Category Archives: Planadh Corpais

Plana Gàidhlig – co-chomhairle a’ crìochnachadh 02/11 #gàidhlig

Bidh a’ cho-chomhairle air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid a’ tighinn gu crìch Diardaoin 02/11. Tha an t-àm ann fhathast do bheachdan a chur ris! A bheil na prìomhachasan ceart againn? A bheil rud sam bith a bu toil leat atharrachadh? Tha sinn air tòrr bheachdan fhaighinn gu ruige seo – ach bhiodh e math barrachd … Leugh an corr de Plana Gàidhlig – co-chomhairle a’ crìochnachadh 02/11 #gàidhlig Continue reading

Posted in cànan, Co-chomhairle, Consultation, Gabhail pàirt, Gaelic language plan, Gàidhlig, Planadh Corpais, SPCB | Comments Off on Plana Gàidhlig – co-chomhairle a’ crìochnachadh 02/11 #gàidhlig

Scottish Parliament Gaelic word of the week is back #gaelic #gaidhlig

Over the summer parliamentary recess the Scottish Parliament’s twitter feed @ScotParl is once again featuring a Gaelic word connected to the Parliament every week. As well as giving you the written form, there is also usually a link to the … Co… Continue reading

Posted in cànan, Gabhail pàirt, Gaelic, Gàidhlig, learners, luchd-ionnsachaidh, Planadh Corpais | Comments Off on Scottish Parliament Gaelic word of the week is back #gaelic #gaidhlig

Agallamh mu eadar-theangachadh #gaidhlig #gaelic

Thadhal Catriana Deeprose aig BBC Craoaladh nan Gàidheal oirnn an-dè gus agallamh a dhèanamh mu shiostam eadar-theangachaidh TòMaS, pìleat nàiseanta anns a bheil seirbheis Gàidhilg na Pàrlamaid an sàs. Seo pios a sgrìobh sinn mun phròiseact … Continue reading

Posted in BBC Alba, BBC Craoaldh nan Gàidheal, BBC Radio nan Gàidheal, Gàidhlig, OGI, OHI, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Planadh Corpais, stòran-dàta eadar-thaengachaidh, TMS, Tòmas, translation memories, translation memory | Comments Off on Agallamh mu eadar-theangachadh #gaidhlig #gaelic

Calling all Gaelic learners! #gaidhlig #luchdionnsachaidh #gaelic

Consultation has begun on the Scottish Parliamentary Corporate Body’s Gaelic Language Plan 2013-2018. The plan describes how the Scottish Parliament Corporate Body (SPCB) includes Gaelic in its services, how it enables the use of Gaelic in communicat… Continue reading

Posted in cànan, Gaelic plan, Gàidhlig, Plana Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba, Planadh Corpais, SPCB | Comments Off on Calling all Gaelic learners! #gaidhlig #luchdionnsachaidh #gaelic

Adhartas eadar-theangachaidh!

Thàinig Ruairidh MacAoidh a tha ag obair aig Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (OGE) a chèilidh oirnn an-dè gus siostam TMS – siostam cuimhne eadar-theangachaidh no translation memory system a shuidheachadh air na coimpiutairean againn Dè … Continue reading

Posted in Gàidhlig, Planadh Corpais | Comments Off on Adhartas eadar-theangachaidh!

Goireasan Gàidhlig air làrach-lìn na Pàrlamaid air ùrachadh #gaidhlig #gaelic

Tha sinn air duilleagan nan goireasan cànain againn ùrachadh. Air an duilleig seo, tha liostaichean ann de bhriathrachas pàrlamaideach mar ainmean nam BPA, ainmean sgìrean, ainmean chomataidhean cho math ri ceanglaichean ri faclairean, ainmean-àit… Continue reading

Posted in Gàidhlig, Planadh Corpais | Comments Off on Goireasan Gàidhlig air làrach-lìn na Pàrlamaid air ùrachadh #gaidhlig #gaelic

A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic

Dh’aithris sinn air obair Ainmean-àite na h-Alba an-dè agus a rèir coltais, bha ùidh mhòr aig daoine ann oir thug cha mhòr 50 daoine sùil air an teachdaireachd againn agus fhuair sinn iomadh dealbh. Tha 129 dealbh a-nis suas air a’ &#82… Continue reading

Posted in Ainmean-àite na h-Alba, bilingual signage, Corpus Planning, dà-chànanas, Planadh Corpais, sanasan, soidhnichean | Comments Off on A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic

Ainmean-àite na h-Alba: a’ cur Gàidhlig air a’ mhapa #gaidhlig #gaelic

Tha seirbheis Ghàidhlig na Pàrlamaid air a riochdachadh air a’ bhuidhinn nàiseanta air ainmean-àite Ghàidhlig: Ainmean-àite na h-Alba. Bha Marc aig coinneamh den bhuidhinn ann an Inbhir Nis na bu thràithe air a’ mhìos seo. Am measg nan ruda… Continue reading

Posted in Ainmean-àite na h-Alba, dealbhan, flickr, Gabhail pàirt, Gaelic place-names of Scotland, Grianaig, Jake King, mapa, Place-names, Placenames, Planadh Corpais | Comments Off on Ainmean-àite na h-Alba: a’ cur Gàidhlig air a’ mhapa #gaidhlig #gaelic

Co-fhaclair air-loidhne #gaidhlig

Ma bhios tu a’ cleachdadh faclairean Gàidhlig cho tric sa bhios sinne anns a’ Phàrlamaid, is dòcha gum faca sibh bho chionn goirid gun deach co-fhaclair (thesaurus) Gàidhlig a dhèanamh. Tha co-fhaclair Gàidhlig a-nis ri fhaighinn air loidhne … Continue reading

Posted in cànan, Education Scotland, Gàidhlig, Planadh Corpais, Scottish Parliament Gaelic blog, Thesaurus | Comments Off on Co-fhaclair air-loidhne #gaidhlig

Turas gu Èirinn a Tuath #gaidhlig #gaeilge

Bha mi an làthair aig Co-labhairt ann an Seanadh Èireann a Tuath (Tionól Thuaisceart Éireann) Diciadain. Chaidh seo a chumail leis a’ bhuidhinn Gaeilge Pobal, a tha ag obair gus Gàidhlig na h-Èireann a bhrosnachadh ann an Èireann a Tuath. &#82… Continue reading

Posted in Cuimris, gaeilge, Gàidhlig, Planadh Corpais, Scottish Parliament Gaelic blog, Seanadh Eireann a Tuath, Tional Eireann a Tuath | Comments Off on Turas gu Èirinn a Tuath #gaidhlig #gaeilge