Category Archives: dà-chànanas

Comhairle Ar Co-Ghàidheal

Sa gheàrr-chunntas seo air “cumas dátheangach” sa bhun-sgoil, ‘s ann a tha ar caraid, Niall Gòrdan, a’ toirt sùil air obair rannsachaidh an Èirinn agus air foghlam na Gàidhlig acasan, feuch an gabh rudan ionnsachadh a-bhos an Alba. Cha b’ ann an-diugh no an-dè a thòisich Gàidheil na h-Alba agus na h-Èireann a’ conaltradh ri… Continue reading

Posted in Alba, Èirinn, Beurla, bun-sgoil, Cànain, Cànan & Cultar, co-Ghàidheal, co-Ghàidheil, dà-chànanas, Foghlam, Gàidhlig | Comments Off on Comhairle Ar Co-Ghàidheal

A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic

Dh’aithris sinn air obair Ainmean-àite na h-Alba an-dè agus a rèir coltais, bha ùidh mhòr aig daoine ann oir thug cha mhòr 50 daoine sùil air an teachdaireachd againn agus fhuair sinn iomadh dealbh. Tha 129 dealbh a-nis suas air a’ &#82… Continue reading

Posted in Ainmean-àite na h-Alba, bilingual signage, Corpus Planning, dà-chànanas, Planadh Corpais, sanasan, soidhnichean | Comments Off on A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic

Dà-chànanas gu leòr an Casnewydd

Tha mo charaid Marc Mac an Fhilidh air a bhith sa Chuimrigh airson na Nollaig. Thog e beagan dealbhan de shoidhichean dà-chànanach fhad’s a bha e ann an Stèisean Casnewydd.             Continue reading

Posted in Casnewydd, Cymraeg, Cymru, dà-chànanach, dà-chànanas, Gàidhlig, Gwent, Monmouthshire, Newport, soidhnichdean, Wales, Welsh | Comments Off on Dà-chànanas gu leòr an Casnewydd

A’ Phàrlamaid a’ siubhal gu Dùn Dè

Tha an taisbeanadh ‘Sgeulachdan Siubhalach’, a dh’innseas na sgeulachdan brosnachail aig deichnear Albannach a rinn ceangal ri Pàrlamaid na h-Alba, air fosgladh ann an Dùn Dè an-diugh. Tha an taisbeanadh, anns a bheil dealbhan, stuth-èisteach… Continue reading

Posted in dà-chànanach, dà-chànanas, Dùn Dèagh, Dùn Dè, Dundee, Dundee Central Library, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Oifigear Riaghlaigh, Tachartasan is taisbeanaidhean, Tricia Marwick BPA | Comments Off on A’ Phàrlamaid a’ siubhal gu Dùn Dè

Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne agus Pàrlamaid na h-Alba

Bha mi ann an Taigh-tasgaidh taobh na h-Aibhne ann an Glaschu (taigh-tasgaidh ùr na còmhdhail) bho chionn goirid airson a’ chiad turais. Thug mi sùil air an làraich-lìn aca mus deach mi ann agus mhothaich mi gun robh bileag / … Continue re… Continue reading

Posted in cànan, dà-chànanas, Foillseachaidhean, gaeilge, Gàidhlig, Ghlaschu, glaschu, Glasgow, Riverside Museum, soidhnichean dà-chànanach, Taigh-tasgaidh na Còmhdhail, Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne, Transport Museum | Comments Off on Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne agus Pàrlamaid na h-Alba

Dà-chànanas agus blas den Ghàidhlig

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ foillseachadh tòrr bhileagan anns a’ Ghàidhlig. Mar is trice, bidh sinn a’ foillseachadh tionndaidhean Gàidhlig agus tionndaidhean Beurla fa leth. Le bhith a’ dèanamh seo, tha fios againn air cia mheud daoine a … Continue reading

Posted in dà-chànanas, Gàidhlig, mapa, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Dà-chànanas agus blas den Ghàidhlig