Author Archives: Takeshi Mogi

Ionad Niuclasach Òi air Ath-obrachadh

Feasgar air 8mh latha den Og-mhios, nochd Prìomhair Noda gun do chuir e roimhe Ionad Niuclasach Òi ath-obrachadh gus beatha an luchd-dùthcha a chumail. Thug e iomradh air gu bheil na cathairaichen mar Òsaca ag iarraidh air an riaghaltas nach bithea… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Ionad Niuclasach Òi air Ath-obrachadh

TEPCO a’ cumail Coinneachadh Poblach

Air an 7mh latha den Og-mhios ann an Ministearachd an Eaconomaidh, na Malairt agus a’ Ghnìomhachais, bha TEPCO (Buidheann Dealain Tòcèo) a’ cumail coinneachadh poblac mu dheidhinn togalaich na cìse dealanaich.Mhìnich am buidheann adhbhar mun togai… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on TEPCO a’ cumail Coinneachadh Poblach

Comann an Luchd-dùthcha a’ cur an aghaidh nan Ionadan Niuclasach

Air 6mh latha den Og-mhios ann an Pàirc Hibiya, Tòcèo, chum Comann an Luchd-dùthcha coinneachadh coitcheann agus choinnich mu 2,300 duine gus a chur an aghaidh nan ionadan niuclasach. Chruinnich an comann 7,222,297 ainmeannan a tha a’ cur an a… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Comann an Luchd-dùthcha a’ cur an aghaidh nan Ionadan Niuclasach

Comann na Ìobairteaich de Bom Atomaic is Haidrideanach a’ cur an Aghaidh Òi Ionad Niuclasach Ath-obrachadh

Air an 7mh latha den Og-mhios, thug Comann na Ìobairteaich de Bom Atomaic is Haidrideanach dhan riaghaltas an aithisg gus nochdadh gu bheil iad a’ cur an aghaidh Òi Ionad Niuclasach  ath-obrachadh.Tha an comann ag ràdh nach do dh’ionnsachadh na… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Comann na Ìobairteaich de Bom Atomaic is Haidrideanach a’ cur an Aghaidh Òi Ionad Niuclasach Ath-obrachadh

Buidheann Dealain Kansai deònach air Cumhachd Niuclasach a Chumail

Nochd Catharaichean Òsaca, Cèoto agus Kobe mar luchd-earrann deich bilean do Bhuidheann Dealain Kansai mar; na ionadan niuclasach a dhunadh, lùth ath-nuadhachail a chuleachdadh, àireamh an luchd-stiùiridh a lughdachadh, tuarasdal an luc… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Buidheann Dealain Kansai deònach air Cumhachd Niuclasach a Chumail

Prionsa Tomohito, Mac-bràthar an Iompaire a’ bàsachadh

Aig 3:35 feasgar air an 6mh latha den Og-mhios, bhàsich Prionsa Tomohito, mac-bràthar an iompaire. Bha e 66 bliadhna a dh’aois. Bha aillse aige sa sgòrnan agus ghabh 16 uairean opairèisean. Bha e air a bhith sàraichte agus ann an Ospadal Anundo. B… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Prionsa Tomohito, Mac-bràthar an Iompaire a’ bàsachadh

117 Buill-Phàrlamaid a’ cur an Ahaidh an Ath-obair de Òi Ionadan Niuclasach

Air 5mh latha den Og-mhios, chuir 117 buill-phàrlamaid, a tha a’ buntainn do phàrtaidh a’ chaibineait, pàipear an iarrtais, a tha a’ cur an aghaidh an obrachadh luath de Òi Ionadan Niuclasach, chun a’ phrìomhar. Tha an àireamh seo a’ ruigsinn gu … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on 117 Buill-Phàrlamaid a’ cur an Ahaidh an Ath-obair de Òi Ionadan Niuclasach

Coimisean na Sàbhailteachd Niuclasach a’ leigeil leis na Bidheannan Dealain Cunntas Brèige a thoirt

Air an 4mh latha den Ògmhios, nochd Haruki Madarame, Cathraiche de NSC (Coimisean na Sàbhailteachd Niuclasach) gun do leig NSC leis na bidheannan dealain cunntas brèige a dhèanamh agus a nochd nach b’ e tomhas do ionad niuclasach gun dealan nas fha… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Coimisean na Sàbhailteachd Niuclasach a’ leigeil leis na Bidheannan Dealain Cunntas Brèige a thoirt

BBC a’ toirt Cunntas air Bogsachan a’ Bhìdh

Tha biadh meadhan-latha sa spòrs shònraichte do chloinn sna sgoilean ann an Iapan. Bidh gach bunsgoil a’ cur air dòigh biadh meadhan-latha do na sgoilearan agus tha e fallain, blasda agus sa phailteas am bitheantas. Ach cha bhi meadhan àrd-sgoil (… Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on BBC a’ toirt Cunntas air Bogsachan a’ Bhìdh

Skymark: Cha bhi ar Sgioban a’ bruidhinn gu Modhail

Bho thòiseach den Mhàigh, tha Buidheann-adhair Skymark air a bhith a’ nochdadh sna itealain mar “Cha bhi ar sgioban a’ bruidhinn gu modhail”, “Cha bhi ar sgioban ur cuideachadh a bhith a’ togail ur pacraidhe suas” agus “Cha gabh sinn gnothach ri gear… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Skymark: Cha bhi ar Sgioban a’ bruidhinn gu Modhail