Category Archives: SPCB

Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig

Gaelic speakers, Gaelic learners and non-Gaelic speakers are all being encouraged to give theirs views to the Scottish Parliament on the future shape of its Gaelic services. Whether you take the short, three minute online survey about using Holyrood’s Gaelic facilities, or whether you want to submit a formal submission on the Parliament’s next Gaelic … Leugh an corr de Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, cànan, Gabhail pàirt, Gaelic language plan, Gaelic plan, Gàidhlig, GLP, Ken MacIntosh MSP, luchd-ionnsachaidh, Oifigear Riaghlaigh, Plana Gàidhlig, SPCB | Comments Off on Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig

Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

‘S e seachdain gu math cudromach a th’ air a bhith ann ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo. Chaidh Prìomh Mhinistear na h-Alba a thaghadh Dimàirt. Faodar coimhead air a’ bhideo aig: Agus tha an Aithisg Oifigeil airson … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in BPA, fosgladh seisean 5, Gàidhlig, Ministearan, Ministers, nicola sturgeon, pàrlamaid na h-alba, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba, Scottish Parliament Gaelic blog, Seòmar, SPCB | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

A bheil thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air na thachair ann am Pàrlamaid na h-Alba san 12 mìos mu dheireadh? Tha Aithisg Bhliadhnail 2014 ri fhaighinn a-nis le fiosrachadh mu ghnothaichean pàrlamaideach, agus mu mar a ghabh daoine pàirt san &… Continue reading

Posted in Annual Report, Comataidhean, Foillseachaidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, Scottish Parliament, SPCB | Comments Off on Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

Cleachd do chuid Gàidhlig leinn

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ cur fòcas air a seirbheisean Gàidhlig, a’ brosnachadh luchd-tadhail, BPAan agus a luchd-obrach a bhith a’ cleachdadh nan cothrom a th’ ann a bhith ga bruidhinn no ag ionnsachadh mun chànain Tha an iomairt mar &#82… Continue reading

Posted in cànan, Foghlam, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Seòmar, SPCB, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Cleachd do chuid Gàidhlig leinn

Plana Gàidhlig – tapadh leibhse! #gaidhlig #gaelic #sp4

Tha an obair cho-chomhairleachaidh air dreach Phlana Gàidhlig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a-nis air tighinn gu crìch. Fhuair sin deagh thoradh – tòrr mòr freagairtean à air feadh na h-Alba, mun dàrna leth aca sgrìobhte anns a’ G… Continue reading

Posted in BCPA, cànan, Gabhail pàirt, Gaelic Language Act, Gaelic plan, Gàidhlig, SPCB | Comments Off on Plana Gàidhlig – tapadh leibhse! #gaidhlig #gaelic #sp4

Gaelic plan – your last chance to make your voice heard #gaidhlig #gaelic

The consultation on the SPCB Gaelic Languaage Plan comes to an end on 04/11/12. Don’t miss the chance to send us your views. Our plan and an easy to fill in online form are available on the Scottish Parliament website. … Continue reading &#… Continue reading

Posted in cànan, Gabhail pàirt, Gàidhlig, SPCB | Comments Off on Gaelic plan – your last chance to make your voice heard #gaidhlig #gaelic

Gàidhlig sa Phàrlamaid – an cothrom mu dheireadh agad #gaidhlig #gaelic

Tha an obair cho-chomhairleachaidh againn air dreachd Phlana Gàidhlig Buidheann Chorporra na Pàrlamaid a’ tighinn gu crìch 04/11/12. Soidhne dà-chànanach Seo an cothrom mu dheireadh agad buaidh a thoirt air ar plana. Bu fhìor mhath leinn do… Continue reading

Posted in cànan, Gàidhlig, SPCB | Comments Off on Gàidhlig sa Phàrlamaid – an cothrom mu dheireadh agad #gaidhlig #gaelic

Gaelic Plan – Your views sought #gaidhlig #gaelic

The consultation on our draft Gaelic plan will be coming to an end next  Friday.   If you are interested in Gaelic, please do take the time to let us know your thoughts. You can give us our views on … Continue reading → Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, Gaelic Language (Scotland) Act 2005, Gaelic language plan, Gàidhlig, Scottish Parliament, SPCB | Comments Off on Gaelic Plan – Your views sought #gaidhlig #gaelic

Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic

Tha an deasbad a chaidh a chumail air Plana Nàiseanta na Gàidhig 2013-18 Dimàirt a-nis ri fhaicinn air-loidhne aig: http://www.scottish.parliament.uk/newsandmediacentre/41493.aspx.   Tha an deasbad a’ tòiseachadh aig 81 mionaidean. Airson l?… Continue reading

Posted in BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhilg, BPA, cànan, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, SPCB | Comments Off on Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic

Calling all Gaelic learners! #gaidhlig #luchdionnsachaidh #gaelic

Consultation has begun on the Scottish Parliamentary Corporate Body’s Gaelic Language Plan 2013-2018. The plan describes how the Scottish Parliament Corporate Body (SPCB) includes Gaelic in its services, how it enables the use of Gaelic in communicat… Continue reading

Posted in cànan, Gaelic plan, Gàidhlig, Plana Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba, Planadh Corpais, SPCB | Comments Off on Calling all Gaelic learners! #gaidhlig #luchdionnsachaidh #gaelic