàsmhorachd fhallain ann an oidean (no mar a chuala mi o chionn goirid ‘tutaran’) Ghàidhlig. Mar eisimpleir tha Ùlpan ann an inbhe mhath am-bliadhna. ’S e rud a th’ ann uabhasach math, ach tha an t-eagal orm! Às dèidh d?… Continue reading

Posted in glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Oidean | Comments Off on Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

BBC Alba an-de

Chaidh mi dhan choinneamh aig a’ BhBC a-raoir ri buill aig Glasgow’s Gaelic Meetup. Rinn sibh deuchainn air larach-lin ur ‘learngaelic.net’. Chlaradh iad e cuideachd is rinn sinn voxpox! Continue reading

Posted in bbc, glaschu, learngaelic.net, Meetup Gaidhlig Ghlaschu | Comments Off on BBC Alba an-de

Seachdain nam Meadhanan Soisealta Ghlaschu agus mi-fhein!

Tha mi ag obair air proiseact ur aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu airson Seachdain nam Meadhanan ann an Glaschu. Rinn mi bileag oidhche Dhomhnaich, rinn mi larach-lin airson an tachartasan a-raoir, agus reic mi aite son sanasan air am bileag againn an-diug… Continue reading

Posted in glaschu, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Seachdain nam Meadanan Soisealta | Comments Off on Seachdain nam Meadhanan Soisealta Ghlaschu agus mi-fhein!

Seachdain sa chaidh

Bha seachdain gle thrang! Rinn mi coinneamh comhla ri mo dhotair trath madainn Diluain agud fhuair mi prescriptions airson mo phalsy. As deidh sin, rinn mi lethbhreacain mo thaisbeanadh aig an taigh airson coinneamh bhliadnail aig Meetup Gaidhlig Ghlas… Continue reading

Posted in glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Mo Bheatha, slàinte, Social Media Week Glasgow | Comments Off on Seachdain sa chaidh

Tha mi nam runaire a-rithist!

Bha coinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu am feasgar. Thoisich e le ti is cofaidh, shortbread is jaffa cakes!Rinn taisbeanadh mu dheidheinn ar buidheann bho Iuchar 2009 gu an-diugh agus air ar aithisg bhliadhnail cuideachd. As deidh sin, t… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu | Comments Off on Tha mi nam runaire a-rithist!

Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Bha mi ag obair air taisbeanadh a-nochd airson a’ choinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu. Tha ar Coinneamh Bhliadhnail air Diluain 8mh den Lunastal aig 2f san Leanag ann am Partaig. Larach-lin: leadership.gaelicglasgow.org.ukAm feasgar bha… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Skype | Comments Off on Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Taighe-seinnse na Pairce

Sgrìobh mi breithneachadh air Taigh-Òsta na Pairce ann am Partaig airson co-fharpais Famous Grouse aig ‘The Telegraph’:http://www.telegraph.co.uk/sponsored/foodanddrink/top-100-famous-pubs/8665347/Park-Bar-Glasgow.htmlTha mi a’ smaontinn gu bheil e d… Continue reading

Posted in Farpais-cheist, Gaelic Pub Quiz, glaschu, Glasgow, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Park Bar, Taigh-osta na Pairce, Taigh-seinnse na Pairce | Comments Off on Taighe-seinnse na Pairce

Clas comhraidh a-nochd

Tha mi aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu airson clasaichean còmhraidh ach ‘s e latha brèagha a th’ ann. Chan eil mi cinnteach cia mheud duine bidh an seo a-nochd… Continue reading

Posted in Clasaichean, Comhraidh, glaschu, Meetup Gaidhlig Ghlaschu | Comments Off on Clas comhraidh a-nochd