Author Archives: Steafan MacRisnidh

About Steafan MacRisnidh

Steafan MacRisnidh

Ràdh na Seachdaine /Scottish Gaelic Saying of the Week

Tha mi an dùil abairt shònraichte Ghàidhlig fhoillseachadh an seo gach seachdain.I intend to publish a particularly Gaelic expression on here each week.Bheir mi dhuibh eisimpleirean de chleachdadh cuideachd.I’ll give you examples of its use too.Mar … Continue reading

Posted in gealladh, promesses, promises, ràdh, ràdhan Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine /Scottish Gaelic Saying of the Week

Nuair a chuir mo chàr car!

‘S beag a bha dùil a’m ‘s mi a’ siubhalair rathad Inbhir Garaidh sa chàr,gun tigeadh stad grad air mo thriallmar uisg’ a’ cur teine na smàl.’S e uisge a rinn mo mhilleadh,no ola a thug bhuam mo smachd,no an e m’ astar a thug orm tilleadhdhachaigh gu… Continue reading

Posted in càr, tubaist | Comments Off on Nuair a chuir mo chàr car!

Foghar ann an Alba – Smeuran!

Còig latha air fhàgail, agus bidh an geamhradh ann. Ach mus tig e, dhan fheadhainn agaibh a bhios a’ coiseachd air a’ bhlàr a-muigh air an dùthaich far a bheil dearcan fiadhaich a’ fàs, gabh an cothrom agus gheibhear fios a bhlas air nan smeuran… Continue reading

Posted in dearcan fiadhaich, smeuran | Comments Off on Foghar ann an Alba – Smeuran!

Ceann-fìnid caol aig Prìomh-lìog Ball-coise na h-Alba.

Abair gum bheil an seusan air a ruith gu math caol am bliadhna. ‘S iad Hearts an t- aon chlub a th’ air an daingneachadh fhèin san treasamh àite, agus cha mhotha gun do thachair sin dhaibh gus an dàrna geam mu dheireadh dhen t-seusain. ‘S bu m… Continue reading

Posted in ball-coise, Dundee United | Comments Off on Ceann-fìnid caol aig Prìomh-lìog Ball-coise na h-Alba.

Fàth air 時の鐘

Tùr-cluig Toki no kane 時の鐘, air a shoillseachadh am beul na h-oidhche, ann am Baile Chawagoe (Kawagoe), Sgìre Saitama, Iapan. Continue reading

Posted in Baile Chawagoe Iapan | Comments Off on Fàth air 時の鐘

Ionnsaighean eile air cor na h-Alba

An turas seo – UNISON (stèidhte ann an Lunnainn, mar sin tha e ceart a bhith gam meas “Sasannach”.) A dh’ aindeoin ‘s gum bheil Oifisean “Sgìreil” aca no “Regional” mar a chanas iad fhèin riutha. Bhon a chunnaic mi, mar as trice, a… Continue reading

Posted in bilingual, gaelic signage, sanasan Gàidhlig, UNISON | Comments Off on Ionnsaighean eile air cor na h-Alba

Sasainn a’ slugadh sìos stòras na h-Alba

Tha e coltach gum bheil Riaghaltas Bhreatainn, no, Riaghaltas Shasainn mar is fheàrr a dh’ aithnichear e air feadh an t-saoghail, a’ gabhail cothrom cruaidh chàs an eaconamaidh gus maoin is stòras Alba a’ goid gu h-iomlan. Tha na Sasannaich sa… Continue reading

Posted in Scottish Territorial Waters, Uisgeachan mara na h-Alba | Comments Off on Sasainn a’ slugadh sìos stòras na h-Alba

Sgeulachd às an iris Mac-Talla (Iuchar 14, 1894) ann an clò.

Cum sùil air bonn na duilleig seo oir, bidh clàr-mìneachaidh de dh’ fhaclan is gnàth-fhaclan sònraichte san sgeul a’ nochdadh ann an ùine nach bi fada.Sgeulachd an ròcais ‘s an t-sionnaich agus na dh’ èirich do na beathaichean uile.Bha rÃ… Continue reading

Posted in Mac-Talla, sgeulachd | Comments Off on Sgeulachd às an iris Mac-Talla (Iuchar 14, 1894) ann an clò.

Sgeulachd às an iris Mac-Talla (Iuchar 14, 1894)

Continue reading

Posted in beathaichean, Mac-Talla, sgeulachd | Comments Off on Sgeulachd às an iris Mac-Talla (Iuchar 14, 1894)

Dà-aodannach no deil-aodannach?

Chunnaic mi am facal “dà-aodannach” air làrach-naidheachd a’ BhBC an-diugh. Anns a’ bhad, shaoil mi gur e Beurlachas a bh’ ann. Bha mi eòlach air “leam-leat” mar ghnàth-fhacal neo-fhoirmeil, ach cha dhèanadh sin a’ chùis air làra… Continue reading

Posted in Beurlachas | Comments Off on Dà-aodannach no deil-aodannach?