Category Archives: bàrdachd

Dà Dhàn | Nathaniel Harrington

Tha sinn toilichte dà dhàn (fear dhiabh na eadar-theangachadh) le Nathaniel Harrington a chur air ur beulaibh an-diugh balach-naidheachd thig e a-mach às an uisge agus leanaidh mi a chorp le mo shùilean, a’ lorg nan deur a shleamhnaicheas sìos a dhruim, fho-aodach geal a’ gramadachadh ri cheus, an dùbhlan na ghuth nuair a bhruidhneas… Continue reading

Posted in bàrdachd | Comments Off on Dà Dhàn | Nathaniel Harrington

Mairead Bhàn Ailleanach

Chaidh an dàn seo a sgrìobhadh bho chionn ceud bliadhna aig àm a’ Chogaidh Mhòir le saighdear à Arainn. ‘Na chuid bhàrdachd chuir an t-ùghdar an cèill na faireachdainnean aige ma dhachaidh is ma leannan agus mar a bha iad seo ga chumail a’ dol tro oillt a’ chatha. B’ e measgachadh de Bheurla is Gàidhlig a… Continue reading

Posted in An Cogadh Mor, bàrdachd, Gàidhlig Arainn, òran gaoil, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Mairead Bhàn Ailleanach

Bàrdachd a’ Mhàirt | Eòghan

Àth-aoil   Thig ciaradh air mo chuimhne, Blas an aoil air mo theangaidh. A dh’aindeoin gach searbhachd, Air mo ghaol, cha tig seargadh.     Am Màrt   Thig leis a’ Mhàrt làithean soilleir uisgeachan fuara cridheachan faoin briste athraichean gam buain ro ghrad.   – @eoghanuig     Roinn Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd a’ Mhàirt | Eòghan

’S Nach Goirid ar Sùgradh le Chèile air Eilean a’ Cheò | Marcel Gurillo

Bhuannaich an dàn seo le Marcel Gurillo Duais Bàrdachd a’ Chomuinn Oiseanaich 2016 A-rithist, tha sinn fada an comann a’ Chomuinn Oiseinich a bhith a’ foillseachadh nam buannaichean aca am-bliadhna-sa. ’S Nach Goirid ar Sùgradh le Chèile air Eilean a’ Cheò  Ò ainnir mo ghaoil nach tùrsach tha mise o dh’fhalbh thu bhuam, Cha ghabh… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on ’S Nach Goirid ar Sùgradh le Chèile air Eilean a’ Cheò | Marcel Gurillo

Oidhche An Sgoil Eòlas Na h-Alba

Shèid oiteag ancalach tron trannsa a’ togail gu h-aotrom pàipearan bho bhallachan a’ dol na caochan a’ cur dust gu dannsadh Fhreagair gaoth bho taobh a-muigh Glagaran air na h-uinneagan Dìosgail chabaran Brag phìoban Caithris na h-oidhche san dubharachd Na dorsan glaiste Guthan paisgte leis na ballachan Shuath an oiteag orra gan dùsgadh bhon cadal… Continue reading

Posted in àbhachdas, bàrdachd, Cànan & Cultar | Comments Off on Oidhche An Sgoil Eòlas Na h-Alba

Faoileag Mhòr | Bàrdachd

le Eòghan Stiùbhart B’ àbhaist dhan fhaoileig mhòir na tuinn a riaghladh ’s a’ creachadh stòras nan cuantan ’s i a’ sgiathlaich ’s ged bha i ceart cho làn de chac ’s tha an-diugh innte bha beagan glòir fhaoin ann am meud a sgiathan   A-nist bidh i a’ riaghladh nan sìtigean a’ biathadh a… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Faoileag Mhòr | Bàrdachd

Ceann-cinnidh nam maragan uile

Mùirneach, cridheil ’s a tha d’ aodann Ceann-cinnidh mòr nam maragan uile, Os an cionn, tha thu nad shuidhe, Maodal, sgamhan, mionach no caolan, ‘S tu tha airidh air an altachadh daonnan Cho fada rim làimh ’s rim ghàirdean. Tàth-chuid 1 mhaodal caora Mionach na caora (ʼs e sin: an t-adha, an cridhe, na sgamhanan)… Continue reading

Posted in bàrdachd, biadh, Burns, Cànan & Cultar, còcaireachd, litreachas, Raibeart Burns, reasabaidh, taigeis | Comments Off on Ceann-cinnidh nam maragan uile

Tractar Beag Dearg | Bàrdachd

Tractar Beag Dearg Fàileadh na h-ola, fàileadh na h-ola Chan eil beatadh air fàileadh na h-ola Drùidheadh na h-ola tro ghasgaid is chìochag A’ fàgail lòn dubh anns gach àit’ dhan tèid mi Mar a leigeas cù anns gach àite a chomharradh Oiteag nam fhalt, oiteag nam fhalt Togaidh i mo shunnd, oiteag nam fhalt… Continue reading

Posted in adhbhachas, bàrdachd | Comments Off on Tractar Beag Dearg | Bàrdachd

Iomairt nan Sgiath-Dheargan | Bàrdachd

Iomairt nan Sgiath-Dheargan Lùb a geugan fo eallach mheasan A’ chraobh chaorainn dhaingeann Leugan deàlrach gach aon na ulaidh A’ frasadh bho chlò òr-bhuidhe Fiar-ghathan na camhanaich Dh’fhuadaich sgleò is driùchdain À meangan is duilleach brisg Nochdte am fianais latha bric Gu sgeilmeil a laigh an t-eun Gu ladarna a thog e cheann Coinnealta, uallach… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Iomairt nan Sgiath-Dheargan | Bàrdachd

Lèirmheas | Lus na Tùise le Marcas Mac an Tuairneir

Chaidh an dàrna leabhar bàrdachd le Marcas Mac an Tuairneir, Lus na Tùise, fhoillseachadh san t-Samhain. Tha Rhona air a bhith ga leughadh. Do chuideigin coltach rium fhìn – cuideigin a tha air a bhith a’ leughadh gach leabhar Beurla air an d’ fhuair mi greim bhon a bha mi nam nighean bheag ach aig… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, litreachas, Marcas Mac an Tuairneir, Rhona NicDhùghaill | Comments Off on Lèirmheas | Lus na Tùise le Marcas Mac an Tuairneir