Category Archives: nadar

Buain Nam Balgan-Buachair

Cò na ceanglaichean a th’ann eadar dualchas na Gàidhlig agus balgain-buachair? Ma tha iad ann, tha iad gann. Chan fhaca mi fhèin iomradh orra ann an òrain no bàrdachd no eile. Tha an t-ainm fhèin ag innse dhuinn mun ìomhaigh a bh’aig na Gàidheil orra, ’s e sin rudeigin aig an robh buinteanas do shalachar… Continue reading

Posted in balg-buachair, balg-losgainn, balgain-bhuachair, balgan-buachair, balgan-losgainn, biadh, Cànan & Cultar, Foghlam, nadar | Comments Off on Buain Nam Balgan-Buachair

Snàmh a-muigh san Fhraing

    Bha mi a-riamh dèidheil air snàmh a-muigh sa mhuir, no ann an loch no abhainn. A’ fàs suas san Òban, sin a’ chiad rud a dhèanamaid nuair a bhiodh a’ ghrian a’ dearrsadh – a’ dol do na tràighean a bha faisg oirnn sa bhaile, suas gu Mòrar, no a-null a Mhuile. Ged a… Continue reading

Posted in An Fhraing, Cànan & Cultar, Eòrpa, featured, nadar, siubhal, snàmh | Comments Off on Snàmh a-muigh san Fhraing

Bith-iomadachd ann an gàrradh na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic #ùaine

Dh’aithris sinn air ais anns a’ Mhàirt mun phrògram RACE – Real Action for Carbon Emmissions – taobh a-staigh na Pàrlamaid. Seo am pios a sgrìobh sin. Tha a’ Phàrlamaid ag obair còmhla ri Gàrraidhean Luibheanach Rìogha… Continue reading

Posted in bith-iomadachd, Gàradh na Pàrlamaid, Gàrradh na Pàrlamaid, nadar, ùaine | Comments Off on Bith-iomadachd ann an gàrradh na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic #ùaine

Na poitean-smùide

 Seo poit-smuide na sheasamh ri taobh craobhan orainsear. Bha tuathanaich orainseir gan cleachdadh airson eigh a’ cumail falbh bho na craobhan nuair a bha tìde fuar ann.
Continue reading

Posted in Eachdraidh, nadar | Comments Off on Na poitean-smùide

Samhradh a-rithist!

Is e latha blàth grianach a th’ ann ann an Dùn Èideann an-diugh agus tha tòrr dhaoine ag ithe, a’ cluich agus a’ gabhail na grèine ann an gàradh na Pàrlamaid.   Bha nàdar cudromach do Miralles, an t-ailtire a … Continue reading &#8… Continue reading

Posted in àrainneachd, Blog na Pàrlamaid, Miralles, nadar, Scottish Parliament Gaelic blog, Taigh an Ròid | Comments Off on Samhradh a-rithist!

Rìgh nan Speuran

’S e eun-creiche a th’ann an red-tailed hawk, agus ‘s e an t-eun-creiche mòr as soirbhaichaile ann an California a Deas. Ged a tha iolairean maola agus iolairean buidhe ann anns na beanntan agus anns na h-eileanan faisg air Los Angeles, chan fhaic thu anns a’ bhaile-mhòr fhèin iad. Chì thu an red-tailed hawk, no […] Continue reading

Posted in nadar | Comments Off on Rìgh nan Speuran

Luibh-eòlas: a’ Bharbrag

Seo dealbh de bharbraig a thog mi o chionn ghoirid. Sgrìobh Ruairidh MacIlleathain mun bharbraig ann an Litir do Luch-ionnsachaidh 551. ‘S i Berberis nevinii a th’ innte (agus Mahonia nevinii), no Nevin’s Barberry. Chan eil fhios ‘am fhathast cò Nevin. Ge be preas dùthchasach a th’ ann ann an California a Deas, chan fhaicear a’ […] Continue reading

Posted in nadar | Comments Off on Luibh-eòlas: a’ Bharbrag

Latha air Huwaaly Kwasakyav

Chaidh mi a streap air cliathaich beinn San Gorgonio o chionn ghorid. ‘S e beinn as àirde ann an California a Deas a th’innte… Continue reading

Posted in nadar, Tìr nan Tongva | Comments Off on Latha air Huwaaly Kwasakyav

Sìde nan seachd sian

Bha eagal orm nach biodh California a Deas a’ dol a dh’fhaotainn uisge gu leòr am bliadhna seo. ’S ann san t-seachdain seo chaidh, ge-tà, anns an do ràinig sìleadh ionadail gun ìre abhaisteach. Bha an t-uisge ann fad sia laithean. ’S e naidheachd sgrathail math a th’ann, oir tha tiormachd air a bhith ann fad […] Continue reading

Posted in Coitcheann, nadar, Naidheachdan | Comments Off on Sìde nan seachd sian

Tha am Foghar a’ tighinn

Dark-eyed JuncoOriginally uploaded by Michael Woodruff.
Chunna mi eun beag – Oregon Junco no Junco Hyamalis – anns a’ gharradh mo mhàthar DiSathairne seo chaidh. Tha sin a’ ciallachadh gu bheil am Foghar a’ tighinn. Tha na h-eòin seo a’ fuireach ann an Canada agus an USA a tuath (far am bheil an staid Oregon) fada […] Continue reading

Posted in nadar | Comments Off on Tha am Foghar a’ tighinn