Category Archives: Planaichean Gàidhlig

Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

The real enemies of Gaelic revival

Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a’ faireachdainn an tìde fada bhon turas mu dheireadh a choinnich sinn!

Abair fhèin gu bheil an t-eadar-lìon air a bhith a’ chuir [lachan gàire] thairis le connspaid bho chion… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets, cur cuir neo a' chuir?, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

Bliadhna mhath ‘son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

"Tha Plana Gàidhlig còig-bliadhna an CNPA, a thàinig gu bith ann an 2013, stèidhte air còig prìomhachasan: fèin-aithne, conaltraidhean, foillseachaidhean agus luchd-obrach".  – Ùghdaras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh, "Lèirmheas Bliadhnail 2015/16", td 25  

A chàirdean, nach cuir sibh ur tòn fodhaibh agus dèan sibh sibh fhèin còsagach tac an teine, ‘s dòcha gum bi geansaidh Nollaige Continue reading

Posted in Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on Bliadhna mhath ‘son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

Ceum-mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a’ dol bho neart gu neart

Bòrd soar to new depths

A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a’ Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an t-seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Ceum-mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a’ dol bho neart gu neart

Aren’t national Gaelic language plans wonderful?

Targaidean? Dè na targaidean a tha sin?

Well a chàirdean, aren’t National Plans for Gaelic wonderful?
It’s well known that they have helped to make the revival of our lilting
ancient tongue what it is today.

This is especially true of educational provisions in the aforementioned National Plans.

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
44
257
NM locum solutions
2
1
300
14.0 Continue reading

Posted in Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on Aren’t national Gaelic language plans wonderful?

Plana Gàidhlig CMAL – simply insert [sic] anywhere, really

Gilleasbuig hails the much-loved quango and their triumphant Bòrd-approved language plan  

A chàirdean, bidh fios agaibh gu bheil CMAL, no Caledonian Maritime Assets Ltd, air a bhith ‘sna naidheachdan bho chionn ghoirid oir ‘s ann an urra riuthasan a tha am bàt-aiseig ùr, an Loch Seaforth, a dh’fheumas Calmac a chleachdadh a-mach às Ulapul, bat-aiseig a th’air na h-uibhir de mholadh Continue reading

Posted in cho soilleir ri gathan na grèine, Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on Plana Gàidhlig CMAL – simply insert [sic] anywhere, really

Isn’t the University of Edinburgh’s Gaelic language plan wonderful?

Impertinent Gaelic blogger firmly put in place by august institution  

As is well known, Gaelic language plans can claim so much of the credit for the great strides recently made by our ancient Celtic tongue.

This is especially true of those prepar… Continue reading

Posted in colonised Gaelic, Cultural appropriation, inexorable rise of pseudogaelic, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Isn’t the University of Edinburgh’s Gaelic language plan wonderful?

How the Gaelic Revival works vol III: Gaelic language plans (only available in English)

Aren’t statutory Gaelic language plans wonderful? They have done so much to enhance the status of our language.

"The Gaelic Language Plans of the
Public Bodies are crucial to our work, and it is through these
plans that progress has been made with regard to language
learning and in encouraging Gaelic speakers to use the
language in more and more situations …"

– Bòrd na Gàidhlig Annual Continue reading

Posted in How the Gaelic Revival works, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on How the Gaelic Revival works vol III: Gaelic language plans (only available in English)

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

A new series in which Scotland’s acclaimed satirical Gaelic blog takes a look at shining examples of corporate Gaelic at its most outstanding.

An t-seachdain-sa:

Plana Gàidhlig Siorrachd Lannraig a Deas!

"Tha Goireasan Ionmhais is Corporra an urra ri raon sheirbheisean, nam measg an
t-seirbheis-phearsanra [sic] chorporra a threòraicheas obair-leasachaidh
luchd-obrach na
Comhairle ann an Continue reading

Posted in cho soilleir ri gathan na grèine, inexorable rise of pseudogaelic, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

‘Draft Guidance on Language Plans’ – another great leap backward

Tuilleadh phlanaichean Gàidhlig còig-bhliadhna, sin a tha dhìth oirnn gun teagamh  

Tha e coltach gu bheil e na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig an dreachd seo dhen "Stiùireadh airson a bhith [sic] dealbh phlanaichean Gàidhlig" a chur air ar beulaibh.

"Chuireamaid fàilte air ur beachdan", tha iad ag ràdh rinn.

Gilleasbuig:

Gu sealladh Sealbh orm, càit’ an tòisich mi? 

"Ann a Continue reading

Posted in inexorable rise of pseudogaelic, Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on ‘Draft Guidance on Language Plans’ – another great leap backward

How the Gaelic ‘revival’ works vol. II – UHI’s core commitment to the language

Highland university drops Gaelic team, publishes self-congratulatory draft Gaelic plan  

A chàirdean, tha Gilleasbuig deimhinne às gum bi cuimhn’ agaibh mar a nochd Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an deep committment aca dhan a’ Ghàidhlig ann an 2011.

Gaelic team? What Gaelic team?

Fast forward to 2014, agus an Dreachd Plana Gàidhlig ùr aig an oilthigh:

"Tha mi pròiseil às na Continue reading

Posted in How the Gaelic Revival works, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on How the Gaelic ‘revival’ works vol. II – UHI’s core commitment to the language