Category Archives: am Bòid

Bheil mi a’ bruadar?

Coma leam a’ phrìs. Tha mi nam ghille fortanach, nam ghille toilichte.Fastaidhean, ticeadan, màl, biadh ? òl, toitein, … tha e coltach nach coisinn mi air feadh nan seachd seachdainean a bhios mi ag obair ann an Guireag barrachd air na chuir (‘s… Continue reading

Posted in am Bòid, obair | Comments Off on Bheil mi a’ bruadar?

A’ feitheamh gu socair

Tha Tom Petty a’ seinn gur waiting is the hardest part; thàinig orm aontachadh le sin gu tric. Ge-tà, bha e riamh co-cheangailte le mì-chinnt mhì-thlachdmhor de sheòrsa air choireigin. An tachair rud àraidh no nach tachair?Tha diofar ann aig an ?… Continue reading

Posted in am Bòid, obair | Comments Off on A’ feitheamh gu socair

Cuimhneachain bhliadhnail

Air 20 an Lùnastal 1986 (cairteal linne air ais!), chaidh mi a thogail lus-an-leanna mar obair saor-làithean ron chiad bhliadhna agam san oilthigh. B’ ann èigeantach a bha an obair ach a dh’aindheoin sin chòrd e rium fìor ghlan – agus thòisich e … Continue reading

Posted in am Bòid, caraidean | Comments Off on Cuimhneachain bhliadhnail

Làithean tranga, Rob is Dùn Chaillean

Dè as coireachd gu bheil mi a’ faireachdain cho trang sna làithean seo?’S dòcha gu bheil tòrr a’ tachairt an dèidh àm gu math saor. Cha robh agam mòran ri dhèanamh aig obair san Fhaoillich, bha mi gun obair bhon Ghearran gus an Giblean agus a-r… Continue reading

Posted in am Bòid, caraidean | Comments Off on Làithean tranga, Rob is Dùn Chaillean

Alba ’10: dèanta

Thug e tòrr na b’ fhaide na bha dùil agam, ach mu dheireadh thall tha mi ullamh dheth. Chaidh na dealbhan a chur air dòigh agus a luchdachadh a-nìos dhan Fhlickr; tha tuairisgeul rosgail anns an leabhar tursan na h-Alba agus tuairisgeul car nas be?… Continue reading

Posted in am Bòid, lìon | Comments Off on Alba ’10: dèanta