Category Archives: Bòrd na Gàidhlig

Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

The real enemies of Gaelic revival

Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a’ faireachdainn an tìde fada bhon turas mu dheireadh a choinnich sinn!

Abair fhèin gu bheil an t-eadar-lìon air a bhith a’ chuir [lachan gàire] thairis le connspaid bho chion… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets, cur cuir neo a' chuir?, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Gilleasbuig: Cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Bha na h-Oifigearan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba uamhasach fhèin duilich cluinntinn an t-seachdain sa chaidh gun do chaochail Iain Macleòid. ‘S e deagh charaid dhan t-seirbheis Ghàidhlig agus dhan Phàrlamaid a bh’ ann an Iain. Tha sgeulachd Iain – agus mar a chuidich athchuinge a chur e a-steach gus achd Gàidhlig fhaighinn – … Leugh an corr de Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic Continue reading

Posted in An Comunn Gaidhealach, Bòrd na Gàidhlig, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Iain Macleoid, John Macleod, tribute | Comments Off on Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Ceum-mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a’ dol bho neart gu neart

Bòrd soar to new depths

A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a’ Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an t-seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Planaichean Gàidhlig | Comments Off on Ceum-mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a’ dol bho neart gu neart

Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig

Gaelic speakers, Gaelic learners and non-Gaelic speakers are all being encouraged to give theirs views to the Scottish Parliament on the future shape of its Gaelic services. Whether you take the short, three minute online survey about using Holyrood’s Gaelic facilities, or whether you want to submit a formal submission on the Parliament’s next Gaelic … Leugh an corr de Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, cànan, Gabhail pàirt, Gaelic language plan, Gaelic plan, Gàidhlig, GLP, Ken MacIntosh MSP, luchd-ionnsachaidh, Oifigear Riaghlaigh, Plana Gàidhlig, SPCB | Comments Off on Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig

Bòrd na Gàidhlig – làimh-cuideachaidh ‘Illeasbuig do na buill ùra

An t-seachdain-sa, le ‘r cead, tha Gilleasbuig còir a’ comharrachadh nam ball ùra air a’ Bhòrd. Seo feadhainn dhe na h-abairtean a bhios, ann am beachd ‘Illeasbuig, glè fheumail dhaibh ann am brathan-naidheachd is agallamhan fhad ‘s a tha iad a’ fo… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, elite collusion, rampant quangocracy | Comments Off on Bòrd na Gàidhlig – làimh-cuideachaidh ‘Illeasbuig do na buill ùra

Obair Bòrd na Gàidhlig: culaidh-mhagaidh dhèanamh dhe ar cànan

An t-seachdain-sa, bheachdaich Bòrd na Gàidhlig air seirbhisean a’ BhBC, mar nach robh eas-aont’ ann a-riamh mu phrògraman Beurla-làimh-an-uachdair:

"Tha am BBC ann an Alba agus na pro?graman a
bhios iad a’ de?anamh fi?or chudromach do
Bho?rd na Ga?idhlig, do choimhearsnachd na
Ga?idhlig agus tha iad a’ cuideachadh gus
la?thaireachd is cleachdadh na Ga?idhlig a
dhe?anamh na ni? a?bhaisteach Continue reading

Posted in BBC Alba, Bòrd na Gàidhlig, elite collusion, rampant quangocracy, vested interests | Comments Off on Obair Bòrd na Gàidhlig: culaidh-mhagaidh dhèanamh dhe ar cànan

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean!

Le’r cead, nì sinn turas còmhla ‘son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire ‘Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse …

‘San Fhaoilleac… Continue reading

Posted in BBC Alba, Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Sùil aotrom air 2015 vol. I

Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig

Cuir na h-abairtean ann an òrdugh.   Ri – Hallo, – Maighstir – faod – Caimbeul? – mi – am – bruidhinn – faod   – feasgar – gus – sibh. – troimhe – fuirichibh – an – mi – cuir   leisgeul, – trang – tha – an-dràsta. – loidhne – an – gabhaibh… Read More Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig Continue reading

Posted in abairtean, Bòrd na Gàidhlig, comhradh, Faclaireachd is gràmar, foirmeil, gramar, òrdagh, òrdugh, riochdan foirmeil | Comments Off on Còmhradh: Air a’ fòn gu Bòrd na Gàidhlig

Staing Bhòrd na Gàidhlig

Abair bùrach aig Bòrd na Gàidhlig… Ceannard sealadach gun Ghàidhlig, an t-Oll. Dòmhnall Meek den bheachd gum bu chòir sùil a thoirt air dleastanasan, sgrùdadh a’ dol a thaobh èifeachdais agus structair, agus cinn-mhòra gan gluasad mun cuairt mullach a’ Bhùird. Tha Liam a’ beachdachadh. Chan eil cus earbsa agam anns a’ Bhòrd an-dràsta leis… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Cànain, Cànan & Cultar, Gàidhlig, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Staing Bhòrd na Gàidhlig

What is it makes the Bòrd’s annual report so vibrant, so thriving?

– asks Gilleasbuig, poring over aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2014-15 – hot off the press!

Is it the CEO’s review (td8), which omits to mention that the CEO has resigned?

Is it the authoritative way in which the massively unproductive spend on Ulpan has been buried?

The single reference to Ulpan/Ùlpan (td72)

Is it the open and frank way in which the Bòrd’s new chair, Continue reading

Posted in BBC Alba, Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, Ulpan | Comments Off on What is it makes the Bòrd’s annual report so vibrant, so thriving?