Author Archives: SeumasUallas

22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!

Rinn mi e! Shnamh mi san Atlantic, agus bha e fuar! Ruith mi agus leum mi a-steach. Agus rinn mi e a-rithist agus an uair sin a-rithist! Co dhiu, bha mu 20C an-diugh agus fhuair mi tan math :-) Chleachd mi dealbhain bho Uig nuair a bha mi ann san t-sha… Continue reading

Posted in albufeira, cheers, portugal, saor-làithean | Comments Off on 22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!

21.12.2011 – Sevilha

Fhuair mi droch chadal. 3 uairean a-mhain. Tha an nabaidh nas miosa (worst) san t-taoghal. 2.35m. Dh’iarr mi e a chur fuam an telebhision sios. Dh’fhuirich mi leth uair.  B’ fheudar dhomh a dheanamh ghnoc aig a dhoras. Chuir e an tele dheth aig 3…. Continue reading

Posted in saor-làithean, seville, spainn | Comments Off on 21.12.2011 – Sevilha

Rathad Buan

Chan eil moran tide san t-saoghal,Co-dhiu, ‘s e sin mar seo.Rinn mi siud is ni mi sinAch cait an tèid mi?Air slighe mo bheatha,Ni mi sin is rinn mi siud.Chan eil dad cinnteach.Ach carson a tha e mar seo? Continue reading

Posted in bàrdachd | Comments Off on Rathad Buan

20.12.2011 – Praia de Aveiros / Seann Albufeira

Choisich mi gu traigh eile an-diugh – Priai de Aveiros. Tha e faisg air ‘The Strip’ far a bheil moran pubs agus clubs. Ach chan eil iad fosgailte aig Am de Nollaig.S e traigh beag a th’ ann le coisich goirid air na clifftops. Chunnaic mi iasgairan. Bhr… Continue reading

Posted in albufiera, portugal, saor-làithean | Comments Off on 20.12.2011 – Praia de Aveiros / Seann Albufeira

19.12.2011 – Latha samhach!

Cha d’ rinn mi moran an-diugh. Bha mi a’ fearachdainn gu math fragile. Dh’ith mi brot agus dh’ol mi uisge. Rinn mi dealbhain aig am balcony. Bha mi a’ cadal faisg air a h-uile latha! Choimhead mi program Gearmailtis air an telebhisean cuideachd air Joh… Continue reading

Posted in albufeira, portugal, saor-làithean | Comments Off on 19.12.2011 – Latha samhach!

18.12.2011 – Abair latha, deagh oidhche ach madainn dhona

A chiad ceart latha mo shaor-laithean agus chaidh mi dhan traigh as-deidh bracaist agus as-deidh chaidh mi dhan meadhan a’ bhaile son wi-fi is toiletries. Rinn mi lon mus do dh’fhag mi an studio. Bha mi dieseal airson latha fon grianach.Bha mi ag eiste… Continue reading

Posted in albufiera, ceol ghaidhlig, deochan, portugal, saor-làithean | Comments Off on 18.12.2011 – Abair latha, deagh oidhche ach madainn dhona

17-12-2011 Praia Forte de San Joao, Albufeira

Abair latha, abair sgeulachd!Dhuisg mi trath sa mhadainn – aig 7 – ghabh mi fras agus dh’fhag mi am flat. Rainig am bus aig steisean beagan roimhe 8.30m. Cheannach mi tiocaid agus lorg mi an treana gu Inbhir Air aig platform 13. Rainig mi aig Prestwick… Continue reading

Posted in albufeira, portugal, prestwick airport, saor-làithean | Comments Off on 17-12-2011 Praia Forte de San Joao, Albufeira

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhi… Continue reading

Posted in Ceòl, ceilidh, crannchur-gill, dannsa, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, nollaig, oran, Seinn | Comments Off on A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

GHA is Gàidhlig – Siuthad fhèin!

Bha mi toilichte a ghahhail pàirt ann an adhartachadh de Glasgow Gold [Glaschu Òir] aig GHA (Glasgow Housing Association) [Corporaid Taigheadais Ghlaschu] ann an Damhair am-bliadhna-seo.Seo an t-Alt air an loidhneSeo an Iris ‘The Key’, an Damhair 201… Continue reading

Posted in Corporaid Taigheadais Ghlaschu, Gaelic policy, Gàidhlig, gha, Glasgow Housing Association, poileasaidh Gàidhlig | Comments Off on GHA is Gàidhlig – Siuthad fhèin!

Ann an Dun Eideann am feasgar seo

Bha buidheann thar-phartaidh air Gaidhlig ann aig Parlamaid na h-Alba agus bha mi ann ag eisteachd. Ro-laimh, ghabh mi cuppa cofaidh le Anna, Marc is Coinneach.Anns a’ choinneamh bha Carole Henderson bho Gaelic Discrimination ann agus thug i taisbeanac… Continue reading

Posted in Gàidhlig, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Ann an Dun Eideann am feasgar seo