Author Archives: SeumasUallas

Mo-vember san t-Samhain aig Oilthigh Ghlaschu!

Tha mi a’ faicinn moran duine aig Oilthigh Ghlaschu le stais orra! Lorg mi gur e Mo-vember a th’ ann an am mios seo. ‘S e iomairt a th’ ann airson carthannas air feadh an RA.Tha da dhuine aig ‘Roinn’ na Gaidhlig is Ceiltis a’ gabhail pairt comhla ri oi… Continue reading

Posted in Mo-vember, Oilthigh Ghlaschu | Comments Off on Mo-vember san t-Samhain aig Oilthigh Ghlaschu!

Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

Tha mi air faicinn fàsmhorachd fhallain ann an oidean (no mar a chuala mi o chionn goirid ‘tutaran’) Ghàidhlig. Mar eisimpleir tha Ùlpan ann an inbhe mhath am-bliadhna. ’S e rud a th’ ann uabhasach math, ach tha an t-eagal orm! Às dèidh d?… Continue reading

Posted in glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Oidean | Comments Off on Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

Latha sonraichte!

B’ e latha sonraichte a bh’ ann an-diugh. Dhuisg mi trath sa mhadainn is chaidh mi gu Dun Eideann comhla ri buidheann beag bho air feadh na h-Alba: bho Dhun De, Peairt, Fiobha, Siorrachd Air agus Glaschu.Chuala sinn comhradh eadar Ruairaidh MacIlleatha… Continue reading

Posted in Canan is Ceic, Cli Gaidhlig, CPD, dùn èideann, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Latha sonraichte!

Gearan mu Leabhraichean Gàidhlig – Rant on Gaelic Books

Why is it I can buy a book that’s over 100 years old really easily from the Internet, and I can’t buy a modern book – that I need to read for my degree – anywhere in the world? Why aren’t Gaelic books available to download to my Kindle? Get it sorted!!… Continue reading

Posted in comhairle nan leabharaichean, gearan, leabhraichean | Comments Off on Gearan mu Leabhraichean Gàidhlig – Rant on Gaelic Books

Dimairt – An latha nas àirde

‘S ann air Diamairta tha an latha nas trainge dhomh.’S toil leam a bhi dripiel ach’s e Diamart an latha a thoirt na briosgaid. Cha toil leam an streap gusa cheann an latha seo.’S e Dimairt an latha, gu dearbh,gum bhrisidh druim a’ chàmal.Mu sin tha mi… Continue reading

Comments Off on Dimairt – An latha nas àirde

Ag obair saor-thoilich aig a Mhod

Bha mi ag obair aig a’ Mhod ann an Steornabhagh an-de airson a’ chiad latha na co-fharpaisean. Thoisich mi obair mar stiubhard fo Iain Norman trath sa mhadainn aig 8.30. Ro-laimh sin, dhuisg mi aig 7.15m, leum mi a-mach as an leapaidh agam aig Hebhoste… Continue reading

Posted in Mod naiseanta, obair saor-thoilich, steornabhagh | Comments Off on Ag obair saor-thoilich aig a Mhod

Ard-urlar? Mi-fhin? Chan eil fhathast!

Rinn mi a’ chiad clas oidhche aig Taigh-Cluich Citizens air Dimairt. Bha mi a’ smaoineachadh gum biodh e math a dhol air cursa acting oir leugh mi gum biodh e doigh mhath airson leasaichadh mi-fhein. Chi sinn! Bha oidhche gu math sporsail ach mar a sma… Continue reading

Posted in CPD, taigh-cluich | Comments Off on Ard-urlar? Mi-fhin? Chan eil fhathast!

Air an rathad…a-rithist!

Tha mi air mo shlighe a Steornabhagh son oidhche failtecheas a’ Mhod Naiseanta a-nochd far am bi mi a’ cuideachadh mar stiubhard.Cha bhi mi gle bored ge-ta! Feumaidh mi leirmheas sgriobhadh son madainn Dhiluain! Tha mi ga dheanamh air MyGaelic.com.Dh’ … Continue reading

Comments Off on Air an rathad…a-rithist!

Oidhche ann an Dun Eideann

Thainig mi a Dhun Eideann airson beagan rannsachadh dheanamh aig Ceilidh nan Amhrain ann an Ionad Choimhearsneachd ann an Crois na Cise. Bha mi airson orain is foinn Ghaidhlig dh’ionnsachadh. An aite sin, tha mi a’ suidhe ann an Starbucks air Sraid a’ … Continue reading

Comments Off on Oidhche ann an Dun Eideann

Mod Naiseanta Rioghail Ghlaschu

Rinn mi ath-chuingach (petition) miosan air ais oir tha mi airson a’ Mhod a thiginn a Ghlaschu. Uill, bha coinneamh agam ann an talla ceol-ciurm as deidh mo chlas aig oilthigh sa mhadainn. Bha coinneamh math is cairdeil. Man a bha mi a smaointinn, cha … Continue reading

Posted in Mod naiseanta rioghail ghlaschu | Comments Off on Mod Naiseanta Rioghail Ghlaschu