Author Archives: An Saoghal Gaidhlig aig Caroline - An blog agam

Latha a’ bhreacain

[…] Continue reading

Comments Off on Latha a’ bhreacain

eadar-theangachadh

[…] Continue reading

Comments Off on eadar-theangachadh

hallo

[…] Continue reading

Comments Off on hallo

January 03rd, 2013

Mar a tha fios agaibh chan eil mi cho math air a’ sgrìobhadh gu tric. Ach tha mi a’ sgriobhadh,a’ cluintinn, a’ bruidhinn, a’ teagaisg agus ag ionnsachadh Gaidhlig cha mhor a h-uile latha. Rinn mi larach-lìon ur, gaelicfamilies.com. Tha mi an dochas gum bith e àite airson teaghlaichean Gàidhlig a tighinn comhla ged a tha iad a’ fuireach ann an Alba no Ameireaga no Canada no àite eil agus taic a chuir r […] Continue reading

Comments Off on January 03rd, 2013

dreach ùr air an làrach-lìn

Hallo,ma tha sibh air a bhith an seo a-riamh, tha mi cinnteachd gun do mhothaich sibh an dreach ùr air an làrach-lìn. Bho àm gu àm tha e math beagan ùrachadh a dheanamh. Tha mi air a bith ag obair air làraichean-lìn eile agam, Gàidhlig Gach latha. ‘S e làrach-lìn airson luchd ionnsachidh na Ghàidhlig a th’ann, cursa post-d is le […] Continue reading

Comments Off on dreach ùr air an làrach-lìn

Saorsa

[…] Continue reading

Comments Off on Saorsa

Hallo a rithist

Hallo a rithist,mar is abhaist s fhada bhon a sgriobh mi. Gabh mo leisgeul ma tha barrachd mearachdan litreachadh agam ‘san post seo. Cheannaich mi computair ur o chionn goirid agus chan eil an ‘spell checker’ Gaidhlig ag obair leis an dreach ur dhen ‘Word’. Tha Microsoft ag radh gu bheil Gaidhlig aig an dreach slan dhen ‘office 2010’ ach cha d’fhuair mi ach ‘starter’ leis an computair ur agus cha do channaich mi ‘officce 2 […] Continue reading

Comments Off on Hallo a rithist

Tha mi beo fhathast

_  Tha mi beò fhathast. ‘S fada bhon a sgrìobh mi, tha fios agam. Bha foghar inntinneach agam. Bha cothrom agam òrain Gàidhlig a sheinn aig an Crestone Music Festival ann an Lùnsdal. Chaidh sin gu math. Bha còig mionaidean  deug agam air an ard ùrlar. Sheinn […] Continue reading

Comments Off on Tha mi beo fhathast

Ciaradh

ciaradh, latha teth air tighinn gu crìoch àlainn sgothan air mullach na beinne sealladh mu dheireadh na grèine a deàrrsadh tarsainn air na San Juans buidhe agus pinc. uisge ann am fàsach, mathanas bhon na speuran […] Continue reading

Comments Off on Ciaradh

Is fhiach e

Air an 15mh den Iuchar bidh e dà bhliadhna on a dh’ fhàg mi Alba. Bha mi aig partaidh a bhon raoir agus bha mi bruidhinn ri cuideigin, thuirt i rium “Dè tha thu a’ dèanamh an seo? Carson nach eil thu ann an Alba?” Deagh ceist. Bha mi a’ dèanamh ‘henna tatoos’ aig an bùth airson ‘4th of July’ thàinig boireannach sua […] Continue reading

Comments Off on Is fhiach e