Category Archives: Comataidhean

Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig

Dh’fhoillsich Comataidh Foghlam is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba an aithisg aca mu roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil na bu thràithe an t-seachdain seo. Bha ùidh mhòr aig coimhearsnachd na Gàidhlig san rannsachadh seo agus fhuaireadh grunn fhreagairtean mun Ghàidhlig, am measg tòrr chuspaierean eile. Tha an aithisg air fad ri fhaighinn air làrach-lìn na Comataidh. … Leugh an corr de Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig Continue reading

Posted in Comataidhean, FLI, Foghlam, Foillseachaidhean, FTG, Gàidhlig | Comments Off on Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig

Geàrr-chunntas Gàidhlig de dh’aithisg Bhile nan Eilean ri fhaighinn #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee

Dh’aithris sinn an t-seachdain sa chaidh gun deach aithisg Comataidh na  h-Eaconomaidh Dùthchail agus Ceangailteachd air Bile nan Eilean fhoillseachadh.   Tha geàrr-chunntas Gàidhlig den aithisg ri fhaighinn a-nis air làrach-lìn na Comataidh. Taing a-rithist dhan a h-uile duine a chur am beachdan a-steach dhan cho-chomhairle anns a’ Ghàidhlig – agus cuimhnich gum faodar pàirt a … Leugh an corr de Geàrr-chunntas Gàidhlig de dh’aithisg Bhile nan Eilean ri fhaighinn #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee Continue reading

Posted in Bile nan Eilean, Comataidhean, eileanan, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Islands Bill, REC Committee, Rural committee | Comments Off on Geàrr-chunntas Gàidhlig de dh’aithisg Bhile nan Eilean ri fhaighinn #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee

Aithisg air Bile nan Eilean air fhoillseachadh #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee

Chaidh aithisg Comataidh na  h-Eaconomaidh Dùthchail agus Ceangailteachd air Bile nan Eilean fhoillseachadh na bu thràithe an t-seachdain seo. Gheibhear an aithisg air fad air làrach-lìn na Comataidh. Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum bu chòir do Phàrlamaid na h-Alba aonta a chur ri prionnsapalan coitcheann Bile nan Eilean. San aithisg aca, tha a’ Chomataidh … Leugh an corr de Aithisg air Bile nan Eilean air fhoillseachadh #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee Continue reading

Posted in Bile nan Eilean, Comataidhean, eileanan, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Islands Bill | Comments Off on Aithisg air Bile nan Eilean air fhoillseachadh #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee

Bile nan Eilean – dè do bheachd?

A bheil thu a’ fuireach air eilean? An e eileanach a th’ annad? No a bheil ùidh agad ann an cùisean eileanach? Bu toil le Comataidh Eaconomaidh Dùthchail is Co-cheangailteachd cluinntinn bhuat! Tha a’ chomataidh a’ dèanamh obair cho-chomhairleachaidh an-dràsta air Bile nan Eilean (Alba). Tha tòrr diofar amasan poileasaidh ann am Bile nan Eilean: … Leugh an corr de Bile nan Eilean – dè do bheachd? Continue reading

Posted in bloga, Comataidhean, Eilean, eileanan, Gairm Fianais, Gàidhlig, islands, Islands Bill, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Bile nan Eilean – dè do bheachd?

Fèineagan a dhith: beàrn tuarastal nan gnè! #gàidhlig #GenderPayGap

Tha Comataidh Eaconamaidh, Obraichean agus Obair Chothromach na Pàrlamaid a’ dèanamh rannsachadh an-dràsta mun bheàrn tuarastail eadar fireannaich is boireannach. Tha a’ chomataidh airson’s gun cuidich thu iad le bhith a’ cur fèineag thuca! Eadar seo agus 10 Màrt, tha sinn ag iarraidh ort fèineag a thogail agus a chur thugainn a’ cleachadh teamplaid (no rud … Continue reading Fèineagan a dhith: beàrn tuarastal nan gnè! #gàidhlig #GenderPayGap Continue reading

Posted in #GenderPayGap, @SP_economy, co-ionnanachd, Comataidhean, equality, Gàidhlig | Comments Off on Fèineagan a dhith: beàrn tuarastal nan gnè! #gàidhlig #GenderPayGap

Foghlam Gàidhlig – Adhartas Bile an Fhoghlaim #gàidhlig

Dh’aithris sinn bho chionn goirid gun robh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid air sùil a thoirt air Bile an Fhoghlaim, anns a bheil ullachaidhean a thaobh Foghlam Gàidhlig, aig Ìre 2. Tha Ìre 2 de phròiseas a’ bhile a-nis … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Education and Culture Committee, Education Scotland Bill, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, Gaelic medium education, Gàidhlig | Comments Off on Foghlam Gàidhlig – Adhartas Bile an Fhoghlaim #gàidhlig

Aithisg Ìre 1 air fhoillseachadh air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn #gaidhlig @SP_RuralClimate

Dh’fhoillsich Comataidh Cùisean Dùthchail is Àrainneachd na Pàrlamaid an aithisg ìre 1 air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn an-diugh.   Tha geàrr-chunntas Gàidhlig ri fhaighinn den aithisg. Airson barrachd fiosrachaidh, faic am fios naidheachd (Gàidhlig) no an làn aithisg (Beurla) Am … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in àrainneachd, Bile an Fhearainn, Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn, cànan, Comataidh Cuisean Duthchail is Arainneachd, Comataidhean, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Land Reform Bill, Landreformbill, RACCE | Comments Off on Aithisg Ìre 1 air fhoillseachadh air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn #gaidhlig @SP_RuralClimate

Foghlam Gàidhlig: Bile an Fhoghlaim aig Ìre 2 #gaidhlig

Dh’aithris sinn bho chionn goirid air Bile an Fhoghlaim aig Ìre 1, a’ coimhead air aithisg na comataidh (Comataidh Foghlam is Cultar) agus air an deasbad san t-Seòmar. Tha ullachaidhean anns a’ bhile seo a thaobh foghlam Gàidhlig.  Aig ìre 1, … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Education Scotland Bill, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, Gaelic education, Gaelic medium education, Gàidhlig, GME, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Foghlam Gàidhlig: Bile an Fhoghlaim aig Ìre 2 #gaidhlig

Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps

Dh’fhoillsich Comataidh Co-ionnanachd Chothroman na Pàrlamaid aithisg air Aois is Iomallachd Shòisealta (Age and Social Isolation) ann an Alba an-diugh.  Tha an aithisg ri faighinn sa Ghàidhlig. Alasdair gaidhlig@scottish.parliament.ukAir a chur ann an: Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig Tagged: aois, Co-ionnanachd … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in aois, Co-ionnanachd chothroman, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, iomallachd shoisealta | Comments Off on Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps

Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps

Dh’fhoillsich Comataidh Co-ionnanachd Chothroman na Pàrlamaid aithisg air Aois is Iomallachd Shòisealta (Age and Social Isolation) ann an Alba an-diugh.  Tha an aithisg ri faighinn sa Ghàidhlig. Alasdair gaidhlig@scottish.parliament.ukAir a chur ann an: Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig Tagged: aois, Co-ionnanachd … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in aois, Co-ionnanachd chothroman, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, iomallachd shoisealta | Comments Off on Aithisg ùr sa Ghàidhlig mu Aois is Iomallachd Shòisealta #gàidhlig @SP_EqualOpps